Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 1

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 1

Tuenilmausten keruu keskitetyllä keruujärjestelmällä: Mitä velvoitteita on komissiolla ja järjestäjäryhmän edustajalla, jotka toimivat yhteisrekisterinpitäjinä?

Koskee skenaariota 1 

Jos järjestäjäryhmä haluaa kerätä tuenilmauksia verkossa, sen on käytettävä komission keskitettyä keruujärjestelmää. Näin kerätyt tuenilmaukset toimitetaan EU-maiden viranomaisille tarkastettaviksi komission tiedostojenvaihtopalvelun kautta.

Tällöin Euroopan komissio ja järjestäjäryhmän edustaja toimivat yhteisrekisterinpitäjinä, ja asiasta tehdään vakiomuotoinen yhteistä rekisterinpitoa koskeva sopimus, jossa eritellään kummankin rekisterinpitäjän velvoitteet. Komissio tarjoaa nämä palvelut maksutta.

Yhteistä rekisterinpitoa koskevan sopimuksen mukaan komission vastuulla on valtaosa rekisterinpitäjien tehtävistä, muun muassa seuraavat:

 • Komissio vastaa niiden tietojärjestelmien toiminnasta ja ylläpidosta, joilla voidaan kerätä ja tallentaa tuenilmauksia ja tarvittaessa myös allekirjoittajien sähköpostiosoitteita.
 • Komissio voi lähettää sähköpostiviestejä allekirjoittajille, jotka ovat pyytäneet saada tietoa aloitteen etenemisestä.
 • Komissio laatii tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin ja käsittelytoimia koskevan selosteen.
 • Komission vastuulla on tietosuojalausekkeen esittäminen allekirjoittajille ja vastaaminen allekirjoittajien kysymyksiin ja pyyntöihin, joita he voivat esittää yleisen tietosuoja-asetuksen ja luonnollisten henkilöiden suojelusta EU:n toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetun asetuksen nojalla.
 • Komissio varmistaa, että kerätyt tuenilmaukset toimitetaan EU-maiden viranomaisille tarkastettaviksi, ja tuhoaa kerätyt tuenilmaukset noudattaen tietojen säilytysaikoja.

Komissio on vastuussa tietyistä tietojenkäsittelytoimista yhteistä rekisterinpitoa koskevan sopimuksen nojalla. Komission tietosuojavastaava valvoo tältä osin, miten komissio täyttää velvoitteensa, joista säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta EU:n toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetussa asetuksessa.

Kansalaisaloitteen edustajan/järjestäjien vastuulla ovat yleensä vain seuraavat tehtävät:

 • He päättävät tuenilmausten keruun alkamis- ja päättymispäivästä sekä päivästä, jolloin tuenilmaukset toimitetaan kansallisille viranomaisille.
 • He voivat lähettää sähköpostiviestejä allekirjoittajille, jotka ovat pyytäneet saada tietoa aloitteen etenemisestä.
 • He siirtävät henkilötietoja koskevat allekirjoittajien pyynnöt komissiolle käsiteltäviksi.
 • He ilmoittavat komissiolle, jos tavanomaista tietojen säilytysaikaa on muutettava eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen 19 artiklan mukaisesti.

Viitteet

 

  Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?