Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Stopp för djur i bur

Inlämning och prövning

End the Cage Age lämnades in till kommissionen den 2 oktober 2020 efter att ha fått 1 397 113 underskrifter. Läs pressmeddelandet.

Den 30 oktober 2020 diskuterade organisatörerna sitt initiativ med Věra Jourová, kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, och Stella Kyriakides, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Den 15 april 2021 hölls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Läs pressmeddelandet.

Europaparlamentet diskuterade initiativet vid sitt plenarmöte den 10 juni 2021, och antog samma dag en resolution för att uttrycka sitt stöd för initiativet. Läs Europaparlamentets pressmeddelande.

Den 30 juni 2021 antog kommissionen ett meddelande om sina planerade åtgärder som svar på End the Cage Age. Läs pressmeddelandet och frågor och svar.

Kommissionens svar

Meddelandets viktigaste slutsatser:

I sitt svar på medborgarinitiativet meddelade kommissionen sin avsikt att före utgången av 2023 lägga fram ett lagstiftningsförslag om att fasa ut och slutligen förbjuda burhållning för alla djur som nämns i initiativet, på villkor som ska fastställas på grundval av yttranden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och resultaten av en konsekvensbedömning och ett offentligt samråd.

Genom Från jord till bord-strategin har kommissionen redan åtagit sig att se över djurskyddslagstiftningen, bland annat reglerna för transport och uppfödning. En kontroll av lagstiftningens ändamålsenlighet blev klar i september 2022. Resultaten, som presenteras i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, bekräftar behovet av att se över och modernisera EU:s djurskyddslagstiftning och utgör en god grund för denna översyn. Läs mer om översynen.

För att underlätta en balanserad och ekonomiskt bärkraftig omställning till ett burfritt lantbruk vill kommissionen också verka för särskilda stödåtgärder inom handel, forskning och innovation och andra viktiga politikområden. EU:s nya jordbrukspolitik kommer till exempel att bidra med ekonomiskt stöd och incitament – bl.a. genom det nya instrumentet för miljösystem – för att hjälpa bönderna att modernisera sina anläggningar och göra dem mer djurvänliga, i linje med de nya normerna. Dessutom kan EU-länderna utnyttja fonden för en rättvis omställning och faciliteten för återhämtning och resiliens för att stödja jordbrukarnas omställning till burfria system.

Uppföljning

Efsas vetenskapliga yttranden har offentliggjorts om de djurskyddsrisker som är förknippade med burar för alla djurarter och djurkategorier som omfattas av medborgarinitiativet (svin, värphöns, avelsdjur för slaktkycklingar och värphöns, kalvar, kaniner, vaktlar, ankor och gäss). Ett offentligt samråd genomfördes mellan den 15 oktober 2021 och den 21 januari 2022. En konsekvensbedömning inleddes, med en inledande konsekvensbedömning som offentliggjordes i juli 2021, följt av en rad samrådsaktiviteter, bland annat inom ramen för EU:s djurskyddsplattform och dess relevanta undergrupper. 

Kommissionen håller nu på att noggrant bedöma viktiga aspekter för att säkerställa att övergången till burfritt jordbruk är hållbar för jordbrukssektorn och för våra livsmedelssystem, inbegripet livsmedelstryggheten. De preliminära resultaten av den pågående konsekvensbedömningen visar att övergången till ett burfritt jordbruk kräver anpassning av olika parametrar för att förbättra djurskyddsvillkoren, som bättre förhållanden och större utrymme för djuren. Ytterligare samråd behövs rörande kostnaderna, lämpliga övergångsperioder och relevanta importåtgärder. För att säkerställa rätt balans mellan djurskyddet och de socioekonomiska konsekvenserna måste utfasningen av bursystem ske parallellt med andra djurskyddsåtgärder på gårdsnivå. Det förberedande arbetet kommer därför att fortsätta, bland annat inom ramen för den strategiska dialogen om jordbrukets framtid i EU.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?