Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 10

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 10

Co należy zrobić w przypadku rozpatrywania wniosków dotyczących przetwarzania danych składanych przez sygnatariuszy? 

Dotyczy scenariusza 2, z wyjątkiem korzystania z opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików

Jako osoby, których dane dotyczą, obywatele udzielający poparcia inicjatywie obywatelskiej (sygnatariusze) mają prawo zażądać od przedstawiciela grupy organizatorów:

  • dostępu do danych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez niego w ramach deklaracji poparcia.

Jeśli chodzi o adresy e-mail, sygnatariusze mogą również wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie tych danych osobowych (żądanie „wycofania zgody”).

Co należy sprawdzić po otrzymaniu takiego żądania?

  • Czy jakiekolwiek dane osobowe sygnatariusza są przetwarzane, np. czy wnioskodawca złożył deklarację poparcia inicjatywy (oraz – w stosownych przypadkach – czy przekazał adres e-mail, aby otrzymywać aktualne informacje na temat postępów w realizacji inicjatywy).
    W tym celu przedstawiciel może zwrócić się do sygnatariusza o udzielenie wszelkich informacji umożliwiających odzyskanie danych (na przykład: informacji o państwie członkowskim, w którym dane były gromadzone, przybliżonej dacie gromadzenia itp.). Niezależnie jednak od tego, czy osoba, której dane dotyczą, udzieli (dalszych) informacji w tym względzie czy nie, przedstawiciel musi dołożyć uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na żądanie w określonym terminie.
  • Czy wnioskodawca jest zainteresowaną osobą, której dane dotyczą, czy przedstawicielem prawnym uprawnionym do przedstawiania takiego żądania w imieniu osoby zainteresowanej.

W tym celu przedstawiciel może zwrócić się o przedstawienie dowodu tożsamości lub niepowtarzalnego identyfikatora złożonej deklaracji.

Jak należy odpowiedzieć na żądanie?

Rzeczywiste żądanie należy rozpatrywać po potwierdzeniu, że odpowiedź na oba powyższe pytania jest twierdząca. Stosowne informacje można przekazać osobie, której dane dotyczą, na piśmie, w formacie elektronicznym, a nawet ustnie. Należy je przekazać niezwłocznie i najpóźniej w terminie jednego miesiąca.

Co do zasady, jeżeli żądania odpowiednich sygnatariuszy nie są w sposób oczywisty nieuzasadnione ani nadmierne (w szczególności ze względu na swą powtarzalność), informacje muszą zostać udzielone bezpłatnie.

UWAGA: 

Żądania dotyczące danych sygnatariuszy gromadzonych za pośrednictwem centralnego systemu zbierania deklaracji online w ramach współadministrowania z Komisją są rozpatrywane przez Komisję. Obowiązek przedstawiciela ogranicza się do przekazania Komisji wszelkich otrzymanych żądań tego typu.

Odniesienia:

  • rozdział III sekcja 2 i 3 RODO
Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?