Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Európa bez pokusov na zvieratách

Predloženie a posúdenie

Iniciatíva „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Európa bez pokusov na zvieratách“ bola 25. januára 2023 predložená Komisii po získaní 1 217 916 overených vyhlásení o podpore. Pozri tlačovú správu.

Organizátori sa 17. marca 2023 stretli s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou a s komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom. Pozri fotoreportáž.

Dňa 25. mája 2023 sa v Európskom parlamente uskutočnilo verejné vypočutie. Pozri záznam.

O iniciatíve sa diskutovalo v pléne Európskeho parlamentu 10. júla 2023. Pozri záznam.

Komisia prijala 25. júla 2023 oznámenie, ktoré obsahuje jej reakciu na iniciatívu „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Európa bez pokusov na zvieratách“. Pozri tlačovú správu.

 

Odpoveď Európskej komisie

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
slovenčina
(1.36 MB - PDF)
Stiahnuť

 

Hlavné závery oznámenia:

V reakcii na konkrétne ciele európskej iniciatívy občanov Komisia uvádza tieto opatrenia na ďalšie obmedzenie testovania na zvieratách:

  • Chrániť a posilniť zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách: Nariadenie EÚ o kozmetických výrobkoch už obsahuje zákaz uvádzať na trh kozmetické výrobky, ktoré boli testované na zvieratách. Tento zákaz sa však nevzťahuje na štúdie bezpečnosti potrebné na posúdenie rizík vyplývajúcich z chemických látok pre pracovníkov a životné prostredie podľa nariadenia EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Vzťah týchto dvoch právnych predpisov sa v súčasnosti posudzuje v dvoch veciach vedených na Súdnom dvore Európskej únie. Pokiaľ ide o prípadné legislatívne zmeny v budúcnosti, Komisia prihliadne na výsledok týchto súdnych konaní.
  • Transformovať právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií: Komisia bude spolupracovať so všetkými príslušnými stranami na pláne hodnotenia chemickej bezpečnosti bez testovania na zvieratách. Tento plán bude slúžiť ako usmerňujúci rámec pre budúce opatrenia a iniciatívy zamerané na obmedzenie testovania na zvieratách a napokon jeho zrušenie, a to v kontexte právnych predpisov týkajúcich sa chemikálií v Európskej únii.
  • Modernizovať vedu v EÚ: Komisia bude naďalej dôrazne podporovať rozvoj alternatívnych prístupov s primeraným financovaním. Bude tiež iniciovať sériu opatrení na rýchlejšie obmedzovanie testovania na zvieratách v rámci výskumu, vzdelávania a odbornej prípravy.

Následné opatrenia

V tejto časti nájdete informácie o následných opatreniach, ktoré prijala Komisia a iné inštitúcie v nadväznosti na jej stanovisko.

Následné stretnutie

Komisár Virginijus Sinkevičius sa 8. novembra 2023 stretol s organizátormi iniciatívy „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Európa bez pokusov na zvieratách“ s cieľom prediskutovať odpoveď Komisie na túto iniciatívu.

Začiatok práce na pláne

Na jeseň 2023 Komisia začala pracovať na pláne postupného ukončenia testovania na zvieratách na účely hodnotenia chemickej bezpečnosti, ako to ohlásila v odpovedi na túto európsku iniciatívu občanov.

Na 11. a 12. decembra 2023 je naplánovaný seminár s účasťou zainteresovaných strán vrátane organizátorov iniciatívy. Pôjde o východiskový bod pre vypracovanie plánu a príležitosť zainteresovaných strán prísť s podnetmi a diskutovať o možných prístupoch k zavádzaniu metód, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, do právnych predpisov o chemikáliách.

Súčasťou seminára budú okrem iného prípadové štúdie zamerané na dve problematické oblasti, vďaka čomu bude možné určiť postup vypracovania plánu, a blok týkajúci sa lepšieho premietnutia metód, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, do právnej úpravy, čo je kľúčovým prvkom pre dosiahnutie cieľa právnych predpisov o chemikáliách bez testovania na zvieratách.

Rozsudky Všeobecného súdu týkajúce sa vzťahu medzi nariadením REACH a nariadením o kozmetických výrobkoch (T-655/20 a T-656/20)

Ako sa uvádza v odpovedi na prvý cieľ iniciatívy „chrániť a posilniť zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách“, rozhranie medzi nariadením REACH a nariadením o kozmetických výrobkoch v danom čase posudzoval Súdny dvor Európskej únie. Všeobecný súd vydal príslušné rozsudky 22. novembra 2023, pričom v nich objasnil, že v nariadení REACH sa vyžaduje, aby spoločnosti vyrábajúce alebo dovážajúce chemické látky, ktoré sa používajú len v kozmetických výrobkoch, poskytovali informácie (v prípade potreby získané testovaním na zvieratách) o nebezpečných vlastnostiach na účely posúdenia bezpečnosti vo vzťahu k pracovníkom vyrábajúcim alebo spracúvajúcim tieto látky.

Komisia tieto rozsudky Súdneho dvora dôkladne zváži na účely prípadného prijatia opatrení v budúcnosti.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?