Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 10

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 10

Hvad skal man gøre, når man behandler anmodninger fra underskrivere vedrørende databehandling? 

Gælder for scenarie 2, undtagen ved brug af Kommissionens filudvekslingstjeneste.

Som registreret har en borger, der skriver under på et borgerinitiativ, ret til at anmode repræsentanten for initiativtagergruppen om:

  • adgang til
  • berigtigelse af
  • sletning af og
  • begrænsning af behandling af

de personoplysninger, der behandles i forbindelse med støttetilkendegivelserne.

Hvad angår e-mailadressen, kan underskriveren også trække sit samtykke til videre behandling af personoplysninger tilbage (anmode om "afmelding").

Hvad skal man tjekke efter modtagelse af en sådan anmodning?

  • Om underskriverens personoplysninger behandles, dvs. om anmoderen (enten på papir eller online) har indsendt en støttetilkendegivelse til borgerinitiativet (og en e-mailadresse til modtagelse af opdateringer om initiativet, hvis det er relevant).
    Repræsentanten kan for at finde ud af dette anmode underskriveren om at fremlægge oplysninger, så repræsentanten kan indhente data (f.eks.: hvilket EU-land, dataene er indsamlet i, og den omtrentlige indsamlingsdato) Repræsentanten skal dog, uanset om den registrerede giver (yderligere) oplysninger om ddet, gøre en rimelig indsats for at besvare anmodningen inden for tidsfristen.
  • Om ansøgeren er den berørte registrerede eller dennes retlige repræsentant/en person, der har ret til at fremsætte anmodningen.

Repræsentanten kan for at finde ud af dette anmode om identitetsbevis eller en entydig identifikator for den indsendte støttetilkendegivelse.

Hvordan skal man besvare forespørgslen?

En forespørgsel skal først besvares efter bekræftelse af to ovenstående spørgsmål. Informationerne kan gives skriftligt, elektronisk eller mundtligt til den registrerede. Informationerne skal gives hurtigst muligt og senest inden for 1 måned.

Når anmodninger fra en underskriver ikke er åbenbart grundløse eller overdrevne (f.eks. gentagne anmodninger), skal informationerne som hovedregel sendes uden beregning.

BEMÆRK: 

Ved anmodninger vedrørende underskrivernes persondata indsamlet ved hjælp af det centrale onlineindsamlingssystem under fælles dataansvar med Kommissionen, behandles underskrivernes anmodninger af Kommissionen. Repræsentantens forpligtelse er begrænset til at videresende alle modtagne anmodninger af denne type til Kommissionen.

Henvisninger:

  • Kapitel III, afsnit 2 og 3, i GDPR
Vil du lære nyt og samarbejde med andre?