Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

“Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības: tiekties uz Eiropu, kurā nenotiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem”

Iesniegšana un izskatīšana

Iniciatīva “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības: tiekties uz Eiropu, kurā nenotiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem” saņēma 1 217 916 verificētus paziņojumus par atbalstu, un 2023. gada 25. janvārī tā tika iesniegta Eiropas Komisijai. Skatīt paziņojumu presei.

Organizatori 2023. gada 17. martā tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieci jautājumos par vērtībām un pārredzamību Veru Jourovu un iekšējā tirgus komisāru Tjerī Bretonu. Skatīt fotoreportāžu.

2023. gada 25. maijā Eiropas Parlamentā notika atklāta uzklausīšana. Skatīt ierakstu.

2023. gada 10. jūlijā iniciatīvu apsprieda Eiropas Parlamenta plenārsesijā. Skatīt ierakstu.

Komisija 2023. gada 25. jūlijā pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīta tās atbilde uz iniciatīvu “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības: tiekties uz Eiropu, kurā nenotiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem”. Skatīt paziņojumu presei.

 

Eiropas Komisijas atbilde

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
latviešu
(1.35 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Paziņojuma galvenie secinājumi:

Komisija ir ieplānojusi vairākas darbības, kuras atbilst Eiropas pilsoņu iniciatīvas konkrētajiem mērķiem un kuru nolūks ir vēl vairāk samazināt izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

  • Aizsargāt un pastiprināt aizliegumu veikt kosmētikas līdzekļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem. ES Kosmētikas līdzekļu regula jau aizliedz laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kas izmēģināti ar dzīvniekiem, taču šis aizliegums neattiecas uz drošuma pārbaudēm, kas jāveic, lai ķimikāliju radīto risku darba ņēmējiem un videi novērtētu saskaņā ar ES Regulu par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). Saikne starp abiem tiesību aktiem pašlaik tiek vērtēta divās lietās, ko izskata Eiropas Savienības Tiesa. Lietu iznākumu Komisija ņems vērā, apsverot iespējamās turpmākās izmaiņas tiesību aktos.
  • Pārveidot ES Ķimikāliju regulu. Komisija sadarbosies ar visām attiecīgajām pusēm, lai izstrādātu ceļvedi ķīmiskā drošuma novērtējumiem, kuros neveic izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Ceļvedis kalpos par pamatu turpmākām darbībām un iniciatīvām, kuru mērķis ir samazināt un galu galā izskaust izmēģinājumus ar dzīvniekiem ķimikālijas reglamentējošo tiesību aktu kontekstā Eiropas Savienībā.
  • Modernizēt zinātni Eiropas Savienībā. Komisija ar atbilstošu finansējumu turpinās stingri atbalstīt alternatīvu pieeju izstrādi. Tā arī sāks virkni darbību, lai paātrinātu tādu izmēģinājumu samazināšanu pētniecībā, izglītībā un apmācībā, kuros iesaistīti arī dzīvnieki.

Turpmākie pasākumi

Šajā sadaļā sniegta informācija par turpmākajiem pasākumiem, ko Komisija un citas iestādes veikušas pēc Komisijas atbildes uz pilsoņu iniciatīvu.

Papildu sanāksme

Komisārs Virgīnijs Sinkēvičs 2023. gada 8. novembrī tikās ar iniciatīvas “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības: tiekties uz Eiropu, kurā nenotiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem” organizatoriem, lai apspriestu Komisijas atbildi uz iniciatīvu.

Ceļveža izstrādes uzsākšana

2023. gada rudenī Komisija sāka darbu pie ceļveža pakāpeniskai ar dzīvniekiem veiktu izmēģinājumu pārtraukšanai ķīmiskā drošuma novērtējumos, par ko tika ziņots tās atbildē uz pilsoņu iniciatīvu.

2023. gada 11. un 12. decembrī ir ieplānots seminārs, kurā piedalīsies ieinteresētās personas, tai skaitā iniciatīvas organizatori. Tas būs ceļveža izstrādes sākumpunkts, un ieinteresētajām personām būs iespēja paust savu viedokli un apspriest iespējamās pieejas, kā ķimikāliju jomas tiesību aktos ieviest metodes, kurās neizmanto dzīvniekus.

Seminārā tiks aplūkoti gadījumu pētījumi par divām problemātiskām jomām, kas palīdzēs noteikt nepieciešamos pasākumus ceļveža izstrādei. Tiks risināts arī jautājums par to, kā uzlabot metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, ieviešanu tiesību aktos; tas ir būtisks solis, lai panāktu, ka ķimikāliju jomas tiesību aktos netiek ietverti izmēģinājumi ar dzīvniekiem.

Vispārējās tiesas spriedumi par saikni starp REACH un Kosmētikas līdzekļu regulu (T-655/20 un T-656/20)

Kā norādīts atbildē uz iniciatīvas pirmo mērķi, proti, aizsargāt un pastiprināt aizliegumu veikt kosmētikas līdzekļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, Eiropas Savienības Tiesa izvērtēja REACH regulas un Kosmētikas līdzekļu regulas mijiedarbību. Vispārējā tiesa 2023. gada 22. novembrī pasludināja spriedumu un precizēja, ka REACH regula nosaka uzņēmumiem, kas ražo vai importē ķīmiskas vielas, kuras izmanto tikai kosmētikas līdzekļos, ir jāsniedz informācija (vajadzības gadījumā iegūstot to izmēģinājumos ar dzīvniekiem) par bīstamām īpašībām, kas nepieciešama, lai veiktu drošuma novērtējumu attiecībā uz to darbinieku veselību, kas ražo vai pārstrādā šīs vielas.

Komisija ņems vērā Tiesas spriedumus, apsverot iespējamos turpmākos pasākumus.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?