Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

End the Cage Age (Край на клетките)

Внасяне и разглеждане

Инициативата End the Cage Age (Край на клетките) бе внесена в Комисията на 2 октомври 2020 г., след като събра 1 397 113 изявления за подкрепа. Вижте съобщението за медиите.

На 30 октомври 2020 г. организаторите се срещнаха със заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността, Вера Йоурова и с комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду.

На 15 април 2021 г. се състоя публично изслушване в Европейския парламент. Вижте съобщението за медиите.

Инициативата беше обсъдена на пленарното заседание на Европейския парламент на 10 юни 2021 г. В резолюцията, приета в същия ден, Европейският парламент изрази подкрепата си за инициативата. Вижте съобщението за медиите от Европейския парламент.

На 30 юни 2021 г. Комисията прие съобщение относно действията, които възнамерява да предприеме в отговор на инициативата End the Cage Age. Вижте съобщението за медиите и въпроси и отговори.

Отговор от Европейската комисия

Основни заключения в съобщението:

В отговора си на ЕГИ Комисията съобщи за намерението си да представи до края на 2023 г. законодателно предложение за постепенно премахване, завършващо с пълна забрана, на използването на системи от клетки за всички животни, споменати в рамките на инициативата, при условия, които ще бъдат определени въз основа на становищата на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и резултатите от оценка на въздействието и обществена консултация.

Като част от своята стратегия „От фермата до трапезата“ Комисията вече изрази намерението си да предложи преразглеждане на законодателството за хуманно отношение към животните, включително за транспортирането и отглеждането на животни. Това законодателство бе подложено на проверка за пригодност, приключила през септември 2022 г. Резултатите от нея, представени в работен документ на службите на Комисията, сочат, че е необходимо да се преразгледа и модернизира законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните, и осигуряват добра основа за това преразглеждане. Вижте повече информация за преразглеждането.

Успоредно със законодателството и с цел да способства за балансиран и икономически жизнеспособен преход към селско стопанство без клетки, Комисията ще се стреми да бъдат приети конкретни мерки за подкрепа в ключови свързани области на политиката, като търговията, научните изследвания и иновациите. По-специално, новата обща селскостопанска политика ще осигури финансова подкрепа и стимули (като новия инструмент за екосхемите) с цел подпомагане на земеделските стопани да усъвършенстват своите съоръжения в съответствие с новите стандарти за хуманно третиране на животните. 

Последващи действия

Бяха публикувани научни становища на ЕОБХ относно свързаните с клетките рискове за хуманното отношение към всички животински видове и категории, обхванати от ЕГИ (свине, кокошки носачки, бройлери за разплод, носачки за разплод, телета, зайци, патици, гъски и пъдпъдъци). От 15 октомври 2021 г. до 21 януари 2022 г. се проведе обществена консултация. Беше дадено начало на оценка на въздействието, като през юли 2021 г. беше публикувана първоначална оценка на въздействието, последвана от поредица от консултативни дейности, включително в контекста на платформата на ЕС за хуманно отношение към животните и съответните ѝ подгрупи. 

Понастоящем Комисията внимателно разглежда важни аспекти, за да се гарантира, че преходът към отглеждане на животни без клетки е устойчив за селскостопанския сектор и за нашите продоволствени системи, включително продоволствената сигурност. Предварителните резултати от текущата оценка на въздействието показват, че преходът към системи без клетки изисква адаптиране на няколко параметъра, като например обогатяване на средата на животните и осигуряване на повече пространство за тях, за да се подобрят условията за хуманно отношение към животните. Необходими са допълнителни консултации относно разходите, подходящата продължителност на преходния период и съответните мерки при внос. За да се осигури подходящ баланс между хуманното отношение към животните и социално-икономическото въздействие, постепенното премахване на клетките трябва да бъде придружено от други мерки за хуманно отношение към животните на равнище животновъдно стопанство. Ето защо подготвителната работа ще продължи, включително в контекста на стратегическия диалог относно бъдещето на селското стопанство в ЕС.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?