Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 10

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 10

Jak byste měli postupovat při vyřizování žádostí signatářů souvisejících se zpracováním údajů? 

Platí pro variantu 2 s výjimkou využití služby Komise pro výměnu souborů

Občan podporující občanskou iniciativu (signatář) má jako subjekt údajů nárok požadovat od zástupce skupiny organizátorů:

  • přístup ke svým osobním údajům
  • opravu
  • výmaz a
  • omezení zpracování

svých osobních údajů, které organizátoři zpracovávají v rámci prohlášení o podpoře.

Pokud jde o e-mailovou adresu, může signatář rovněž odvolat svůj souhlas s dalším zpracováním těchto osobních údajů (žádost o „zrušení odběru informací“).

Co byste měli po obdržení takové žádosti zkontrolovat?

  • Zda jsou osobní údaje signatáře vůbec zpracovávány, tj. zda žadatel odevzdal vyplněné prohlášení o podpoře iniciativy (a případně e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací o průběhu iniciativy).
    Za tímto účelem může zástupce skupiny organizátorů požádat signatáře o poskytnutí jakýchkoli informací, které mu umožní tyto údaje vyhledat (např. o členském státě, ve kterém byly údaje shromážděny, přibližné datum sběru atd.). Avšak bez ohledu na to, zda subjekt údajů poskytne nebo neposkytne (další) informace v tomto ohledu, musí zástupce vyvinout přiměřené úsilí, aby na žádost odpověděl ve stanovené lhůtě.
  • Zda je žadatelem dotčený subjekt údajů nebo jeho právní zástupce, tedy osoba oprávněná žádost předložit.

Za tímto účelem může zástupce skupiny organizátorů požadovat doklad totožnosti nebo jedinečný identifikátor odevzdaného prohlášení.

Jak byste měli na žádost odpovědět?

Vlastní žádost je třeba vyřídit poté, co je potvrzeno, že odpověď na obě výše uvedené otázky je kladná. Informace lze subjektu údajů poskytnout písemně, elektronicky nebo i ústně. Musí se tak stát bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce.

Pokud žádosti příslušného signatáře nejsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené (zejména opakované žádosti), musí být informace zpravidla poskytnuty bezplatně.

UPOZORNĚNÍ: 

Žádosti týkající se osobních údajů signatářů, které jsou shromažďovány pomocí centrálního online systému sběru v rámci společné správy s Komisí, vyřizuje Komise. Povinnost zástupce skupiny organizátorů je omezena na postoupení všech obdržených žádostí tohoto druhu Komisi.

Odkazy:

  • oddíly 2 a 3 kapitoly III nařízení GDPR
Hledáte poradenství a kontakty?