Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Sábháiltear Cosmaidí Neamhchruálacha – Tugtar Gealltanas go mbeidh an Eoraip Saor ó Thástáil ar Ainmhithe

Tíolacadh agus scrúdú

Cuireadh an tionscnamh ‘Sábháiltear Cosmaidí Neamhchruálacha – Tugtar Gealltanas go mbeidh an Eoraip Saor ó Thástáil ar Ainmhithe’ faoi bhráid an Choimisiúin an 25 Eanáir 2023, tar éis dó 1,217,916 ráiteas tacaíochta fíoraithe a bhailiú. Féach an preasráiteas.

An 17 Márta 2023 bhuail na heagraithe le Věra Jourová, an Leas-Uachtarán um Luachanna agus um Thrédhearcacht de chuid an Choimisiúin, agus le Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach. Féach an clúdach i ngrianghraif.

Reáchtáladh éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa an 25 Bealtaine 2023. Féach an taifeadadh.

Pléadh an tionscnamh ag seisiún iomlánach Pharlaimint na hEorpa an 10 Iúil 2023. Féach an taifeadadh.

Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht an 25 Iúil 2023 ina leagtar amach a fhreagairt ar an tionscnamh ‘Sábháiltear Cosmaidí Neamhchruálacha – Tugtar Gealltanas go mbeidh an Eoraip Saor ó Thástáil ar Ainmhithe'. Féach an phreaseisiúint.

 

Freagra an Choimisiúin Eorpaigh

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
Gaeilge
(1.34 MB - PDF)
Íoslódáil

 

Príomhchonclúidí na Teachtaireachta:

Leagann an Coimisiún amach na gníomhaíochtaí seo a leanas chun tástáil ar ainmhithe a laghdú tuilleadh mar fhreagairt ar chuspóirí sonracha an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh:

  • Cosaint agus neartú a dhéanamh ar an gcosc ar thástáil ar ainmhithe le haghaidh cosmaidí: Leis Rialachán an Aontais maidir le Cosmaidí, cuirtear toirmeasc cheana féin ar tháirgí cosmaideacha a tástáladh ar ainmhithe a chur ar an margadh, ach ní chumhdaítear an toirmeasc sin leis na tástálacha sábháilteachta is gá chun measúnú a dhéanamh ar rioscaí ó cheimiceáin d’oibrithe agus don chomhshaol faoi Rialachán an Aontais maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú, agus Srianadh Ceimiceán (REACH). Tá measúnú á dhéanamh faoi láthair ar an gcomhéadan idir an dá phíosa reachtaíochta in dhá chás os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Breithneoidh an Coimisiún toradh na gcásanna cúirte i bhfianaise aon athruithe reachtacha a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.
  • Athrú ó bhonn a dhéanamh ar reachtaíocht an Aontais maidir le Ceimiceáin: Oibreoidh an Coimisiún i gcomhar leis na páirtithe ábhartha uile ar threochlár i dtreo measúnuithe sábháilteachta ceimiceán atá saor ó thástáil ar ainmhithe. Beidh an treochlár sin ina chreat treorach do ghníomhaíochtaí agus do thionscnaimh amach anseo arb é is aidhm dóibh tástáil ar ainmhithe a laghdú agus deireadh a chur léi laistigh den Aontas Eorpach sa deireadh thiar i gcomhthéacs na reachtaíochta maidir le ceimiceáin.
  • An eolaíocht san Aontas a nuachóiriú: Leanfaidh an Coimisiún de thacaíocht láidir a thabhairt cineálacha cur chuige malartacha a fhorbairt le maoiniú iomchuí. Tionscnóidh sé freisin sraith gníomhaíochtaí chun dlús a chur le tástáil ar ainmhithe a laghdú sa taighde, san oideachas agus san oiliúint.

Obair leantach

Tá eolas sa rannán seo faoin obair leantach a rinne an Coimisiún agus institiúidí eile, ag leanúint den fhreagra ón gCoimisiún.

Cruinniú leantach

An 8 Samhain 2023 bhuail an Coimisinéir Virginijus Sinkevičius le heagraithe an tionscnaimh ‘Sábháiltear Cosmaidí Neamhchruálacha – Tugtar Gealltanas go mbeidh an Eoraip Saor ó Thástáil ar Ainmhithe’ chun freagra an Choimisiúin ar an tionscnamh a phlé.

Seoladh na hoibre maidir leis an treochlár

I bhfómhar 2023, chuir an Coimisiún tús leis an obair ar threochlár chun deireadh a chur de réir a chéile le tástáil ar ainmhithe le haghaidh measúnuithe ar shábháilteacht ceimiceán, rud a d’fhógair sé ina fhreagra ar an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh.

Tá sé beartaithe ceardlann a reáchtáil a nglacfaidh páirtithe leasmhara agus eagraithe an tionscnaimh ann, an 11 agus an 12 Nollaig 2023. Beidh sin ina thúsphointe chun an treochlár a fhorbairt agus tabharfaidh sé deis do pháirtithe leasmhara a dtuairimí a chur in iúl agus cineálacha cur chuige a d’fhéadfadh a bheith ann a phlé maidir le modhanna neamhainmhithe a úsáid sa reachtaíocht cheimiceach.

Áireofar sa cheardlann cás-staidéir lena dtabharfar aghaidh ar dhá réimse is ábhar imní, rud a chuideoidh leis na céimeanna is gá a shainaithint chun an treochlár a fhorbairt, agus rannán maidir le feabhas a chur ar mhodhanna neamhainmhithe a chomhtháthú sa reachtaíocht. Is príomhghné í sin chun an sprioc maidir le reachtaíocht cheimiceach atá saor ó thástáil ar ainmhithe a bhaint amach.

Breithiúnais na Cúirte Ginearálta maidir leis an gcaidreamh idir REACH agus an Rialachán maidir le Táirgí Cosmaideacha (T-655/20 agus T-656/20)

Mar a luadh sa fhreagra ar an gcéad chuspóir den tionscnamh – ‘An cosc ar thástáil ar ainmhithe le haghaidh cosmaidí a chosaint agus a neartú’ – bhí measúnú á dhéanamh ag an am ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar an gcomhéadan idir Rialachán REACH agus an Rialachán maidir le Táirgí Cosmaideacha. D’eisigh an Chúirt Ghinearálta a breithiúnais an 22 Samhain 2023 agus shoiléirigh sí go gceanglaítear le Rialachán REACH ar chuideachtaí a mhonaraíonn nó a iompórtálann substaintí ceimiceacha nach n-úsáidtear ach i dtáirgí cosmaideacha faisnéis a sholáthar (más gá, a ghintear trí thástáil ar ainmhithe) maidir le hairíonna guaiseacha chun measúnú sábháilteachta a dhéanamh ar oibrithe a mhonaraíonn nó a phróiseálann na substaintí sin.

Déanfaidh an Coimisiún breithiúnais na Cúirte a mheas go cúramach i bhfianaise aon bheart a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?