Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 18

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 18

Στήριξη και χρηματοδότηση — Τι πρέπει να γνωρίζετε κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 

Ως ομάδα διοργανωτών/-τριών, πρέπει να αναφέρετε, για το δημόσιο μητρώο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας σας, σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας σας.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση:

  • Η στήριξη και η χρηματοδότηση που λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή και υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό (αυτό καλύπτει τόσο τη χρηματοδοτική στήριξη όσο και τη στήριξη σε είδος).
  • Οι οργανισμοί που την επικουρούν σε εθελοντική βάση, όταν η στήριξη δεν είναι μετρήσιμη από οικονομικής άποψης.

Ως εκ τούτου, πρέπει να συγκεντρώσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που στήριξαν πρωτοβουλίες με ποσά άνω των 500 EUR, και συγκεκριμένα:

  • το πλήρες όνομα του χορηγού
  • την ημερομηνία της δωρεάς
  • το ποσό της δωρεάς (άνω των 500 EUR).

Χρονοδιάγραμμα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη στήριξη και τους χορηγούς:


Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται ιδίως κατά την καταχώριση μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας και κατά την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (όταν πιστοποιηθούν οι απαιτούμενες 1 εκατομμύριο υπογραφές), αλλά θα πρέπει επίσης να επικαιροποιούνται κάθε δύο μήνες. Θα πρέπει να κοινοποιήσετε τα δεδομένα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ειδικού εντύπου στον λογαριασμό διοργανωτή σας ενόψει της δημοσίευσής τους στο δημόσιο μητρώο.

Κανόνες και ρόλοι όσον αφορά την προστασία των δεδομένων:

Όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα, ο/η εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών/-τριών είναι αποκλειστικός/-ή υπεύθυνος/-η επεξεργασίας δεδομένων, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει τον ρόλο του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών αυτών στο μητρώο.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χορηγών που είναι φυσικά πρόσωπα υπόκειται σε παρόμοιες απαιτήσεις του ΓΚΠΔ με εκείνες που ισχύουν για τα δεδομένα των υπογραφόντων.  

Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, οι χορηγοί πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη δήλωση περί απορρήτου από την ομάδα διοργανωτών/-τριών κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων τους. Θα πρέπει ιδίως να ενημερώνονται από τους/τις διοργανωτές/-τριες ότι τα δεδομένα τους θα δημοσιευτούν στο μητρώο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι χορηγοί δικαιούνται να αντιταχθούν στη δημοσίευση προσωπικών τους δεδομένων για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητήσουν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;