Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Jaki pomysł może być przedmiotem inicjatywy obywatelskiej?

Aby zorientować się, czy dany pomysł może być przedmiotem inicjatywy, trzeba sprawdzić, czy dotyczy on obszaru polityki, w którym UE posiada uprawnienia do działania, a Komisja − do przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego.

Występując z inicjatywą obywatelską, wśród informacji potrzebnych do jej zarejestrowania należy wskazać postanowienia traktatów (artykuł lub bardziej ogólne odesłanie), które uznaje się za istotne dla zaproponowanych działań.

Komisja może zaproponować akt prawny, jeżeli:

  • artykuł traktatu mówi o procedurze ustawodawczej (zwykłej procedurze ustawodawczej lub specjalnej procedurze ustawodawczej), z wyjątkiem konkretnych przypadków, w których artykuł stanowi inaczej (czyli mówi wyraźnie, że z wnioskiem występuje nie Komisja, lecz inna instytucja)

LUB

  • artykuł wyraźnie określa, że wystąpienie z wnioskiem leży w zakresie kompetencji Komisji.
    Na przykład: Rada, na wniosek Komisji [...].

Obszar polityki i odpowiednie artykuły traktatu

Więcej informacji

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?