Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Conas a oibríonn sé

Step by step
1

Céim 1: Tús a chur leis

Sula seolann tú tionscnamh, is fiú smaoineamh ar chuid de na gnéithe praiticiúla, mar shampla:

Tá comhairle mhionsonraithe maidir leis na saincheisteanna seo ar fad ar fáil ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

How it works Step 1
2

Céim 2: Do thionscnamh a chlárú

Sula bhféadfaidh tú tosú ar shínithe a bhailiú do do thionscnamh, ní mór duit iarraidh ar an gCoimisiún é a chlárú.

Chun é sin a dhéanamh, seo thíos a bheidh ort a dhéanamh:

 • cuntas d’eagraithe a chruthú. Beidh sé seo in úsáid agat le do thionscnamh a bhainistiú agus chun dul i dteagmháil leis an gCoimisiún a fhad agus a bheidh an tionscnamh idir lámha agat.
 • cur síos a dhéanamh ar do thionscnamh i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (chomh maith le sonraí agus doiciméid ábhartha maidir leis an ngrúpa d’eagraithe, maoiniú a fuarthas, etc.)

Níl ceangal ar an gCoimisiún gach tionscnamh a chlárú. Ní chláraíonn sé ach na tionscnaimh a chomhlíonann critéir áirithe.
Nuair a iarrann tú do thionscnamh a chlárú, déanfaimid measúnú an nglacfar leis nó nach nglacfar.
Gheobhaidh tú freagra laistigh de 2 mhí (nó, uaireanta, laistigh de 4 mhí).
Má ghlacaimid le clárú do thionscnaimh, déanfar é a fhoilsiú anseo.

How it works Step 2
3

Céim 3: Tacaíocht a fháil

Ní mór duit tacaíocht 1 mhilliún duine ar a laghad a fháil, agus
líon íosta acu a bhailiú i seacht mBallstát ar a laghad.
Ní mór do na daoine sin foirm ráitis tacaíochta shonrach a líonadh isteach.

Féadfaidh tú sínithe a bhailiú ar na dóigheanna seo a leanas:

 • ar pháipéar (foirmeacha réamhlíonta, atá ar fáil le híoslódáil ó do chuntas d’eagraithe) nó
 • ar líne (trí úsáid a bhaint as an Lárchóras Bailithe ar Líne).

Tá na foirmeacha seo ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh.

Uainiú

Agus tú réidh le d’fheachtas a sheoladh, ní mór duit dáta tosaithe a shainiú
(6 mhí ar a dhéanaí ón dáta a cláraíodh do thionscnamh) agus an Coimisiún a chur ar an eolas 10 lá oibre roimh an dáta atá roghnaithe agat.
Beidh 12 mhí agat ansin chun an líon íosta ráiteas tacaíochta a bhailiú.

Cé atá in ann síniú?

Chun síniú a dhéanamh, ní mór don dhuine a bheith:

NOD – Is fearr níos mó sínithe a bhailiú ná mar atá ag teastáil. Uaireanta, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na húdaráis i ngach tír in ann na ráitis tacaíochta uile a chuireann tú ar fáil a dheimhniú. Le linn an bhailithe, ní mór duit cloí leis na rialacha maidir le cosaint sonraí.

Tuilleadh eolais maidir le sínithe a bhailiú

How it works Step 3
4

Céim 4: Ráitis tacaíochta a fhíorú

Má éiríonn leat go leor sínithe a bhailiú laistigh den tréimhse 12 mhí, déan iad a ghrúpáil de réir náisiúntachta agus iad a sheoladh chuig na húdaráis inniúla i ngach Ballstát iad lena bhfíorú.

Tá suas le 3 mhí agat leis sin a dhéanamh.

Beidh 3 mhí eile ag na húdaráis ansin chun a fhíorú cé na ráitis tacaíochta atá bailí (eiseoidh siad deimhniú duit ina leith sin).

NOD – Má úsáideann tú lárchóras ar líne an Choimisiúin chun ráitis tacaíochta a bhailiú, is féidir leat ár seirbhís shlán malartaithe comhad a úsáid freisin chun iad a aistriú (cinn a bhailítear ar pháipéar agus ar líne) chuig na húdaráis náisiúnta. Is sinne a thugann aire don aistriú sin.

Tuilleadh eolais maidir le ráitis tacaíochta a fhíorú.

How it works Step 4
5

Céim 5: Do thionscnamh a chur isteach

Nuair a bheidh an deimhniú deiridh faighte agat ó na húdaráis náisiúnta, beidh 3 mhí agat chun do thionscnamh a chur faoi bhráid an Choimisiúin – mar aon leis an eolas faoin tacaíocht agus faoin maoiniú a fuair tú don tionscnamh.

Tuilleadh eolais maidir leis an tionscnamh a chur isteach.

How it works Step 5
6

Céim 6: Freagra a fháil

Nuair a bheidh do thionscnamh curtha isteach agat, tosóidh an measúnú ar do thionscnamh:

 • Laistigh de 1 mhí

  Buailfidh tú le hionadaithe ón gCoimisiún ionas go bhféadfaidh tú na saincheisteanna a ardaíodh i do thionscnamh a mhíniú go mion.
   
 • Laistigh de 3 mhí

  Beidh an deis agat do thionscnamh a chur i láthair le linn éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa. D’fhéadfadh an Pharlaimint díospóireacht a dhéanamh ag seisiún iomlánach, agus d’fhéadfadh sé go nglacfadh sí rún a bhaineann le do shaincheist mar thoradh air sin.
   
 • Laistigh de 6 mhí

  Léireoidh an Coimisiún go soiléir cén ghníomhaíocht a mholfaidh sé mar fhreagra ar do thionscnamh (má tá aon mholadh aige), agus na cúiseanna atá aige le beart a dhéanamh (nó gan beart a dhéanamh). Is i bhfoirm teachtaireachta a bheidh an freagra sin, rud a ghlacfaidh na Coimisinéirí go foirmiúil agus déanfar é a fhoilsiú i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais maidir le freagra a fháil ón gCoimisiún.

How it works Step 6
>

Cad é an chéad chéim eile?

Reachtaíocht

Má mheasann an Coimisiún gur iomchuí reachtaíocht a rith mar fhreagra ar do thionscnamh, tosóidh sé ar thogra foirmiúil a ullmhú. D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le céimeanna ullmhúcháin ina leith, amhail comhairliúcháin phoiblí, measúnuithe tionchair, etc. Nuair a ghlacfaidh an Coimisiún é, cuirfear an togra faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid Chomhairle an Aontais Eorpaigh (nó faoi bhráid na Comhairle amháin i gcásanna áirithe), agus ní mór dóibh é a ghlacadh ionas go mbeidh sé ina dhlí.

Gníomhaíocht eile

Níl ceangal ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh. Fiú i gcás freagraí dearfacha ar thionscnaimh, d’fhéadfadh sé gur obair leantach neamhreachtúil an obair leantach is iomchuí ar thionscnamh. Tá réimse bearta eile ann a d’fhéadfadh a bheith níos oiriúnaí.

Obair leantach

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa measúnú a dhéanamh ar na bearta atá glactha ag an gCoimisiún freisin.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?