Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

An scéala is déanaí

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Líon íosta nua sínithe bailí in aghaidh an Bhallstáit le haghaidh TESanna a clárófar ón 16 Iúil 2024 nó ina dhiaidh sin

Le tús théarma parlaiminteach Eorpach 2024-2029 an 16 Iúil 2024, tháinig Iarscríbhinn I athbhreithnithe a ghabhann leis an Rialachán maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh i bhfeidhm. Leagtar amach ann líon íosta nua sínitheoirí in aghaidh an Bhallstáit (‘tairsí’). Tá na tairseacha sin nasctha le líon na bhFeisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna). Toisc gur tháinig méadú ar líon na bhFeisirí ó 705 go 720 sa téarma nua, tháinig méadú ar na tairseacha freisin. Chun go ndéanfaidh an Coimisiún Eorpach scrúdú ar TES, ní mór dó milliún síniú bailí ar a laghad a bhailiú agus an líon íosta sínithe bailí sin a fháil i seacht mBallstát ar a laghad. 

feidhm ag na líon íosta nua sin maidir le tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a chláróidh an Coimisiún an 16 Iúil 2024 nó ina dhiaidh sin. Níl feidhm ag an líon íosta nua maidir le tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a cláraíodh roimh an 16 Iúil 2024. Tá feidhm fós ag na tairseacha a bhí ann roimhe i dtaca leis na tionscnaimh sin.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Dhá thionscnamh Eorpacha nua ó na saoránaigh cláraithe ag an gCoimisiún

An 19 Meitheamh chinn an Coimisiún Eorpach dhá thionscnamh Eorpacha ó na saoránaigh a chlárú.

Leis an tionscnamh Air-Quotas, iarrtar go mbunófaí sásra cuóta carbóin na saoránach i ngach tír, rud a spreagfadh gnólachtaí chun dícharbónú a dhéanamh trí éileamh na dtomhaltóirí. Measann na heagraithe gur cheart gach ceannachán earraí agus seirbhísí a chumhdach leis an sásra nua sin, ag tosú le hearnáil an aeriompair. 

Iarrtar leis an tionscnamh Stop Destroying Videogames’ [Cuirtear deireadh le físchluichí a scriosadh] go dtabharfaí isteach ceanglas d’fhoilsitheoirí físchluichí san Aontas na cluichí sin a fhágáil i staid fheidhmiúil (so-imeartha), ionas go gcuirfear cosc ar fhíschluichí a dhíchumasú go cianda.

Is iad na tionscnaimh sin an séú agus an seachtú tionscnamh a cláraíodh in 2024. Tá sé mhí ag na heagraithe anois chun bailiúchán na sínithe a oscailt. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Tionscnamh nua cláraithe: ‘An Pláinéad a shábháil trí chánachas a aistriú ó shaothar go hastaíochtaí gás ceaptha teasa’

An 13 Bealtaine chláraigh an Coimisiún Eorpach tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh (TES) dar teideal ‘An Pláinéad a shábháil trí chánachas a aistriú ó shaothar go hastaíochtaí gás ceaptha teasa’. Leis an tionscnamh sin, iarrtar ar an gCoimisiún an Pacáiste ‘Oiriúnach do 55’ agus córas praghsála carbóin an Aontais a neartú agus cuid shuntasach d’ioncam praghsála carbóin a athdháileadh ar theaghlaigh ar ioncam íseal, Ciste Aeráide Sóisialta an Aontais a neartú agus bunú ‘Club Aeráide’ a chur chun cinn do thíortha ar mian leo praghsáil carbóin níos láidre a ghlacadh.

Is é seo an cúigiú tionscnamh a cláraíodh in 2024. Tá sé mhí ag na heagraithe chun bailiúchán na sínithe a oscailt. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Cláraíodh tionscnamh nua lena n-iarrtar tacaíocht airgeadais ar an Aontas Eorpach maidir le ginmhilleadh sábháilte inrochtana

An 10 Aibreán chláraigh an Coimisiún tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh dar teideal ‘Mo ghuth, mo rogha: Ar mhaithe le ginmhilleadh sábháilte inrochtana’. Iarrtar leis an tionscnamh ar an gCoimisiún togra a chur faoi bhráid na mBallstát le haghaidh tacaíocht airgeadais chun foirceannadh sábháilte toircheas a chur ar fáil d’aon duine san Eoraip nach bhfuil rochtain aici ar ghinmhilleadh sábháilte dleathach.

Is é seo an ceathrú tionscnamh a cláraíodh in 2024. Tá sé mhí ag na heagraithe chun bailiúchán na sínithe a oscailt. 

