Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 1. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 1. küsimus

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem – millised on komisjoni ja korraldajate rühma esindaja kohustused kaasvastutavate töötlejatena?

Kohaldatakse 1. stsenaariumi puhul 

Korraldajate rühmana peate toetusavalduste kogumiseks kasutama komisjoni veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja kogutud toetusavalduste kontrollimise eesmärgil liikmesriikidele esitamiseks failivahetusteenust.

Sellistel juhtudel tegutsevad korraldajate rühma esindaja ja Euroopa Komisjon kaasvastutavate töötlejatena standardse ühisvastutuse lepingu alusel, kus on üksikasjalikult loetletud mõlema vastutava töötleja kohustused. Komisjoni talitused osutavad oma teenuseid tasuta.

Ühisvastutuse lepingu alusel võtab komisjon üle enamiku vastutavate töötlejate kohustustest, sealhulgas:

 • ta käitab ja hooldab asjaomaseid IT-süsteeme, mis võimaldavad allakirjutanute toetusavalduste ja e-kirjade (vabatahtlikku) kogumist ja säilitamist;
 • ta võib saata e-kirju neile allakirjutanutele, kes on andnud nõusoleku saada algatuse edenemise kohta uudiseid;
 • ta koostab andmekaitsealase mõjuhinnangu ja töötlemistoimingute registri;
 • ta tagab, et allakirjutanutele tutvustatakse asjaomaseid isikuandmete kaitse põhimõtteid ning et nende poolt isikuandmete kaitse üldmääruse / ELi andmekaitsemääruse alusel esitatud küsimustele ja taotlustele reageeritakse nõuetekohaste järelmeetmetega;
 • ta tagab kogutud toetusavalduste edastamise liikmesriikidele kontrollimiseks ja hävitab kogutud toetusavaldused vastavalt kohaldatavatele andmete säilitamise tähtaegadele.

Töötlemistoimingute puhul, mille eest vastutab komisjon ühisvastutuse lepingu alusel, jälgib komisjoni andmekaitseametnik, kas komisjon täidab ELi isikuandmete kaitse määrusest tulenevaid kohustusi.

Esindajate/korraldajate ülesanded piirduvad tavaliselt järgmisega:

 • nad määravad kindlaks toetusavalduste kogumise alguskuupäeva ja lõppkuupäeva ning kogutud toetusavalduste liikmesriigi ametiasutustele edastamise kuupäeva;
 • nad võivad saata e-kirju neile allakirjutanutele, kes on andnud nõusoleku saada algatuse edenemise kohta uudiseid;
 • nad edastavad komisjonile edasiseks käsitlemiseks andmesubjektide päringud;
 • nad teavitavad vastavalt Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse artiklile 19 komisjoni, kui standardseid andmete säilitamise tähtaegu on vaja kohandada.

Viited:

 

  Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?