Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Μπορεί η ιδέα σας να γίνει πρωτοβουλία πολιτών;

Για να διαπιστώσετε αν η πρότασή σας μπορεί να γίνει το αντικείμενο μιας πρωτοβουλίας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αφορά έναν τομέα πολιτικής για τον οποίο η ΕΕ έχει αρμοδιότητα και ότι σ΄αυτόν τον τομέα πολιτικής η Επιτροπή έχει την εξουσία να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης.

Για να μπορέσετε να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας θα πρέπει να δηλώσετε τις διατάξεις της Συνθήκης (άρθρο ή γενικότερη αναφορά) που πιστεύετε ότι είναι σχετικές με τη δράση που προτείνετε.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομική πράξη εφόσον:

  • το άρθρο της Συνθήκης αναφέρεται σε νομοθετική διαδικασία («συνήθη νομοθετική διαδικασία» ή «ειδική νομοθετική διαδικασία»), εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου το άρθρο ορίζει διαφορετικά (π.χ. αναφέρει ρητά ότι η πρόταση υποβάλλεται από όργανο άλλο από την Επιτροπή)

Ή

  • το άρθρο ορίζει ρητά ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια για την υποβολή πρότασης.
    Παράδειγμα: «Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής [...]».

Τομείς πολιτικής και σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;