Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 10

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 10

Какво трябва да направите, когато разглеждате свързани с обработването на данни искания на поддръжниците? 

Важи за сценарий 2 освен по отношение на използването на услугата на Комисията за обмен на файлове.

В качеството си на субект на данни всеки гражданин, който подкрепя гражданска инициатива (поддръжник), има право да поиска от представителя на групата на организаторите:

  • достъп
  • коригиране
  • изтриване
  • ограничаване на обработването

по отношение на личните данни, обработвани като част от изявленията за подкрепа.

Що се отнася до електронните адреси, поддръжниците могат също така да оттеглят съгласието си за по-нататъшно обработване на тези лични данни (искане за прекратяване на абонамент).

Какво трябва да проверите, след като получите такова искане?

  • Дали се обработват лични данни на поддръжника, т.е. дали лицето, подало искането, е подписало изявление за подкрепа на инициативата (и предоставило електронен адрес, за да получава актуална информация за напредъка на инициативата, когато е приложимо).
    За тази цел представителят може да поиска от поддръжника да предостави информация, която му позволява да извлече данните (например държава членка, където са събрани данните, приблизителна дата на събиране и др.). Същевременно, независимо от това дали субектът на данни предостави (допълнителна) информация в тази връзка, представителят трябва да положи разумни усилия да отговори на искането в срок.
  • Дали лицето, подало искането, е въпросният субект на данни, или законен представител / лице, което има право да подаде искането.

За тази цел представителят може да поиска да бъде представено доказателство за самоличност или уникалният идентификатор на подписаното изявление.

Как трябва да отговорите на искането?

Трябва да разгледате самото искане, след като се уверите, че отговорите и на двата въпроса по-горе са положителни. Можете да предоставите информация на субекта на данни писмено, по електронен път или дори устно. Тя трябва да бъде предоставена без забавяне и най-късно в срок от един месец.

По правило, когато исканията на съответния поддръжник не са явно неоснователни или прекомерни (по-специално повтарящи се искания), информацията трябва да се предоставя безплатно.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Исканията относно данни на поддръжници, събрани чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн при съвместно администриране на лични данни с Комисията, се разглеждат от Комисията. Представителят има задължение единствено да препраща до Комисията всички подобни искания.

Относими разпоредби:

  • глава III, раздели 2 и 3 от ОРЗД
Искате да научите повече и да си сътрудничите?