Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa

Esitamine ja läbivaatamine

Algatus „Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa“ esitati komisjonile 25. jaanuaril 2023. Algatusele oli kogutud 1 217 916 kontrollitud toetusavaldust. Vt pressiteade.

17. märtsil 2023 kohtusid korraldajad Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresidendi Věra Jourová ning siseturuvoliniku Thierry Bretoniga. Vt fotod.

25. mail 2023 toimus Euroopa Parlamendis avalik kuulamine. Kuula salvestust.

10. juulil 2023 arutati Euroopa Parlamendi täiskogu istungil algatusega seotud küsimusi. Kuula salvestust.

Komisjon võttis 25. juulil 2023 vastu teatise, milles esitas oma vastuse algatusele „Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa“. Vt pressiteade.

 

Euroopa Komisjoni vastus

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
eesti
(1.33 MB - PDF)
Allalaadimine

 

Teatise peamised järeldused.

Vastuseks Euroopa kodanikualgatuse konkreetsetele eesmärkidele toob komisjon välja järgmised meetmed, mis aitaksid loomkatsete kasutamist veelgi vähendada.

  • Loomkatsete keelu kaitsmine ja tugevdamine kosmeetikatoodete valdkonnas. ELi kosmeetikatoodete määrusega on juba praegu keelatud turule lasta loomadel katsetatud kosmeetikatooteid, kuid see keeld ei laiene ohutuskatsetele, mida on vaja teha vastavalt ELi kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale määrusele (REACH), et hinnata riske, mida kemikaalid põhjustavad töötajatele ja keskkonnale. Kahe õigusakti vahelist seost hinnatakse praegu kahe Euroopa Liidu Kohtu menetluses oleva kohtuasja raames. Komisjon võtab nende kohtuasjade tulemusi õigusnormide võimalike tulevaste muudatuste puhul arvesse.
  • ELi kemikaalimääruse muutmine. Komisjon teeb koostööd kõigi asjaosalistega, et koostada tegevuskava, mille toel muuta kemikaaliohutuse hindamine loomkatsevabaks. Tegevuskavast saab suunav raamistik edasistele meetmetele ja algatustele, mille eesmärk on vähendada loomkatsete kasutamist Euroopa Liidu kemikaaliõiguses ja lõpuks neist üldse loobuda.
  • Teaduse ajakohastamine ELis. Komisjon toetab asjakohase rahastuse abil ka edaspidi jõuliselt alternatiivsete lähenemisviiside väljatöötamist. Samuti algatab komisjon rea meetmeid, et kiiremini vähendada loomkatsete kasutamist teaduses, hariduses ja koolituses.

Järelmeetmed

Sellest osast leiate teavet järelmeetmete kohta, mida komisjon ja teised institutsioonid on võtnud pärast seda, kui komisjon esitas oma vastuse.

Järelkohtumine

8. novembril 2023 kohtus volinik Virginijus Sinkevičius algatuse „Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa“ korraldajatega, et arutada komisjoni vastust algatusele.

Tegevuskavaga seotud töö alustamine

2023. aasta sügisel alustas komisjon tööd tegevuskavaga, mille eesmärk on lõpetada järk-järgult kemikaaliohutuse hindamise eesmärgil tehtavad loomkatsed, millest komisjon teatas oma vastuses Euroopa kodanikualgatusele.

11.–12. detsembril 2023 on kavas korraldada seminar, kus osalevad huvitatud sidusrühmad, sealhulgas algatuse korraldajad. See on lähtepunktiks tegevuskava väljatöötamisele ning annab sidusrühmadele võimaluse anda oma panus ja arutada võimalikke lähenemisviise loomadega mitteseotud meetodite kasutuselevõtuks kemikaalialastes õigusaktides.

Seminar hõlmab juhtumiuuringuid kahe probleemse valdkonna kohta, mis aitavad kindlaks määrata tegevuskava väljatöötamiseks vajalikud sammud, samuti keskendutakse selle raames sellele, kuidas loomadega mitteseotud meetodeid tõhusamalt õigusaktides reguleerida, mis on peamine element loomkatseteta kemikaalialaste õigusaktide saavutamisel.

Üldkohtu otsused REACH-määruse ja kosmeetikatoodete määruse vahelise seose kohta (T-655/20 ja T-656/20)

Nagu on märgitud vastuses seoses algatuse esimese eesmärgiga „kaitsta ja tugevdada kosmeetikatoodete loomkatsete kasutamise keeldu“, toimus sel ajal veel REACH-määruse ja kosmeetikatoodete määruse vahelise seose hindamine Euroopa Liidu Kohtu poolt. Üldkohus tegi oma otsused 22. novembril 2023 ja selgitas, et REACH-määruses nõutakse, et ettevõtjad, kes toodavad või impordivad keemilisi aineid, mida kasutatakse üksnes kosmeetikatoodetes, esitaksid ohtlike omaduste kohta teavet (mis on vajaduse korral saadud loomkatsete abil) neid aineid tootvate või töötlevate töötajate ohutuse hindamiseks.

Komisjon kaalub hoolikalt kohtu otsuseid, pidades silmas võimalikke tulevasi meetmeid.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?