Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Uirlisí oideachasúla an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

‘An difear a dhéanann Daonlathas an Aontais - Cuir do thuairim in iúl le huirlisí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh do scoileanna’

Is é is aidhm do na huirlisí oideachasúla an t-eolas agus na scileanna a thabhairt do dhaltaí chun go mbeidh siad in ann a bheith ina saoránaigh ghníomhacha rannpháirteacha de chuid an Aontais. Mar chuid den phróiseas sin, díríonn na huirlisí ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Faoi dheireadh an chúrsa, beidh tuiscint shoiléir ag na daltaí ar chuspóir an Tionscnaimh ó na Saoránaigh, an chaoi a n-oibríonn sé, an seasamh atá aige i gcomhthéacs níos forleithne an daonlathais san Aontas, sin agus an chaoi ar féidir leo leas a bhaint as chun athrú a dhéanamh sa saol. 

Tá na huirlisí dírithe ar mheánscoileanna agus is féidir iad a úsáid ar bhealach solúbtha mar chuid de cheachtanna saoránaíochta nó mar chuid de cheacht a bhaineann úsáid as cur chuige ábharbhunaithe. Tá sé le fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Is féidir na huirlisí a úsáid sa teanga náisiúnta, i rang teanga iasachta nó mar chuid de chúrsa FCÁT.  

An méid atá le rá ag múinteoirí:  

“Is é an rud is mó a chuaigh i bhfeidhm orm agus ar mo chuid daltaí gur fhoghlaim siad go leor faoin ábhar nach gclúdaítear mar chuid den churaclam scoile, sin agus gur fhoghlaim siad é ar bhealach tarraingteach gonta. Na hábhair thagartha atá ar fáil ar shuíomhanna gréasáin an Aontais, tá siad nach mór fite fuaite go praiticiúil le cúrsa na gceachtanna agus na ngníomhaíochtaí do dhaltaí. Cuirtear daltaí i dtreo acmhainní ar leith a bhfuil tascanna nithiúla ag baint leo chun go n-aithneoidh siad an nasc idir na doiciméid. An tráth céanna, ní mhothaíonn siad go bhfuil an iomarca acmhainní ann ach an oiread.”

- múinteoir meánscoile ón bPolainn a rinne píolótú ar na huirlisí 

 

“D’iarr mé a dtuairimí ar mo chuid daltaí agus caithfidh mé a rá gur thaitin siad go mór leo. Ní raibh mórán eolais acu faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, agus chuir siad an-spéis sna hábhair. An cur chuige a roghnaíodh chun gach rud agus a chur i láthair agus chun obair a dhéanamh ar an eolas, thaitin sé go mór leo. Thaitin na físeáin leo go háirithe, agus dar leo, bhí siad gearr agus soiléir, rud a chuaigh go mór i bhfeidhm orthu.”

- múinteoir meánscoile ón Spáinn a rinne píolótú ar na huirlisí 

Cur síos gairid ar na huirlisí oideachasúla

Cad é an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh?

Cuireann an Tionscnamh Eorpach na Saoránach ar chumas shaoránaigh an Aontais tionchar a imirt ar bheartais an Aontais trí na saincheisteanna is mó tábhacht dóibh a chur ar chlár oibre an Aontais. Faoi thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh, tugtar le chéile daoine ó thíortha éagsúla san Aontas chun sínithe a bhailiú agus chun tathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh i réimsí ina bhfuil cumhachtaí ag an gCoimisiún. Is bealach é le tús a chur le díospóireacht pholaitiúil agus le feasacht a ardú, ón mbun aníos, i dtaca le hábhair áirithe a gcuireann daoine ar thaobhanna éagsúla de theorainneacha spéis iontu, agus a dtugann le chéile iad. Seoladh an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh in 2012, agus tá ag éirí go maith anois leis, agus roinnt tionscnamh curtha chun cinn a raibh tograí nithiúla dlí ón gCoimisiún Eorpach mar thoradh orthu. 

 

Cad iad na huirlisí oideachasúla?

Tá ceithre aonad théamacha mar chuid de na huirlisí agus dírítear mar chuid de gach ceann acu ar théama ar leith. Bogann siad ó eolas ginearálta faoin Aontas Eorpach go dtí eolas sonrach agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh mar seo a leanas: 

 1. Réamhrá gairid maidir leis an Aontas Eorpach 
 2. An Daonlathas san Aontas Eorpach 
 3. An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh 
 4. Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a fhorbairt agus a chur chun cinn 

 

Tá na hábhair seo a leanas mar chuid de na huirlisí:

 • Pacáiste an Mhúinteora ina bhfuil treoracha do gach ceart, leabhrán na bhfreagraí, eolas breise agus naisc chun tuilleadh taighde a dhéanamh. 
 • Pacáiste an Dalta lena úsáid sa rang agus don obair bhaile chun dul siar agus tuilleadh taighde a dhéanamh. Cuirtear naisc ar fáil chuig suíomhanna gréasáin atá le fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais. 
 • Cur i láthair PowerPoint le húsáid sa rang le téacs agus físeáin (roghnach) mar chuid díobh. 
 • Naisc chuig comhaid físe. Na físeáin go léir a úsáidtear sa mhodúil, tá siad le fáil i ngach teanga oifigiúil den Aontas. 
 • Gníomhaíochtaí roghnacha i ngach aonad, iad le déanamh ar obair thionscadail. 
 • Bileog eolais chun tuilleadh a fhoghlaim faoi stair an Aontais Eorpaigh. 
 • Bileog eolais faoi réimsí gníomhaíochta an Aontais. 
 • Quiz deiridh. 

 

Cad iad na modheolaíochtaí a úsáidtear?

Dearadh an t-ábhar chun úsáid a bhaint as roinnt cur chuige teagaisc/foghlama, is iad sin: 

 • Cur i láthair díreach 
 • Plé grúpa 
 • Obair ghrúpa 
 • Obair thionscadail 
 • Staidéar aonair 
 • Taighde 
 • Réiteach fadhbanna 
 • Rólimirt 
 • Taifead a dhéanamh 

Íoslódáil ábhar na n-uirlisí

 

Daonlathas an Aontais-Cuir do thuairim in iúl le huirlisí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh-Pacáiste an Mhúinteora
Gaeilge
(1.2 MB - PDF)
Íoslódáil
Daonlathas an Aontais-Cuir do thuairim in iúl le huirlisí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh-Pacáiste an Scoláire
Gaeilge
(1.12 MB - PDF)
Íoslódáil
Daonlathas an Aontais-Cuir do thuairim in iúl le huirlisí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh-Aonad 1
Gaeilge
(26.83 MB - PPTX)
Íoslódáil
Daonlathas an Aontais-Cuir do thuairim in iúl le huirlisí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh-Aonad 2
Gaeilge
(88.65 MB - PPTX)
Íoslódáil
Daonlathas an Aontais-Cuir do thuairim in iúl le huirlisí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh-Aonad 3
Gaeilge
(102.07 MB - PPTX)
Íoslódáil
Daonlathas an Aontais-Cuir do thuairim in iúl le huirlisí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh-Aonad 4
Gaeilge
(4.08 MB - PPTX)
Íoslódáil

 

Do chuid ceisteanna agus aiseolas

Ar bhain tú úsáid as na huirlisí cheana féin? Cuir do chuid aiseolais in iúl sa suirbhé do mhúinteoirí, le do thoil.

Má bhíonn ceisteanna eile agat, téigh i dteagmháil le:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?