Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 9

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 9

Hvilke informationer skal man give borgerne, når man indsamler deres personoplysninger? 

Gælder for scenarie 2 (repræsentanten fungerer som eneste dataansvarlige), undtagen ved anvendelse af Kommissionens filudvekslingstjeneste

Når borgere (underskrivere) indsender en støttetilkendegivelse (og eventuelt oplyser sin e-mailadresse), skal de informeres om, hvordan disse personoplysninger bliver behandlet (til hvilket formål, hvor længe, af hvem, til hvem de kan videregives, hvordan de beskyttes, hvilke rettigheder de har som registrerede, og hvordan de kan udøve disse rettigheder osv.).

Den støttetilkendegivelse, der er omhandlet i forordningen om det europæiske borgerinitiativ, indeholder en standardtekst til en databeskyttelseserklæring. Databeskyttelseserklæringen svarer til de informationer, som underskriverne skal have, når deres data indsamles.

Erklæring om databeskyttelse ved støttetilkendegivelser, der indsamles på papir i henhold til forordningen om det europæiske borgerinitiativ:

I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) vil dine personoplysninger, som er oplyst på denne formular, udelukkende blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente nationale myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagergruppen til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Dine oplysninger opbevares af initiativtagergruppen i en periode på højst en måned efter indsendelsen af initiativet til Europa-Kommissionen eller 21 måneder efter begyndelsen af indsamlingsperioden, alt efter hvad der indtræffer først. De kan opbevares ud over disse frister i tilfælde af administrative eller retlige procedurer i højst en måned efter datoen for disse procedurers afslutning.

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt.

Repræsentanten for initiativtagergruppen til initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, er dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse, og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.

Eventuelle kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register som angivet i punkt 4 i denne formular.

Kontaktoplysningerne på den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger på de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection?lg=da.

Indsamling på papir

Når støttetilkendegivelser indsamles i papirform, skal du sende en kopi af databeskyttelseserklæringen eller et link til den til underskriverne på deres modersmål. Denne databeskyttelseserklæring skal udfyldes med kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt eventuelle kontaktoplysninger på databeskyttelserådgiveren og de nationale databeskyttelsesmyndigheder.

Databeskyttelseserklæring for e-mailadresser

Forordningen om det europæiske borgerinitiativ indeholder ikke en lignende model for erklæring om databeskyttelse, der skal anvendes ved indsamling af underskrivernes e-mailadresser. Som repræsentant skal du udarbejde en sådan databeskyttelseserklæring i overensstemmelse med kravene i GDPR.

Underskriverne skal som minimum have følgende informationer (se artikel 13 i GDPR):

  • beskrivelse af og formål med databehandlingen
  • hvilke data, der behandles
  • eventuelle modtagere af dataene
  • planlagt varighed for lagring af dataene
  • underskrivernes rettigheder, bl.a. ret til tilbagetrækning af samtykke, til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse
  • vejledning om retten til at indgive en klage til en myndighed.

Ved indsamling af e-mailadresser skal underskriveren særskilt give sit samtykke til behandlingen af den som beskrevet i databeskyttelseserklæringen.

BEMÆRK: 

Hvis støttetilkendegivelser og e-mailadresser indsamles via det centrale onlineindsamlingssystem, udarbejdes de relevante databeskyttelseserklæringer af Europa-Kommissionen. Teksterne til disse databeskyttelseserklæringer ligger på Kommissionens websted for borgerinitiativet.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?