Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Save Cruelty Free Cosmetics — Commit to a Europe Without Animal Testing (Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα)

Υποβολή και εξέταση

Η πρωτοβουλία «Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα» υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2023, αφού συγκέντρωσε 1.217.916 επαληθευμένες δηλώσεις υποστήριξης. Βλ. ανακοίνωση Τύπου.

Στις 17 Μαρτίου 2023 οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες της πρωτοβουλίας συναντήθηκαν με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, Βιέρα Γιούροβα, και τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν. Βλ. φωτογραφικό υλικό.

Στις 25 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλ. μαγνητοσκοπημένο βίντεο.

Η πρωτοβουλία συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του στις 10 Ιουλίου 2023. Βλ. μαγνητοσκοπημένο βίντεο.

Στις 25 Ιουλίου 2023 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει την απάντησή της στην πρωτοβουλία «Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα». Βλ. δελτίο Τύπου.

 

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
ελληνικά
(1.35 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

Κύρια συμπεράσματα της ανακοίνωσης:

Η Επιτροπή περιγράφει τις ακόλουθες δράσεις για την περαιτέρω μείωση των δοκιμών σε ζώα, ανταποκρινόμενη στους ειδικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών:

  • Προστασία και ενίσχυση της απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά: Ο κανονισμός της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα απαγορεύει ήδη τη διάθεση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, αλλά η απαγόρευση αυτή δεν επεκτείνεται στις δοκιμές ασφάλειας που απαιτούνται για να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που ενέχουν τα χημικά προϊόντα για τους εργαζομένους και το περιβάλλον βάσει του κανονισμού της ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Η διασύνδεση μεταξύ των δύο νομοθετικών πράξεων αξιολογείται επί του παρόντος σε δύο υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα εξετάσει την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων ενόψει ενδεχόμενων μελλοντικών νομοθετικών αλλαγών.
  • Μετασχηματισμός της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα: Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την κατάρτιση χάρτη πορείας για την αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας χωρίς δοκιμές σε ζώα. Ο χάρτης πορείας θα χρησιμεύσει ως πλαίσιο καθοδήγησης για μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση και, τελικά, στην εξάλειψη των δοκιμών σε ζώα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Εκσυγχρονισμός της επιστήμης στην ΕΕ: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει σθεναρά την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων με κατάλληλη χρηματοδότηση. Θα δρομολογήσει επίσης σειρά δράσεων για την επιτάχυνση της μείωσης των δοκιμών σε ζώα στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Επακόλουθες ενέργειες

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τόσο η Επιτροπή όσο και άλλα όργανα μετά την απάντηση της Επιτροπής.

Επακόλουθη συνεδρίαση

Στις 8 Νοεμβρίου 2023 ο επίτροπος Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους συναντήθηκε με τους διοργανωτές και τις διοργανώτριες της πρωτοβουλίας «Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα» για να συζητήσει την απάντηση της Επιτροπής στην πρωτοβουλία.

Έναρξη εργασιών για την κατάρτιση χάρτη πορείας

Το φθινόπωρο του 2023 η Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες για την κατάρτιση χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας που ανακοίνωσε στην απάντησή της στην ΕΠΠ.

Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2023 έχει προγραμματιστεί εργαστήριο με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των διοργανωτών και διοργανωτριών της πρωτοβουλίας. Το εργαστήριο θα αποτελέσει την αφετηρία για την κατάρτιση του χάρτη πορείας και θα είναι μια ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις και να συζητήσουν πιθανές προσεγγίσεις όσον αφορά την υιοθέτηση μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων στη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα.

Θα περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με δύο τομείς προβληματισμού, οι οποίες θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων για την κατάρτιση του χάρτη πορείας. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα συζητηθεί επίσης με ποιον τρόπο μπορούν να θεσπιστούν κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων, βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου μιας νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα χωρίς δοκιμές σε ζώα.

Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με τη σχέση μεταξύ του κανονισμού REACH και του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα (T-655/20 και T-656/20)

Όπως αναφέρεται στην απάντηση στον πρώτο στόχο της πρωτοβουλίας —«Προστασία και ενίσχυση της απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά»— η διασύνδεση μεταξύ του κανονισμού REACH και του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα εξεταζόταν την περίοδο εκείνη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 22 Νοεμβρίου 2023 το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε τις αποφάσεις του και διευκρίνισε ότι ο κανονισμός REACH απαιτεί από τις εταιρείες οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται μόνο σε καλλυντικά προϊόντα να παρέχουν πληροφορίες (που προκύπτουν, κατά περίπτωση, από δοκιμές σε ζώα) σχετικά με επικίνδυνες ιδιότητες για την αξιολόγηση της ασφάλειας των εργαζομένων που παρασκευάζουν ή επεξεργάζονται τις εν λόγω ουσίες.

Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ενόψει ενδεχόμενων μελλοντικών μέτρων.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;