Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech

Předložení iniciativy a její posouzení

Iniciativa „Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech“ byla Komisi předložena 25. ledna 2023 po shromáždění 1 217 916 ověřených prohlášení o podpoře. Viz tiskové oznámení.

Organizátoři se 17. března 2023 setkali s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou, která je odpovědná za portfolio „hodnoty a transparentnost“, a komisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem. Viz fotografie ze setkání.

25. května 2023 pak následovalo veřejné slyšení v Evropském parlamentu. Viz záznam.

Evropský parlament iniciativu projednával na svém plenárním zasedání 10. července 2023. Viz záznam.

Svou odpověď na iniciativu „Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech“ přijala Komise 25. července 2023 ve formě sdělení. Viz tisková zpráva.

 

Odpověď Evropské komise

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
čeština
(1.31 MB - PDF)
Stáhnout

 

Hlavní závěry sdělení:

V reakci na konkrétní cíle evropské občanské iniciativy Komise uvádí opatření, která pomohou dále omezit testování na zvířatech:

  • Dodržování zákazu zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech a jeho zpřísnění: Nařízení EU o kosmetických přípravcích již zakazuje uvádět na trh kosmetické přípravky, které byly zkoušeny na zvířatech, ale tento zákaz se nevztahuje na zkoušky bezpečnosti, které jsou vyžadovány pro posouzení rizik chemických látek pro pracovníky a životní prostředí podle nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Styčný bod mezi těmito dvěma právními předpisy se v současné době posuzuje ve dvou věcech projednávaných Soudním dvorem Evropské unie. Komise zváží výsledek soudních případů s ohledem na případné budoucí legislativní změny.
  • Změna právních předpisů EU týkajících se chemických látek: Komise bude spolupracovat se všemi příslušnými stranami na plánu posuzování chemické bezpečnosti, v jehož rámci se nebudou provádět zkoušky na zvířatech. Plán bude sloužit jako orientační rámec pro budoucí opatření a iniciativy zaměřené na omezení a v konečném důsledku zrušení zkoušek na zvířatech v souvislosti s právními předpisy týkajícími se chemických látek v Evropské unii.
  • Modernizace vědy v EU: Komise bude i nadále důrazně podporovat rozvoj alternativních přístupů poskytováním odpovídajícího financování. Zahájí rovněž řadu opatření, jež urychlí omezování zkoušek na zvířatech ve výzkumu, vzdělávání a odborné přípravě.

Následná opatření

Tato část obsahuje informace o následných opatřeních, která byla přijata Komisí a ostatními orgány v návaznosti na první reakci Komise.

Návazné setkání

Dne 8. listopadu 2023 se komisař Virginijus Sinkevičius setkal s organizátory kampaně „Zachraňte kosmetiku bez krutosti“ – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech“, aby společně projednali odpověď Komise na tuto iniciativu.

Zahájení práce na plánu

Na podzim roku 2023 zahájila Komise práci na plánu postupného ukončení testování chemické bezpečnosti produktů na zvířatech, který Komise oznámila ve své odpovědi na danou evropskou občanskou iniciativu.

Ve dnech 11. a 12. prosince 2023 proběhne seminář, jehož se zúčastní zainteresované strany, včetně organizátorů iniciativy. Poslouží jako výchozí bod pro vypracování plánu a poskytne zúčastněným stranám příležitost předložit podněty a projednat možné přístupy k zavádění testovacích metod bez použití zvířat v právních předpisech týkajících se chemických látek.

Seminář bude zahrnovat případové studie zabývající se dvěma problematickými oblastmi. Díky tomu bude možné určit nezbytné kroky k vypracování plánu. Část semináře bude věnována způsobům, jak zintenzivnit začleňování metod bez použití zvířat do právních předpisů, což je klíčový prvek pro dosažení stanoveného cíle, tj. právních předpisů upravujících oblast chemických látek bez zkoušek na zvířatech.

Rozhodnutí Tribunálu týkající se vztahu mezi nařízením REACH a nařízením o kosmetických přípravcích (T-655/20 a T-656/20)

Jak bylo uvedeno v odpovědi Komise na první cíl iniciativy „chránit a posílit zákaz zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech“, prováděl v té době Soudní dvůr Evropské unie posouzení vztahu mezi nařízením REACH a nařízením o kosmetických přípravcích. Tribunál vydal svá rozhodnutí dne 22. listopadu 2023 a objasnil, že nařízení REACH vyžaduje, aby společnosti, které vyrábějí nebo dovážejí chemické látky používané pouze v kosmetických přípravcích, poskytovaly informace o jejich nebezpečných vlastnostech (v případě potřeby získané při zkouškách na zvířatech) pro účely posouzení bezpečnosti pracovníků vyrábějících nebo zpracovávajících tyto látky.

Komise uvedená rozhodnutí Tribunálu pečlivě zváží s ohledem na případná budoucí opatření.

Hledáte poradenství a kontakty?