Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

„End the Cage Age” (Koniec Epoki Klatkowej)

Przedłożenie i rozpatrzenie inicjatywy

Inicjatywa „Koniec Epoki Klatkowej” została przedłożona Komisji 2 października 2020 r., po zebraniu 1 397 113 deklaracji poparcia. Komunikat prasowy

30 października 2020 r. organizatorzy spotkali się z Věrą Jourovą, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości, oraz ze Stellą Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Wysłuchanie publiczne na temat inicjatywy odbyło się w Parlamencie Europejskim 15 kwietnia 2021 r. Komunikat prasowy

Inicjatywa była przedmiotem dyskusji na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 10 czerwca 2021 r. W przyjętej tego samego dnia rezolucji Parlament Europejski wyraził swoje poparcie dla inicjatywy. Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego

30 czerwca 2021 r. Komisja przyjęła komunikat, w którym nakreśliła działania, jakie zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę „Koniec Epoki Klatkowej”. Komunikat prasowy oraz pytania i odpowiedzi

Odpowiedź Komisji Europejskiej

Najważniejsze wnioski wynikające z komunikatu:

W odpowiedzi na tę EIO Komisja zapowiedziała, że do końca 2023 r. przedłoży wniosek ustawodawczy dotyczący stopniowego wycofania, a ostatecznie zakazu chowu klatkowego wszystkich zwierząt wymienionych w inicjatywie. Szczegółowe warunki tego procesu zostaną określone na podstawie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz wyników oceny skutków i konsultacji publicznych.

W ramach strategii „Od pola do stołu” Komisja wyraziła już zamiar zaproponowania nowelizacji przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, w tym transportu i hodowli. Przepisy te poddano ocenie adekwatności, którą zakończono we wrześniu 2022 r. Wyniki oceny, przedstawione w dokumencie roboczym służb Komisji, wskazują na potrzebę zmiany i modernizacji przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt oraz stanowią dobrą podstawę tej nowelizacji. Więcej informacji na temat nowelizacji przepisów.

Aby ułatwić zrównoważone i ekonomicznie opłacalne przejście na hodowlę bezklatkową, wraz z nowelizacją prawodawstwa Komisja zastosuje konkretne środki wsparcia w najważniejszych powiązanych obszarach polityki, takich jak handel oraz badania naukowe i innowacje. Nowa wspólna polityka rolna zapewni przede wszystkim wsparcie finansowe i zachęty – np. nowy instrument dotyczący ekoschematów – aby pomóc rolnikom w przejściu na obiekty bardziej przyjazne zwierzętom zgodnie z nowymi normami. 

Działania następcze

EFSA opublikowała opinie naukowe dotyczące zagrożeń związanych z chowem klatkowym dla dobrostanu wszystkich gatunków i kategorii zwierząt objętych EIO (świnie, kury nioski, kury brojlery, cielęta, króliki, kaczki, gęsi i przepiórki). Od 15 października 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. przeprowadzono konsultacje publiczne. Rozpoczęto ocenę skutków i w lipcu 2021 r. opublikowano jej wstępne wyniki, po czym nastąpiła seria konsultacji, m.in. w ramach platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt i jej podgrup. 

Komisja teraz dokładnie analizuje istotne aspekty przejścia na chów bezklatkowy, aby zagwarantować, by przebiegał w sposób zrównoważony dla sektora rolnego i naszych systemów żywnościowych, w tym bezpieczeństwa żywnościowego. Wstępne wyniki trwającej oceny skutków pokazują, że przejście na systemy bezklatkowe wymaga dostosowania szeregu parametrów hodowlanych, np. urozmaicenia środowiska zwierząt i zapewnienia im większej przestrzeni w celu poprawy warunków dobrostanu zwierząt. Konieczne są dalsze konsultacje dotyczące kosztów, odpowiedniej długości okresu przejściowego i właściwych środków stosowanych w imporcie. Aby zapewnić właściwą równowagę między dobrostanem zwierząt a skutkami społeczno-gospodarczymi, stopniowe wycofywanie klatek musi wiązać się z innymi środkami w zakresie dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstw. W związku z tym kontynuowane będą prace przygotowawcze, między innymi w kontekście strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa w UE.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?