Photo of the three winning teams
  • 22/03/2024

Duaiseanna bronnta ag an gCoimisiún ar bhuaiteoirí an chomórtais físeáin ‘ImagineEU’

An 21 Márta 2024, tugadh aitheantas do bhuaiteoirí chomórtas ‘ImagineEU’ do dhaltaí meánscoile ag searmanas bronnta i gceanncheathrú an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil. Glacann na trí fhoireann bhuaiteacha ón bhFrainc, ón Iodáil agus ón Rómáin páirt i gcuairt staidéir trí lá ar na hinstitiúidí Eorpacha. Cuireann comórtas físeán ImagineEU le coincheap an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh agus is é is aidhm dó saoránaigh óga a chumhachtú chun ról gníomhach a ghlacadh maidir le tionchar a imirt ar bheartais an Aontais. Leis an gcomórtas, iarradh ar mhic léinn idir 16–18 mbliana d’aois ó gach cearn den Aontas físeáin ghearra a chruthú agus a chomhroinnt ina gcuirfear i láthair a smaointe maidir le hathruithe ar an leibhéal Eorpach a d’fhéadfadh feabhas a chur ar cháilíocht saoil ina bpobail. Féach ar na físeáin bhuaiteacha.

Logo of Stop Finning EU
  • 12/03/2024

Obair leantach ar an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ar éirigh leis dar teideal ‘Cuirtear deireadh leis an eite-theascadh – Cuirtear deireadh leis an trádáil’  

An 21 Feabhra agus an 12 Márta, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach glao ar fhianaise agus comhairliúchán poiblí. Tá sé d’aidhm acu tuairimí agus saineolas a fháil maidir le hiarmhairtí comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha a bhainfeadh le toirmeasc féideartha ar dhíolacháin eití scaoilte siorcanna san Aontas agus ar a dtrádáil idirnáisiúnta, sin agus aiseolas a bhailiú maidir le roghanna beartais féideartha chun cosaint níos fearr a thabhairt do shiorcanna agus éiceachórais mhuirí bhainteacha. 

Is é an aidhm atá ann an bealach is eolaí, is rannpháirtí agus is trédhearcaí a chinntiú maidir le cinneadh a dhéanamh faoin obair leantach a dhéanfar i dtaca leis an tionscnaimh Eorpach ó na saoránaigh ó 2023 dar teideal ‘Cuirtear deireadh leis an eite-theascadh eití – Cuirtear deireadh leis an trádáil’. 

 

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Breithiúnas críochnaitheach na Cúirte ar an gcinneadh ón gCoimisiún maidir leis an TES ‘Beartas comhtháthaithe maidir le comhionannas na réigiún agus inbhuanaitheacht na gcultúr réigiúnach’ (C-54/22 P)

An 22 Feabhra 2024, thug an Chúirt Bhreithiúnais a breithiúnas uaithi i gcás C-54/22 P, an Rómáin v an Coimisiún. Seastar leis an gcinneadh ón gCoimisiún in 2019 an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (TES) ‘Beartas comhtháthaithe maidir le comhionannas na réigiún agus inbhuanaitheacht na gcultúr réigiúnach’ a chlárú go páirteach, tar éis achomharc na Rómáine a dhíbhe.    

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Torthaí chomórtas físeán ImagineEU do scoileanna

Le comórtas físeán ImagineEU a seoladh i mí Dheireadh Fómhair 2023, iarradh ar Eorpaigh óga machnamh a dhéanamh ar smaointe nithiúla a d’fhéadfadh dul chun tairbhe do na saoránaigh ar fud an Aontais – cosúil leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh.    

 Roghnaigh an giúiré na trí fhíseán is fearr a chuir foirne scoile ón bhFrainc, ón Iodáil agus ón Rómáin isteach. Turas staidéir chun na Bruiséile i mí an Mhárta a bhronntar ar na foirne.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Cruinniú leantach idir ionadaithe an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh ar éirigh leis dar teideal ‘An Eoraip Saor ó Fhionnadh’ agus an Coimisiún Eorpach

An 9 Feabhra chuir Stella Kyriakides, an Coimisinéir Eorpach um Shláinte agus Sábháilteacht Bia fáilte roimh ionadaithe an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh ar éirigh leis dar teideal ‘An Eoraip Saor ó Fhionnadh’.

Le linn an chruinnithe, chuir an Coimisinéir freagra an Choimisiúin ar an tionscnamh seo i láthair, a glacadh an 7 Nollaig 2023, agus d’fhreagair sí ceisteanna na n-eagraithe. 

 

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?