Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

“End the Cage Age”

Iesniegšana un izskatīšana

Iniciatīva “End the Cage Age” (“Neturi būrī!”) Komisijai tika iesniegta 2020. gada 2. oktobrī, kad tā bija saņēmusi 1 397 113 paziņojumus par atbalstu. Skatīt paziņojumu presei.

Organizatori 2020. gada 30. oktobrī tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieci jautājumos par vērtībām un pārredzamību Veru Jourovu un veselības un pārtikas drošuma komisāri Stellu Kirjakidu.

2021. gada 15. aprīlī Eiropas Parlamentā notika atklāta uzklausīšana. Skatīt paziņojumu presei.

2021. gada 10. jūnijā iniciatīvu apsprieda Eiropas Parlamenta plenārsēdē. Tajā pašā dienā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā pauda atbalstu šai iniciatīvai. Skatīt Eiropas Parlamenta paziņojumu presei.

2021. gada 30. jūnijā Komisija pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīti pasākumi, ko tā iecerējusi veikt, reaģējot uz iniciatīvu “End the Cage Age”. Skatīt paziņojumu presei un atbildes uz jautājumiem.

Eiropas Komisijas atbilde

Paziņojuma galvenie secinājumi

Atbildē uz EPI Komisija paziņoja par savu nodomu līdz 2023. gada beigām nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, kas paredz pakāpeniski izbeigt un beigu beigās aizliegt turēt sprostos visus iniciatīvā minētos dzīvniekus saskaņā ar nosacījumiem, kas izrietēs no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinumiem un ietekmes novērtējuma un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

Stratēģijas “No lauka līdz galdam” ietvaros Komisija jau ir paudusi savu nodomu ierosināt pārskatīt tiesību aktus par dzīvnieku labturību, tai skaitā par pārvadāšanu un audzēšanu. Šie tiesību akti tika iesniegti atbilstības pārbaudei, kura noslēdzās 2022. gada septembrī. Pārbaudes rezultāti, kas izklāstīti Komisijas dienestu darba dokumentā, liecina, ka ir nepieciešams pārskatīt un modernizēt ES tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā un nodrošināt labu pamatu šai pārskatīšanai. Plašāka informācija par tiesību aktu pārskatīšanu.

Lai atvieglotu līdzsvarotu un ekonomiski dzīvotspējīgu pāreju uz lauksaimniecību, kur neizmanto sprostus, Komisija līdztekus tiesību aktiem arī centīsies sagatavot konkrētus atbalsta pasākumus galvenajās saistītajās rīcībpolitikas jomās, piemēram, tirdzniecībā un pētniecībā un inovācijā. Konkrētāk, jaunā kopējā lauksaimniecības politika nodrošinās finansiālu atbalstu un stimulus (piemēram, jauno ekoshēmu instrumentu), kas palīdzēs lauksaimniekiem modernizēties un turēt dzīvniekus tiem labvēlīgākos apstākļos saskaņā ar jaunākajiem standartiem. 

Turpmākie pasākumi

Ir publicēti EFSA zinātniski atzinumi par labturības riskiem, ko turēšana sprostos rada visām dzīvnieku sugām un kategorijām, uz kurām attiecas EPI (cūkām, dējējvistām, vaislas broileriem, vaislas dējējvistām, teļiem, trušiem, pīlēm, zosīm un paipalām). Sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 15. oktobra līdz 2022. gada 21. janvārim. Tika uzsākts ietekmes novērtējums, kura sākotnējā versija tika publicēta 2021. gada jūlijā. Tam sekoja virkne apspriešanas pasākumu, tostarp saistībā ar ES dzīvnieku labturības platformu un tās attiecīgajām apakšgrupām. 

Komisija tagad rūpīgi izvērtē svarīgus aspektus, lai nodrošinātu, ka pāreja uz lauksaimniecību, kur neizmanto sprostus, ir ilgtspējīga lauksaimniecības nozarei un mūsu pārtikas sistēmām, tostarp pārtikas nodrošinājumam. Pašreizējā ietekmes novērtējuma provizoriskie rezultāti liecina, ka pārejai uz sistēmām, kurās neizmanto sprostus, ir jāpielāgo vairāki lauksaimniecības parametri, piemēram, jābagātina dzīvnieku vide un jānodrošina tiem vairāk vietas, lai panāktu labākus dzīvnieku labturības apstākļus. Ir vajadzīgas turpmākas konsultācijas par izmaksām, piemērotu pārejas perioda ilgumu un attiecīgajiem pasākumiem saistībā ar importu. Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp dzīvnieku labturību un sociālekonomisko ietekmi, sprostu pakāpeniskai izņemšanai no aprites ir jānotiek vienlaikus ar citiem dzīvnieku labturības pasākumiem saimniecību līmenī. Tāpēc sagatavošanas darbs turpināsies, tostarp saistībā ar stratēģisko dialogu par lauksaimniecības nākotni Eiropas Savienībā.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?