Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Regels en documenten

Regels van de wedstrijd “ImagineEU”

U kunt geen video meer indienen.

 

Wie deelneemt aan deze wedstrijd, gaat akkoord met de volgende regels.

Inzendingen die niet aan deze regels voldoen, worden gediskwalificeerd.

De praktische organisatie van de wedstrijd wordt beheerd door Netcompany-Intrasoft (de wedstrijdbeheerder) namens en in opdracht van de Europese Commissie (secretariaat-generaal, eenheid A.1 — Beleidsprioriteiten & Werkprogramma).

Wat houdt deze wedstrijd in?

Scholieren uit de laatste twee jaar van het middelbaar onderwijs in de EU kunnen, onder begeleiding van een leerkracht, een korte, zelfgemaakte video inzenden over een concrete verbetering die zij wensen voor hun gemeenschap en met voorstellen voor maatregelen die de Europese Unie daartoe volgens hen zou moeten nemen. De video moet een onderwerp behandelen dat onder een bevoegdheidsgebied van de Europese Unie valt – net zoals voor Europese burgerinitiatieven.

In de video moeten de zorgen en ideeën van scholieren tot uitdrukking komen. De algemene boodschap moet duidelijk zijn en de voorgestelde maatregelen moeten relevant zijn voor alle landen van de EU.

Deze wedstrijd bouwt voort op het concept van het Europees burgerinitiatief (EBI), een belangrijk instrument voor participerende democratie in de EU, waardoor burgers actief deel kunnen nemen aan de beleidsvorming van de EU. De wedstrijd kan worden gecombineerd met het gebruik van de educatieve toolkit voor scholen. Daarmee kunnen scholieren meer te weten komen over de EU en ontdekken hoe zij dankzij het Europees burgerinitiatief een actieve rol kunnen spelen.

Let op: de wedstrijd moet niet worden verward met een officieel Europees burgerinitiatief.

Wie kan deelnemen?

De video’s moeten worden ontwikkeld en geproduceerd door groepen van maximaal zeven scholieren uit de laatste twee jaar van het middelbaar onderwijs van dezelfde school, onder toezicht van een of twee leerkrachten van dezelfde school.

Toelatingsvoorwaarden
Algemeen
 1. Alle openbare, particuliere en andere officieel erkende middelbare scholen mogen meedoen.
 2. De deelnemende scholen moeten gevestigd zijn in een EU-lidstaat: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
 3. Van één school mogen wel meerdere groepen scholieren aan de wedstrijd deelnemen, maar elke scholier mag maar van één team deel uitmaken. De teams moeten bestaan uit scholieren van dezelfde school, maar zij hoeven niet in dezelfde klas te zitten.
 4. Er kan slechts één video per team worden ingediend.
 5. Inzendingen kunnen alleen door de begeleidende leerkracht worden ingediend.
 6. De deelnemende scholieren moeten de privacyverklaring lezen en toestemming geven om te worden gefilmd en aan de wedstrijd mee te doen door het toestemmingsformulier te ondertekenen. Het toestemmingsformulier moet ook worden ondertekend door de ouders of voogden van de scholieren.
Inhoud van de video
 1. Video’s die niet relevant zijn voor het onderwerp van de wedstrijd of die worden gedeeld via een ander kanaal dan YouTube of Vimeo, worden niet in aanmerking genomen. Selecteer uit de lijst op het inschrijvingsformulier de bevoegdheidsgebied(en) van de EU waarop de video betrekking heeft.
 2. In de video’s mogen geen andere personen voorkomen dan de scholieren die aan de wedstrijd deelnemen.
 3. Inschrijvingen met onaanvaardbare inhoud worden gediskwalificeerd. Redenen voor diskwalificatie zijn onder meer: schending van de rechten van derden, beledigende taal, obscene of ongepaste beelden, inhoud die discriminerend of opruiend is met betrekking tot groepen of personen, onnodige onthulling van persoonsgegevens, alsook onvolledige inzendingen. De inhoud moet stroken met i) de EU-waarden als vervat in artikel 2 van het EU-Verdrag, en ii) de rechten als vervat in het Handvest van de grondrechten van de EU.
 4. Video’s moeten worden geproduceerd en ingezonden in een officiële EU-taal naar keuze en moeten vergezeld gaan van een transcript vertaald naar het Engels. Ze mogen bovendien Engelse ondertitels bevatten, maar dit is niet verplicht.
Videoformaat
 1. De video’s moeten worden geüpload naar YouTube of Vimeo. Het aanbevolen videoformaat is .mov of .mp4.
 2. De YouTube/Vimeo-link naar de video moet in het inschrijvingsformulier worden vermeld.
 3. De video mag maximaal drie minuten duren.
 4. Geadviseerd wordt de video’s in liggend (horizontaal) formaat op te nemen. De video’s moeten worden gefilmd met een apparaat van goede kwaliteit (camera of telefoon) zodat ook het geluid van goede kwaliteit is.
Auteursrecht

Alle inzendingen moeten een origineel werk zijn en de deelnemers moeten de enige eigenaar of de verkrijger van de auteursrechten zijn. Deelnemers wordt aangeraden materiaal te gebruiken waarop geen auteursrechten rusten.

Deelnemers moeten het originele digitale bestand van hun inschrijving bewaren, om te kunnen bewijzen dat zij eigenaar zijn van het werk. Deelnemers kan om aanvullende informatie worden verzocht.

