Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Bevar dyremishandlingsfri kosmetik – Kæmp for et Europa uden dyreforsøg

Indsendelse og behandling

Borgerinitiativet Bevar dyremishandlingsfri kosmetik – Kæmp for et Europa uden dyreforsøg blev indsendt til Kommissionen den 25. januar 2023, efter at der var blevet indsamlet 1.217.916 verificerede underskrifter. Se pressemeddelelsen.

Initiativtagerne mødtes den 17. marts 2023 med Kommissionens næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, og kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton. Se fotos.

Der blev gennemført en offentlig høring i Europa-Parlamentet den 25. maj 2023. Se optagelsen.

Borgerinitiativet blev drøftet på Europa-Parlamentets plenarmøde den 10. juli 2023. Se optagelsen.

Kommissionen vedtog den 25. juli 2023 en meddelelse, hvori den redegjorde for sit svar på initiativet Bevar dyremishandlingsfri kosmetik – Kæmp for et Europa uden dyreforsøg. Se pressemeddelelsen.

 

Europa-Kommissionens svar

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
dansk
(1.33 MB - PDF)
Download

 

Meddelelsens vigtigste konklusioner:

Kommissionen skitserer følgende tiltag for yderligere at reducere dyreforsøg som reaktion på det europæiske borgerinitiativs specifikke mål:

  • Vi skal værne om og styrke forbuddet mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik: EU's kosmetikforordning forbyder allerede markedsføring af kosmetiske produkter, der er blevet testet på dyr, men dette forbud omfatter ikke sikkerhedstest, der kræves for at vurdere risici fra kemikalier for arbejdstagere og miljøet i henhold til EU's forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). Grænsefladen mellem de to retsakter vurderes i øjeblikket i to sager ved Den Europæiske Unions Domstol. Kommissionen vil tage hensyn til udfaldet af retssagerne med henblik på eventuelle fremtidige regelændringer.
  • Vi skal ændre EU's REACH-forordning: Kommissionen vil samarbejde med alle relevante parter om en køreplan for kemikaliesikkerhedsvurderinger, der er fri for dyreforsøg. Køreplanen vil fungere som en vejledende ramme for fremtidige tiltag og initiativer, der tager sigte på at reducere og i sidste ende eliminere dyreforsøg i forbindelse med kemikalielovgivningen i Den Europæiske Union.
  • Vi skal modernisere forskningen i EU: Kommissionen vil fortsat kraftigt støtte udviklingen af alternative testmetoder med passende finansiering. Den vil også iværksætte en række tiltag for at fremskynde reduktionen af dyreforsøg inden for forskning og uddannelse.

Opfølgning

Dette afsnit indeholder nyheder om opfølgende initiativer, som Kommissionen og andre institutioner tager som reaktion på Kommissionens svar.

Opfølgningsmøde

Den 8. november 2023 mødtes kommissær Virginijus Sinkevičius med initiativtagerne til Bevar dyremishandlingsfri kosmetik – Kæmp for et Europa uden dyreforsøg for at drøfte Kommissionens svar på initiativet.

Arbejdet med køreplanen er i gang

I efteråret 2023 indledte Kommissionen arbejdet med den køreplan for udfasning af dyreforsøg i forbindelse med kemiske sikkerhedsvurderinger, som den bebudede i sit svar på det europæiske borgerinitiativ.

Der er planlagt en workshop med deltagelse af interesserede parter, bl.a. initiativtagerne til borgerinitiativet, den 11. og 12. december 2023. Den skal danne udgangspunkt for udviklingen af køreplanen og give interessenterne mulighed for at komme med input og drøfte, hvordan man i kemikalielovgivningen kan indføre brug af metoder til at teste uden brug af dyr.

Workshoppen vil omfatte casestudier i to problemområder, som skal bidrage til at fastlægge de nødvendige trin i udviklingen af køreplanen. Derudover vil den indeholde en session om, hvordan man bedst omsætter dyrefri testmetoder til regulering – et centralt element i at nå målet om en dyreforsøgsfri kemikalielovgivning.

Rettens domme om forholdet mellem REACH og forordningen om kosmetiske produkter (T-655/20 og T-656/20)

Som anført i svaret på initiativets første mål – "at beskytte og styrke forbuddet mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik" – var grænsefladen mellem REACH-forordningen og forordningen om kosmetiske produkter på daværende tidspunkt ved at blive vurderet af Den Europæiske Unions Domstol. Retten afsagde sine domme den 22. november 2023. Her blev det præciseret, at REACH-forordningen kræver, at virksomheder, der fremstiller eller importerer kemiske stoffer, som kun anvendes i kosmetiske produkter, skal oplyse (om nødvendigt med udgangspunkt i viden opnået via dyreforsøg) om stoffernes farlige egenskaber som led i den sikkerhedsvurdering, der foretages af hensyn til de arbejdstagere, der fremstiller eller forarbejder disse stoffer.

Kommissionen vil nøje overveje Rettens domme med henblik på eventuelle fremtidige tiltag.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?