Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

“End the Cage Age” (Stop de kooien)

Indiening en behandeling

Het initiatief "End the Cage Age" is op 2 oktober 2020 bij de Commissie ingediend, met 1.397.113 steunbetuigingen. Lees het persbericht.

De organisatoren hadden op 30 oktober 2020 een ontmoeting met vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Waarden en Transparantie Věra Jourová en commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides.

Op 15 april 2021 vond in het Europees Parlement een openbare hoorzitting plaats. Lees het persbericht.

Het initiatief is op 10 juni 2021 besproken tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. In een resolutie sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor het initiatief. Lees het persbericht van het Europees Parlement.

De Commissie heeft op 30 juni 2021 meegedeeld welke acties zij van plan is te ondernemen in reactie op het Europese burgerinitiatief "End the Cage Age". Lees het persbericht en de vragen en antwoorden.

Antwoord van de Europese Commissie

Belangrijkste conclusies van de mededeling:

In haar reactie op het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie haar voornemen kenbaar gemaakt om uiterlijk eind 2023 een wetgevingsvoorstel in te dienen om het gebruik van kooisystemen voor alle in het initiatief genoemde dieren geleidelijk uit te laten doven en uiteindelijk te verbieden, onder voorwaarden die worden vastgesteld op basis van adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de resultaten van een effectbeoordeling en een openbare raadpleging.

In het kader van haar “van boer tot bord”-strategie heeft de Commissie al aangekondigd dat zij een herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn wil voorstellen, ook op het gebied van vervoer en fokkerij. Deze wetgeving is in september 2022 aan een geschiktheidscontrole onderworpen. Uit de resultaten hiervan, die in een werkdocument van de diensten van de Commissie zijn opgenomen, blijkt dat de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn moet worden herzien en gemoderniseerd en dat een goede basis voor deze herziening moet worden gelegd. Meer informatie over de herziening.

Om een evenwichtige en economisch levensvatbare overgang naar kooivrije landbouw te vergemakkelijken, zal de Commissie parallel aan de wetgeving streven naar specifieke ondersteunende maatregelen op belangrijke gerelateerde beleidsterreinen, zoals handel en onderzoek en innovatie. Het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid zal met name financiële steun en stimulansen bieden — zoals het nieuwe instrument voor ecoregelingen — om landbouwers te helpen hun bedrijven diervriendelijker te maken, overeenkomstig de nieuwe normen. 

Follow-up

De EFSA heeft wetenschappelijke adviezen gepubliceerd over de risico’s van kooien voor het welzijn van alle diersoorten en -categorieën die onder het initiatief vallen (varkens, legkippen, vleeskuikenouderdieren, leghenouderdieren, kalveren, konijnen, eenden, ganzen en kwartels). Van 15 oktober 2021 tot 21 januari 2022 heeft een openbare raadpleging plaatsgevonden. Er is een effectbeoordeling begonnen, met een aanvangseffectbeoordeling die in juli 2021 werd gepubliceerd, gevolgd door een reeks raadplegingsactiviteiten, onder meer in het kader van het EU-platform voor dierenwelzijn en de betrokken subgroepen daarvan. 

De Commissie beoordeelt nu zorgvuldig belangrijke aspecten om ervoor te zorgen dat de transitie naar kooivrije landbouw haalbaar is voor de landbouwsector en voor onze voedselsystemen, inclusief voedselzekerheid. Uit de voorlopige resultaten van de lopende effectbeoordeling blijkt dat bij de overgang naar kooivrije systemen verschillende landbouwparameters moeten worden aangepast om het dierenwelzijn te verbeteren. Zo is het onder meer zaak de leefomgeving van de dieren te verrijken en de dieren meer ruimte te bieden. Er is verder overleg nodig over de kosten, de passende duur van de overgangsperiode en de maatregelen bij invoer. Om voor een goed evenwicht tussen dierenwelzijn en sociaaleconomische effecten te zorgen, moet de uitfasering van kooien gepaard gaan met andere maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn op de landbouwbedrijven. De voorbereidende werkzaamheden worden daarom voortgezet, onder meer in het kader van de strategische dialoog over de toekomst van de landbouw in de EU.

Meer weten en samenwerken?