Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни

Внасяне и разглеждане

Инициативата За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни беше внесена в Комисията на 25 януари 2023 г., след като събра 1 217 916 проверени изявления за подкрепа. Вижте съобщението за медиите.

На 17 март 2023 г. организаторите се срещнаха със заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността, Вера Йоурова и с комисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон. Вижте снимки от срещата.

На 25 май 2023 г. се състоя публично изслушване в Европейския парламент. Вижте записа.

Инициативата беше обсъдена на пленарното заседание на Европейския парламент на 10 юли 2023 г. Вижте записa.

На 25 юли 2023 г. Комисията прие съобщение в отговор на инициативата „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“. Вижте съобщението за медиите.

 

Отговор от Европейската комисия

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
български
(1.35 MB - PDF)
Изтегляне

 

По-долу са представени основните заключения в съобщението.

Комисията посочва следните действия за допълнително намаляване на изпитванията върху животни в отговор на конкретните цели на европейската гражданска инициатива:

  • Поддържане и засилване на забраната за изпитване на козметични продукти върху животни: Регламентът на ЕС относно козметичните продукти вече забранява пускането на пазара на козметични продукти, които са изпитвани върху животни, но тази забрана не обхваща изпитванията за безопасност, необходими за оценка на рисковете от химикали за работниците и околната среда съгласно Регламента на ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Връзката между двата законодателни акта понастоящем се разглежда в рамките на две дела пред Съда на Европейския съюз. Комисията ще вземе предвид резултата от съдебните дела, когато обмисля евентуални бъдещи законодателни промени.
  • Промяна на нормативната уредба на ЕС в областта на химикалите: Комисията ще работи съвместно с всички заинтересовани страни по пътна карта за разработване на оценка на безопасността на химични вещества, при която не се извършват изпитвания върху животни. Пътната карта ще служи като ръководна рамка за бъдещи действия и инициативи, насочени към намаляване и в крайна сметка премахване на изпитванията върху животни в контекста на законодателството в областта на химикалите в рамките на Европейския съюз.
  • Модернизиране на науката в ЕС: Комисията ще продължи решително да подкрепя разработването на алтернативни подходи с подходящо финансиране. Тя също така ще постави началото на поредица от действия за ускоряване на намаляването на изпитванията върху животни в областта на научните изследвания, образованието и обучението.

Последващи действия

В този раздел се публикува информация за действията, предприети от Комисията и останалите институции след представения от Комисията отговор.

Последваща среща

На 8 ноември 2023 г. комисар Виргиниюс Синкявичюс се срещна с организаторите на инициативата „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“, за да обсъдят отговора на Комисията на инициативата.

Начало на работата по пътната карта

През есента на 2023 г. Комисията започна работа по пътна карта за постепенно премахване на изпитванията върху животни при оценките на безопасността на химичните вещества, за която бе обявено в отговора ѝ на ЕГИ.

За 11 и 12 декември 2023 г. е планиран семинар с участието на заинтересовани страни, включително организаторите на инициативата. Това ще бъде отправна точка за разработването на пътната карта и ще предостави възможност на заинтересованите страни да дадат своя принос и да обсъдят възможните подходи за въвеждане на методи без използване на животни в законодателството в областта на химикалите.

Семинарът ще включва проучвания на случаи във връзка с две проблемни области, което ще спомогне за определяне на необходимите стъпки за разработване на пътната карта, както и раздел за подобряване на регламентирането на методите без използване на животни, което е ключов елемент за постигане на целта за законодателство в областта на химикалите без изпитвания върху животни.

Решения на Общия съд относно връзката между REACH и Регламента относно козметичните продукти (T-655/20 и T-656/20)

Както се посочва в отговора на първата цел на инициативата — „поддържане и засилване на забраната за изпитване на козметични продукти върху животни“ — връзката между Регламента REACH и Регламента относно козметичните продукти е била подложена на оценяване от Съда на Европейския съюз. Общият съд постанови решенията си на 22 ноември 2023 г. и поясни, че Регламентът REACH изисква от дружествата, които произвеждат или внасят химични вещества, използвани само в козметични продукти, да предоставят информация (ако е необходимо, получена чрез изпитвания върху животни) относно опасните свойства заради оценката на безопасността на работниците, които произвеждат или преработват тези вещества.

Комисията ще разгледа внимателно решенията на Съда с оглед на евентуални бъдещи мерки.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?