Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 15

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 15

Изпращане на събраните изявления за подкрепа до държавите членки за проверка — какви са ролите и отговорностите при използването на услугата на Комисията за обмен на файлове? 

Важи за сценарий 2, когато изявленията за подкрепа се изпращат чрез услугата на Комисията за обмен на файлове.

Можете да поискате от Комисията да изпрати изявленията за подкрепа до държавите членки за проверка дори ако те са събрани на хартиен носител (при администриране на лични данни единствено от представителя).

Какви са ролите и отговорностите на Комисията?

  • Предоставя на разположение на организаторите съответната информационна система, предварително конфигурирана за инициативата.
  • Предоставя на тяхно разположение системата за криптиране.
  • Осигурява сигурно и поверително изпращане до държавите членки на изявленията за подкрепа, криптирани и качени от организаторите.
  • Изтрива файловете, съхранявани в системата за изпращане, след като се увери заедно с групата на организаторите и държавите членки, че изпращането е приключило.
  • Препраща до групата на организаторите исканията на субекти на данни за по-нататъшно разглеждане.
  • Осигурява оценка на въздействието върху защитата на данните, регистър за дейностите по обработване и услугите на длъжностното лице по защита на данните във връзка с тази операция по обработване.

Какви са ролите и отговорностите на представителя?

  • Криптира изявленията за подкрепа (след като сканира изявленията, събрани на хартиен носител).
  • Качва криптираните изявления за подкрепа в системата за обмен на файлове.
  • Определя датата на изпращане до компетентните органи на държавите членки.
  • Съгласно ОРЗД разглежда всички искания на субекти на данни, получени на този етап от обработването. 

Пълна информация за задълженията на съвместните администратори ще намерите в съответните споразумения за съвместно администриране на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Можете също така да използвате свои собствени средства, за да изпратите изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител.

Относими разпоредби:

член 4, параграф 3, член 10 и член 12 от Регламента относно Европейската гражданска инициатива

Искате да научите повече и да си сътрудничите?