Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 9

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 9

Каква информация трябва да предоставяте на гражданите, когато събирате техните данни? 

Важи за сценарий 2 (представителят действа като единствен администратор на лични данни) освен по отношение на използването на услугата на Комисията за обмен на файлове.

Когато гражданин (поддръжник) попълва изявление за подкрепа (и по свое желание посочва електронния си адрес), той трябва да бъде информиран как тези лични данни ще бъдат обработвани (с каква цел, за колко време, от кого, пред кого могат да бъдат разкрити, как са защитени, какви са правата му в качеството му на субект на данни, как може да упражни тези права и т.н.).

Изявлението за подкрепа, установено с Регламента относно Европейската гражданска инициатива, съдържа стандартен текст на декларация за поверителност. Тази декларация за поверителност съответства на информацията, която трябва да бъде предоставена на поддръжниците, когато се събират техните данни.

Декларация за поверителност относно събираните на хартиен носител изявления за подкрепа, посочена в Регламента относно Европейската гражданска инициатива:

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр, ще се използват единствено за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да поискате от групата на организаторите на тази инициатива достъп до личните Ви данни, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от групата на организаторите за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства, за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат други административни или съдебни правни средства за защита, имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Представителят на групата на организаторите на инициативата или, ако е приложимо, учреденото от нея юридическо лице е администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова) се намира на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр.

Информацията за връзка с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и информацията за връзка с националните органи за защита на данните се намира на следния адрес: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection?lg=bg

Декларация за поверителност при събиране на хартиен носител

Когато изявленията за подкрепа се събират на хартиен носител, трябва да предоставите на поддръжниците копие от декларацията за поверителност или връзка към нея на техния майчин език. В декларацията за поверителност трябва да са посочени вашите координати за връзка в качеството ви на администратор на лични данни, както и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, ако има такова, и със съответните национални органи за защита на данните.

Декларация за поверителност при събиране на електронни адреси

В Регламента относно Европейската гражданска инициатива не е определен сходен образец на декларация за поверителност, която да се използва при събирането на електронните адреси на поддръжниците. В качеството си на представител трябва да изготвите такава декларация за поверителност в съответствие с изискванията по ОРЗД.

На поддръжниците трябва да бъде предоставена следната минимална информация (вижте член 13 от ОРЗД):

  • описание и цел на обработването
  • обработвани данни
  • получатели на данните, ако има такива
  • планирана продължителност на съхранението
  • правата на поддръжниците, като например оттегляне на съгласието и право на достъп, коригиране, заличаване или възражение
  • указания относно правото на подаване на жалба до компетентните органи.

При събирането на електронни адреси поддръжниците трябва да дадат отделно съгласие за обработването им, както е посочено в декларацията за поверителност.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

В случай че изявленията за подкрепа и електронните адреси се събират чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, съответните декларации за поверителност се изготвят от Европейската комисия. Тези декларации са публикувани на уебсайта на ЕГИ, поддържан от Комисията.

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?