Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 18

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 18

Подкрепа и финансиране — какво трябва да знаете относно обработването на лични данни? 

В качеството си на група на организаторите трябва да посочите в публичния регистър на Европейската гражданска инициатива и, когато е уместно, на уебсайта на вашата кампания, ясна, точна и изчерпателна информация относно източниците на подкрепа и финансиране за вашата инициатива.

Информация за подкрепата и финансирането, която трябва да бъде предоставена:

  • получените от всякакви източници подкрепа и финансиране в размер над 500 евро на дарител (това обхваща както финансовата подкрепа, така и подкрепата в натура)
  • организации, които помагат доброволно, когато паричната равностойност на тази подкрепа не може да бъде определена.

Следователно трябва да събирате лични данни на физическите лица, които са предоставили подкрепа за инициативата в размер над 500 евро, и по-конкретно:

  • пълно име на дарителя
  • дата на дарението
  • размер на дарението, надхвърлящо 500 евро.

Срокове за предоставяне на информация относно подкрепата и дарителите:


Тази информация трябва да бъде предоставена при регистрацията на предложена инициатива и при внасянето ѝ в Европейската комисия (след удостоверяването на необходимите 1 милион подписа), но също така трябва да се актуализира на всеки два месеца. Трябва да съобщавате тези данни на Европейската комисия чрез специален формуляр във вашия организаторски акаунт с оглед на публикуването им в публичния регистър.

Правила и роли, свързани със защитата на данните:

Що се отнася до тези данни, представителят на групата на организаторите е единственият администратор на лични данни, а Европейската комисия играе ролята на обработващ лични данни, като публикува тази информация в регистъра.

Обработването на личните данни на дарителите, които са физически лица, подлежи на изискванията на ОРЗД, които се прилагат по отношение на данните на поддръжниците.  

Ако дарителите са физически лица, групата на организаторите трябва да им предостави подходяща декларация за поверителност в момента на събиране на техните данни. По-специално, те трябва да бъдат информирани от организаторите, че данните им ще бъдат публикувани в регистъра.

Съгласно Регламента относно Европейската гражданска инициатива дарителите имат право да възразят срещу публикуването на своите лични данни въз основа на убедителни законови основания, свързани с тяхното конкретно положение, и да поискат коригиране на тези данни по всяко време.

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?