Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

An bhféadfadh do smaoineamh a bheith ina thionscnamh ó na saoránaigh?

Le tuairim a fháil an bhféadfadh do smaoineamh a bheith ina thionscnamh ó na saoránaigh, ní mór duit a sheiceáil go mbaineann sé le réimse beartais ina bhfuil inniúlacht ag an Aontas Eorpach agus go bhfuil cumhacht ag an gCoimisiún, sa réimse beartais sin, togra le haghaidh gníomh dlí a chur isteach.

Ar an bhfaisnéis a theastaíonn chun do thionscnamh a chlárú, beidh ort an fhoráil/na forálacha de na Conarthaí (airteagal nó tagairt níos leithne) a mheasann tú a bheith ábhartha don bheart atá á mholadh agaibh a thabhairt le fios.

Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomh dlí a mholadh más rud é:

  • go dtagraíonn an t-airteagal atá sa Chonradh do nós imeachta reachtach ("gnáthnós imeachta reachtach" nó "nós imeachta reachtach speisialta"), seachas i sainchásanna ina bhforáiltear a mhalairt leis an airteagal (i.e. go luann sé go sainiúil gur institiúid eile seachas an Coimisiún a dhéanann an togra)

  • go luann an t-airteagal go soiléir gurb é an Coimisiún atá freagrach as togra a dhéanamh.
    Mar shampla: “Déanfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún [...]".

Réimsí beartais agus na hairteagail sna Conarthaí lena mbaineann

Tuilleadh eolais uait?

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?