Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 9

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 9

Jaké informace je třeba poskytnout občanům při shromažďování jejich údajů? 

Platí pro variantu 2 (zástupce jedná jako jediný správce údajů) s výjimkou využití služby Komise pro výměnu souborů

Když občané (signatáři) odevzdávají prohlášení o podpoře (a volitelně uvedou svou e-mailovou adresu), musí být informováni o tom, jak budou jejich osobní údaje zpracovávány (za jakým účelem, jak dlouho, kým, komu mohou být sděleny, jak jsou chráněny, jaká jsou práva signatářů jakožto subjektu údajů a jak mohou tato práva uplatnit apod.).

Prohlášení o podpoře stanovené nařízením o evropské občanské iniciativě obsahuje standardní text prohlášení o ochraně soukromí. Toto prohlášení obsahuje informace, které by měly být signatářům poskytnuty při shromažďování jejich údajů.

Prohlášení o ochraně soukromí obsažené v prohlášeních o podpoře shromažďovaných na papírovém formuláři, jak jej stanoví nařízení o evropské občanské iniciativě:

V souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od skupiny organizátorů této iniciativy požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu a vymazání Vašich osobních údajů a omezení jejich zpracování.

Doba, po kterou bude skupina organizátorů uchovávat Vaše údaje, nepřesáhne jeden měsíc od předložení iniciativy Komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru, podle toho, co nastane dříve. V případě správního či soudního řízení mohou být uchovávány i po uplynutí těchto lhůt, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne ukončení tohoto řízení.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo, v příslušných případech, právní subjekt jí zřízený je správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lze jej kontaktovat na základě informací uvedených v tomto formuláři.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován, jsou k dispozici na internetových stránkách iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v bodu 4 tohoto formuláře.

Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který Vaše osobní údaje přijímá a zpracovává, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete na adrese: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_cs

Sběr podpisů na papírovém formuláři

Při sběru prohlášení o podpoře na papírových formulářích byste měli signatářům poskytnout kopii prohlášení o ochraně soukromí v jejich rodném jazyce nebo odkaz na něj. Toto prohlášení by mělo být doplněno o vaše kontaktní údaje jakožto správce údajů a stejně tak o kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů a příslušných vnitrostátních úřadů pro ochranu údajů.

Prohlášení o ochraně soukromí v případě e-mailových adres

Nařízení o evropské občanské iniciativě nedefinuje obdobný vzor prohlášení o ochraně soukromí, který by se používal při shromažďování e-mailových adres signatářů. Jako zástupce skupiny organizátorů musíte takové prohlášení vytvořit v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Signatářům by měly být poskytnuty alespoň následující informace (viz článek 13 nařízení GDPR):

  • popis a účel zpracování
  • informace o tom, jaké osobní údaje se zpracovávají
  • případní příjemci těchto údajů
  • lhůta, po kterou jsou údaje uchovávány
  • práva signatářů, jako je odvolání souhlasu se zpracováním, právo na přístup, opravu či výmaz údajů nebo právo vznést proti zpracování námitku
  • poučení o právu podat stížnost u příslušných orgánů.

V případě shromažďování e-mailových adres musí signatáři odděleně souhlasit s jejich zpracováním popsaným v prohlášení o ochraně soukromí.

UPOZORNĚNÍ: 

V případě, že jsou prohlášení o podpoře a e-mailové adresy shromažďovány pomocí centrálního online systému, jsou příslušná prohlášení o ochraně soukromí stanovena Evropskou komisí. Texty těchto prohlášení jsou zveřejněny na internetových stránkách Komise o evropské občanské iniciativě.

Odkazy:

Hledáte poradenství a kontakty?