Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 10

Mur lura għall-paġna ewlenija tal-Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-organizzaturi

 

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 10

X’għandek tagħmel meta tittratta talbiet relatati mal-ipproċessar tad-data mill-firmatarji? 

Japplika għax-Xenarju tal-Każ 2, ħlief fir-rigward tal-użu tas-servizz ta’ skambju ta’ files tal-Kummissjoni

Bħala suġġett tad-data, ċittadin li qed jappoġġja inizjattiva taċ-ċittadini (firmatarju) hu intitolat li jitlob mingħand ir-rappreżentant tal-grupp ta’ organizzaturi:

  • l-aċċess
  • ir-rettifika
  • it-tħassir, u
  • ir-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-

data personali li jipproċessaw bħala parti mid-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ.

Fir-rigward tal-indirizzi tal-email, il-firmatarji jistgħu jirtiraw ukoll il-kunsens tagħhom biex jipproċessa aktar din id-data personali (talba biex “iwaqqaf l-abbonament”).

X’għandek tiċċekkja wara li tirċievi talba bħal din?

  • Jekk hix qed tiġi pproċessata xi data personali tal-firmatarju, jiġifieri, jekk l-applikant issottometta dikjarazzjoni ta’ appoġġ għall-inizjattiva (u indirizz tal-email biex jirċievi aġġornamenti dwar il-progress tal-inizjattiva, fejn applikabbli).
    Għal dan, ir-rappreżentant jista’ jitlob lill-firmatarju biex jipprovdi kwalunkwe informazzjoni li tippermettilu jikseb id-data (pereżempju: l-Istat Membru fejn inġabret id-data, id-data approssimattiva tal-ġbir, eċċ.) Madankollu, irrispettivament minn jekk is-suġġett tad-data jipprovdix (aktar) informazzjoni f’dan ir-rigward jew le, ir-rappreżentant għandu jagħmel sforz raġonevoli biex iwieġeb għat-talba fil-limiti ta’ żmien.
  • Jekk l-applikant hux is-suġġett tad-data kkonċernat, jew rappreżentant/persuna legali tiegħu, intitolat li jippreżenta t-talba tal-applikant.

Għal dan l-għan, ir-rappreżentant jista’ jitlob prova tal-identità jew identifikatur uniku tad-dikjarazzjoni sottomessa.

Kif għandek twieġeb it-talba?

It-talba attwali trid tiġi ttrattata wara li jiġi kkonfermat li t-tweġiba għaż-żewġ mistoqsijiet ta’ hawn fuq hi pożittiva. L-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta lis-suġġett tad-data bil-miktub, b’mod elettroniku jew anki verbalment. Għandha tiġi pprovduta mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn xahar.

Bħala regola, meta talbiet mill-firmatarju rilevanti ma jkunux manifestament bla bażi jew eċċessivi (b’mod partikolari talbiet ripetittivi), l-informazzjoni trid tiġi pprovduta mingħajr ħlas.

JEKK JOGĦĠBOK INNOTA: 

Talba li tirrigwarda l-firmatarji miġbura bl-użu tas-sistema ċentrali ta’ ġbir online taħt kontroll konġunt mal-Kummissjoni, tiġi ttrattati mill-Kummissjoni. L-obbligu tar-rappreżentant hu limitat għat-trażmissjoni lill-Kummissjoni ta’ kwalunkwe talba riċevuta ta’ dan it-tip.

Referenzi:

  • Il-Kapitolu III, it-Taqsima 2 u 3 tal-GDPR
Tixtieq titgħallem u tikkollabora?