Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Iniciativa „Konec doby klecové“

Předložení iniciativy a její posouzení

Evropská občanská iniciativa pod názvem Konec doby klecové, jejímž organizátorům se podařilo shromáždit 1 397 113 podpisů, byla předložena Komisi 2. října 2020. Viz tisková zpráva

Organizátoři se 30. října 2020 setkali s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou, která je odpovědná za portfolio „hodnoty a transparentnost“, a komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou.

Veřejné slyšení se konalo v Evropském parlamentu dne 15. dubna 2021. Viz tisková zpráva

Evropský parlament iniciativu projednával na svém plenárním zasedání 10. června 2021. Ve svém usnesení přijatém tentýž den vyjádřil Evropský parlament této iniciativě podporu. Viz tisková zpráva Evropského parlamentu.

Komise přijala 30. června 2021 sdělení, v němž uvádí, jaká opatření hodlá v reakci na iniciativu „Konec doby klecové“ přijmout. Viz tisková zpráva a otázky a odpovědi.

Odpověď Evropské komise

Hlavní závěry tohoto sdělení:

Ve své odpovědi na iniciativu Komise oznámila svůj záměr předložit do konce roku 2023 legislativní návrh na postupné ukončení a následný zákaz používání klecových systémů pro všechna zvířata uvedená v iniciativě, a to za podmínek, které budou stanoveny na základě stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a výsledků posouzení dopadů a veřejné konzultace.

V rámci své strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ Komise již vyjádřila záměr navrhnout revizi právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně předpisů týkajících se přepravy a chovu zvířat. Tento právní předpis byl podroben kontrole účelnosti, která byla dokončena v září 2022. Její výsledky předložené v pracovním dokumentu útvarů Komise naznačují potřebu právní předpisy EU o dobrých životních podmínkách zvířat revidovat a modernizovat. Další informace o této revizi.

Souběžně s právními předpisy a s cílem usnadnit vyvážený a hospodářsky životaschopný přechod na chov bez klecí bude Komise usilovat o konkrétní podpůrná opatření v klíčových souvisejících oblastech politiky, jako jsou obchod a výzkum a inovace. Nová společná zemědělská politika zejména poskytne finanční podporu a pobídky, jako je nový nástroj ekorežimů, s cílem pomoci zemědělcům modernizovat jejich zařízení v zájmu šetrnějšího zacházení se zvířaty v souladu s novými normami. 

Návazné kroky

Byla zveřejněna vědecká stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ohledně rizik pro dobré životní podmínky spojených s klecovým chovem pro všechny druhy a kategorie zvířat, na něž se evropská občanská iniciativa vztahuje (prasata, nosnice, brojleři, telata, králíci, kachny, husy a křepelky). Veřejná konzultace proběhla ve dnech 15. října 2021 až 21. ledna 2022. Bylo zahájeno posouzení dopadů. V červenci 2021 bylo zveřejněno počáteční posouzení dopadů, po němž následovala řada konzultačních činností, a to i v rámci platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat a jejích příslušných podskupin. 

Komise nyní pečlivě posuzuje důležité aspekty, aby zajistila, že přechod na bezklecový chov bude pro odvětví zemědělství a pro naše potravinové systémy, včetně potravinového zabezpečení, udržitelný. Předběžné výsledky probíhajícího hodnocení dopadů ukazují, že přechod na systémy bez klecí vyžaduje přizpůsobení různých parametrů chovu, jako je úprava prostředí a poskytnutí většího prostoru, aby se zvířatům zajistily lepší životní podmínky. Je zapotřebí ještě dalších konzultací, pokud jde o náklady, přiměřenou délku přechodného období a příslušná opatření při dovozu. Aby byla zajištěna náležitá rovnováha mezi dobrými životními podmínkami zvířat a socioekonomickými dopady, musí být postupné rušení klecí doprovázeno dalšími opatřeními v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na úrovni zemědělských podniků. Přípravné práce proto budou pokračovat, a to i v rámci strategického dialogu o budoucnosti zemědělství v EU.

Hledáte poradenství a kontakty?