Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 10

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 10

Τι πρέπει να κάνετε όταν διεκπεραιώνετε αιτήματα των υπογραφόντων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων; 

Ισχύει για το σενάριο 2, εκτός από τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής

Ένας πολίτης που υποστηρίζει μια πρωτοβουλία πολιτών (υπογράφων) δικαιούται, ως υποκείμενο των δεδομένων, να ζητήσει από τον/της εκπρόσωπο της ομάδας διοργανωτών/-τριών:

  • πρόσβαση
  • διόρθωση
  • διαγραφή και
  • περιορισμό της επεξεργασίας

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των δηλώσεων υποστήριξης.

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι υπογράφοντες μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αίτημα «ακύρωσης εγγραφής»).

Τι πρέπει να ελέγξετε μετά από ένα τέτοιο αίτημα;

  • Κατά πόσον γίνεται επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπογράφοντος, δηλαδή αν ο/η αιτών/-ούσα έχει υποβάλει δήλωση υποστήριξης της πρωτοβουλίας (και ηλεκτρονική διεύθυνση για να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της πρωτοβουλίας, κατά περίπτωση).
    Για τον σκοπό αυτό, ο/η εκπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από τον υπογράφοντα να παράσχει κάθε πληροφορία που επιτρέπει την ανάκτηση των δεδομένων (για παράδειγμα: το κράτος μέλος στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί δεδομένα, την ημερομηνία συγκέντρωσης κατά προσέγγιση κ.λπ.). Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων παράσχει (περαιτέρω) σχετικές πληροφορίες ή όχι, ο/η εκπρόσωπος πρέπει να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για να απαντήσει στο αίτημα εντός των προθεσμιών.
  • Κατά πόσον ο/η αιτών/-ούσα είναι το ενδιαφερόμενο υποκείμενο των δεδομένων ή νόμιμος εκπρόσωπός / πρόσωπο που έχει δικαίωμα να υποβάλει το αίτημα του/της αιτούντος/-ούσας.

Για τον σκοπό αυτό, ο/η εκπρόσωπος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό ταυτότητας ή μοναδικό αναγνωριστικό της υποβληθείσας δήλωσης.

Πώς θα πρέπει να απαντήσετε στο αίτημα;

Το ίδιο το αίτημα πρέπει να διεκπεραιωθεί αφού επιβεβαιωθεί ότι η απάντηση και στις δύο παραπάνω ερωτήσεις είναι θετική. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων γραπτώς, ηλεκτρονικά ή ακόμη και προφορικά. Πρέπει να παρέχονται χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός μηνός.

Κατά κανόνα, όταν τα αιτήματα του υπογράφοντος δεν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά (και ιδίως δεν είναι επαναλαμβανόμενα), οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται δωρεάν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σε περίπτωση που τα δεδομένα των υπογραφόντων συλλέγονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης υπό καθεστώς κοινής ευθύνης επεξεργασίας με την Επιτροπή, τα αιτήματα των υπογραφόντων διεκπεραιώνονται από την Επιτροπή. Η υποχρέωση του/της εκπροσώπου περιορίζεται στη διαβίβαση τυχόν αιτημάτων αυτού του είδους στην Επιτροπή.

Παραπομπές:

  • Κεφάλαιο III τμήματα 2 και 3 του ΓΚΠΔ
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;