Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 15

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 15

Υποβολή των συγκεντρωμένων δηλώσεων υποστήριξης στα κράτη μέλη προς επαλήθευση — Ποιοι είναι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κατά τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής; 

Ισχύει για το σενάριο 2 όταν η υποβολή δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής

Μπορείτε να ζητήσετε από την Επιτροπή να υποβάλει τις δηλώσεις υποστήριξης στα κράτη μέλη προς επαλήθευση, ακόμη και αν αυτές έχουν συγκεντρωθεί σε έντυπη μορφή (υπό την αποκλειστική ευθύνη επεξεργασίας δεδομένων του/της εκπροσώπου).

Ποιοι είναι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής;

  • Θέτει στη διάθεση των διοργανωτών/-τριών το σχετικό σύστημα ΤΠ, προδιαμορφωμένο για την πρωτοβουλία.
  • Θέτει στη διάθεσή τους τους κρυπτογραφικούς χώρους.
  • Διασφαλίζει την ασφαλή και εμπιστευτική υποβολή στα κράτη μέλη των δηλώσεων υποστήριξης που κρυπτογραφούνται και τηλεφορτώνονται από τους/τις διοργανωτές/-τριες.
  • Διαγράφει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα υποβολής μόλις εξασφαλίσει με την ομάδα διοργανωτών και τα κράτη μέλη ότι η υποβολή έχει ολοκληρωθεί.
  • Διαβιβάζει στην ομάδα διοργανωτών/-τριών τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.
  • Παρέχει εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τις υπηρεσίες του/της υπεύθυνου/-ης προστασίας δεδομένων όσον αφορά την εν λόγω πράξη επεξεργασίας.

Ποιοι είναι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του/της εκπροσώπου;

  • Κρυπτογραφεί τις δηλώσεις υποστήριξης (μετά τη σάρωση των δηλώσεων που συγκεντρώθηκαν σε χαρτί).
  • Τηλεφορτώνει τις κρυπτογραφημένες δηλώσεις υποστήριξης στην υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων.
  • Αποφασίζει την ημερομηνία υποβολής στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
  • Διαχειρίζεται, βάσει του ΓΚΠΔ, τυχόν αιτήματα υποκειμένων των δεδομένων που λαμβάνονται σε αυτό το στάδιο της επεξεργασίας. 

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις αμφότερων των συνυπευθύνων επεξεργασίας μπορούν να βρεθούν στις σχετικές συμφωνίες περί κοινής ευθύνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να υποβάλετε τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώσατε σε έντυπη μορφή χρησιμοποιώντας δικά σας μέσα.

Παραπομπές:

Άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρα 10 και 12 του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;