Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Skoncujme s klietkovým chovom

Predloženie a posúdenie

Iniciatíva „Skoncujme s klietkovým chovom“ bola predložená Komisii 2. októbra 2020 po tom, ako získala 1 397 113 vyhlásení o podpore. Pozri tlačovú správu.

Organizátori sa 30. októbra 2020 stretli s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou a komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidesovou.

Dňa 15. apríla 2021 sa v Európskom parlamente uskutočnilo verejné vypočutie. Pozri tlačovú správu.

O iniciatíve sa diskutovalo v pléne Európskeho parlamentu 10. júna 2021. Európsky parlament v uznesení prijatom v ten istý deň vyjadril tejto iniciatíve podporu. Pozri tlačovú správu Európskeho parlamentu.

Komisia prijala 30. júna 2021 oznámenie, v ktorom vytýčila opatrenia plánované v reakcii na iniciatívu „Skoncujme s klietkovým chovom“. Pozri tlačovú správu a otázky a odpovede.

Odpoveď Európskej komisie

Hlavné závery oznámenia:

Komisia v reakcii na EIO oznámila svoj zámer predložiť do konca roka 2023 legislatívny návrh na postupné ukončenie a napokon zákaz používania systémov klietok pre všetky zvieratá uvedené v iniciatíve za podmienok, ktoré sa určia na základe stanovísk Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako aj výsledkov posúdenia vplyvu a verejnej konzultácie.

Komisia už v rámci stratégie Z farmy na stôl vyjadrila zámer navrhnúť revíziu právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vrátane dopravy a chovu. Tieto právne predpisy boli podrobené kontrole vhodnosti, ktorá bola ukončená v septembri 2022. Jej výsledky prezentované v pracovnom dokumente útvarov Komisie svedčia o potrebe revízie a modernizácie právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a pre túto revíziu poskytujú dobrý základ. Pozri viac informácií o revízii.

Súbežne s právnymi predpismi a s cieľom uľahčiť vyvážený a ekonomicky životaschopný prechod na bezklietkový chov sa Komisia bude usilovať o osobitné podporné opatrenia v kľúčových príslušných oblastiach politiky, ako je obchod, výskum a inovácie. Nová spoločná poľnohospodárska politika poskytne najmä finančnú podporu a stimuly – ako napríklad nový nástroj ekologických režimov – s cieľom pomôcť poľnohospodárom modernizovať zariadenia, ktoré budú v súlade s novými normami šetrnejšie k zvieratám. 

Následné opatrenia

Uverejnili sa vedecké stanoviská úradu EFSA týkajúce sa rizík v oblasti dobrých životných podmienok v spojitosti s klietkami pre všetky druhy a kategórie zvierat, na ktoré sa vzťahuje EIO (ošípané, nosnice, plemenné brojlery, plemenné nosnice, teľatá, králiky, kačky, husi a prepelice). Verejná konzultácia sa uskutočnila od 15. októbra 2021 do 21. januára 2022. Začalo sa posúdenie vplyvu, pričom úvodné posúdenie vplyvu bolo uverejnené v júli 2021, po ktorom nasledovala séria konzultačných činností, a to aj v kontexte Platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat a jej príslušných podskupín. 

Komisia teraz dôkladne posudzuje dôležité aspekty s cieľom zabezpečiť, aby bol prechod na bezklietkový chov udržateľný pre odvetvie poľnohospodárstva a naše potravinové systémy vrátane potravinovej bezpečnosti. Z predbežných výsledkov prebiehajúceho posúdenia vplyvu vyplýva, že prechod na systémy bez klietok si vyžaduje prispôsobenie viacerých parametrov chovu, ako je obohatenie prostredia zvierat a poskytnutie väčšieho priestoru na zabezpečenie lepších životných podmienok zvierat. Sú potrebné ďalšie konzultácie týkajúce sa nákladov, primeranej dĺžky prechodného obdobia a príslušných opatrení pri dovoze. Na zabezpečenie správnej rovnováhy medzi dobrými životnými podmienkami zvierat a sociálno-ekonomickými vplyvmi musí byť postupné vyraďovanie klietok spojené s ďalšími opatreniami v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Prípravné práce budú preto pokračovať, a to aj v kontexte strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?