Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

«Τέλος στα κλουβιά» («End the Cage Age»)

Υποβολή και εξέταση

Η πρωτοβουλία «Τέλος στα κλουβιά» υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου 2020, αφού συγκέντρωσε 1.397.113 δηλώσεις υποστήριξης. Βλ. δελτίο Τύπου.

Στις 30 Οκτωβρίου 2020 οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες της πρωτοβουλίας συναντήθηκαν με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, Βιέρα Γιούροβα, και την επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Στις 15 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλ. δελτίο Τύπου.

Η πρωτοβουλία συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του στις 10 Ιουνίου 2021. Στο ψήφισμα που ενέκρινε την ίδια ημέρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία. Βλ. δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις 30 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καθόρισε τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία «End the Cage Age». Βλ. δελτίο Τύπου και Eρωτήσεις και απαντήσεις.

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κύρια συμπεράσματα της ανακοίνωσης:

Στην απάντησή της στην ΕΠΠ, η Επιτροπή γνωστοποίησε την πρόθεσή της να υποβάλει, έως το τέλος του 2023, νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση και, τελικά, την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων κλωβών για όλα τα ζώα που αναφέρονται στην ΕΠΠ, υπό όρους που θα καθοριστούν βάσει των γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και των αποτελεσμάτων εκτίμησης επιπτώσεων και δημόσιας διαβούλευσης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να προτείνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεταφορά και την εκτροφή. Η εν λόγω νομοθεσία υποβλήθηκε σε έλεγχο καταλληλότητας, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων και αποτελούν καλή βάση για την αναθεώρηση αυτή. Βλ. περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναθεώρηση.

Παράλληλα με τη νομοθεσία και για να διευκολυνθεί η ισορροπημένη και οικονομικά βιώσιμη μετάβαση στη γεωργία χωρίς κλουβιά, η Επιτροπή θα επιδιώξει τη λήψη ειδικών μέτρων στήριξης σε βασικούς συναφείς τομείς πολιτικής, όπως το εμπόριο, η έρευνα και η καινοτομία. Ειδικότερα, η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη και κίνητρα, όπως το νέο μέσο οικολογικών προγραμμάτων, για να βοηθήσει τους γεωργούς να αναβαθμιστούν με εγκαταστάσεις φιλικότερες προς τα ζώα σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. 

Επακόλουθες ενέργειες

Η EFSA έχει δημοσιεύσει επιστημονικές γνώμες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα κλουβιά για την καλή μεταχείριση όλων των ειδών και κατηγοριών ζώων που καλύπτονται από την ΕΠΠ (χοίρους, ωοπαραγωγούς όρνιθες, κρεατοπαραγωγούς όρνιθες αναπαραγωγής, ωοπαραγωγούς όρνιθες αναπαραγωγής, μόσχους, κουνέλια, πάπιες, χήνες και ορτύκια). Από τις 15 Οκτωβρίου 2021 έως τις 21 Ιανουαρίου 2022 διεξήχθη δημόσια διαβούλευση. Επίσης, ξεκίνησε εκτίμηση επιπτώσεων, με τη δημοσίευση μιας αρχικής εκτίμησης επιπτώσεων τον Ιούλιο του 2021, ακολουθούμενη από μια σειρά δραστηριοτήτων διαβούλευσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, και των σχετικών υποομάδων της. 

Η Επιτροπή αξιολογεί τώρα προσεκτικά σημαντικές πτυχές για να διασφαλίσει ότι η μετάβαση στην εκτροφή χωρίς κλουβιά θα είναι βιώσιμη για τον γεωργικό τομέα και για τα συστήματα τροφίμων μας, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εν εξελίξει εκτίμησης επιπτώσεων δείχνουν ότι η μετάβαση σε συστήματα χωρίς κλουβιά απαιτεί την προσαρμογή διαφόρων παραμέτρων εκτροφής, όπως ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος των ζώων και η διάθεση περισσότερου χώρου, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες καλής μεταχείρισης των ζώων. Απαιτούνται περαιτέρω διαβουλεύσεις σχετικά με το κόστος, την κατάλληλη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και τα σχετικά μέτρα κατά την εισαγωγή. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, η σταδιακή κατάργηση των κλουβιών πρέπει να συνοδευτεί κι από άλλα μέτρα για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα συνεχιστούν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;