Toestemmingsformulier

Het toestemmingsformulier kan in een van de 24 officiële talen van de EU worden gedownload van de webpagina van de wedstrijd. Het moet door elke scholier die aan de wedstrijd deelneemt, worden ingevuld, ondertekend en ingediend (als scan of foto). Als dit niet gebeurt, komt de inzending niet in aanmerking.

Het toestemmingsformulier moet worden ingevuld en ondertekend door elke scholier die in de video te zien is en door diens ouders of voogden. Voor elke scholier in de video moet een toestemmingsformulier worden ingediend.

Als niet alle correct ingevulde toestemmingsformulieren worden ingediend, komt de inzending niet in aanmerking.

Indiening van inschrijvingsformulieren

De begeleidende leerkracht moet het inschrijvingsformulier invullen dat op het EBI-forum beschikbaar is. Inschrijvers moeten zich aanmelden via de gebruikersauthenticatiedienst van de Europese Commissie (EU Login) op de website van het forum voor het Europees burgerinitiatief. Het inschrijvingsformulier is beschikbaar in de 24 officiële talen van de EU.

Inschrijven kan tot en met 13 december 2023 (24:00 MET). Na deze termijn worden geen inzendingen meer aanvaard.

Een inschrijvingsformulier komt alleen in aanmerking als alle rubrieken zijn ingevuld.

De inschrijving bevat de volgende elementen:

 • Gegevens over de begeleidende leerkracht (inschrijver): naam, e-mail, telefoon, naam van school en land.
 • Gegevens over de scholieren: voor- en achternaam, toestemmingsformulieren voor elk van de (maximaal zeven) scholieren, naar behoren ingevuld en ondertekend.
 • Informatie over de video: YouTube- of Vimeo-link naar de video, de titel van de video, een korte beschrijving (max. 500 tekens), de gesproken taal van de video (een van de 24 officiële EU-talen) en een transcript vertaald naar het Engels.
 • De EU-bevoegdheid/-bevoegdheden waarop de video betrekking heeft.

Als het toestemmingsformulier niet is ingevuld, komt de inzending niet in aanmerking.

Beoordeling van de inzendingen

De wedstrijdbeheerder, die in opdracht van de Europese Commissie werkt, beoordeelt of de inzendingen in aanmerking komen. Vervolgens controleert de beheerder de video's, uploadt de inzendingen die in aanmerking komen en zorgt ervoor dat het publiek zijn stem kan uitbrengen. Na de stemperiode zal een jury bestaande uit EU-ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties de video’s die de meeste stemmen hebben gekregen, beoordelen op relevantie, duidelijkheid, originaliteit en creativiteit. Op grond van deze beoordeling kiest de jury drie winnende teams.

Voor de beoordeling van de video’s zal rekening worden gehouden met de volgende criteria:

 • EBI-relevantie (0-25 punten): Is het in de video gepresenteerde idee relevant als onderwerp voor een Europees burgerinitiatief?
 • Duidelijkheid (0-50 punten): Is de boodschap duidelijk en bondig?

 • Creativiteit (0-25 punten): Is het idee origineel? Pakt het team het idee aan op een interessante manier? Is de video visueel boeiend?

Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet de video in totaal ten minste 60 punten scoren. De winnende teams zullen uiterlijk op 20 februari 2024 op de hoogte worden gebracht via de contactgegevens van de leerkracht. De winnaars worden bekendgemaakt op de EBI-webpagina en via andere officiële kanalen van de Europese Commissie.

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor om bij de beoordeling contact op te nemen met de deelnemende scholen voor eventuele toelichting bij de inschrijving.

Prijs Studiereis naar Brussel

De drie winnende teams — elk bestaande uit maximaal zeven scholieren en maximaal twee leerkrachten — winnen een studiereis naar Brussel (21-23 maart 2024). Tijdens de reis leggen vertegenwoordigers van de Europese instellingen de scholieren uit hoe EU-beleid en -wetgeving tot stand komt en welke rol zij zelf kunnen spelen bij het EBI.

De prijs dekt de reiskosten van het team voor het traject tussen de in een EU-lidstaat gevestigde school en Brussel, terugbetaling van de kosten voor twee overnachtingen en een dagvergoeding voor andere kosten (ongeveer 113 EUR per dag per persoon), volgens de regels van de Europese Commissie voor de vergoeding van reiskosten.

De winnende teams, bestaande uit maximaal zeven scholieren en maximaal twee leerkrachten, moeten hun accommodatiekosten eerst zelf betalen. Deze kosten worden binnen 30 dagen na de reis vergoed. Daartoe moet elke deelnemer of instelling die de kosten heeft betaald, zowel het ingevulde bankrekeninginformatieformulier als de tickets en de instapkaarten opsturen en het feedbackformulier invullen. Voor het regelen van de reis wordt contact opgenomen met de winnende teams.

Alle winnende teams worden uitgenodigd om tijdens hun bezoek een georganiseerd programma te volgen.

De video’s van de winnende teams worden gepromoot op de officiële kanalen van de Europese Commissie met ondertitels in het Engels. Bij de publicatie van de winnende video’s wordt de visuele identiteit van het EBI toegevoegd.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, kosten en directe of indirecte schade als gevolg van deelname aan deze wedstrijd. De organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor annulering, uitstel of wijziging van de wedstrijd wegens onvoorziene omstandigheden. De vermelde data kunnen nog worden aangepast om organisatorische redenen of wegens onvoorziene omstandigheden.

De organisatoren zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele vertraging, wijziging, verstoring, annulering, omleidingen, vervangingen of niet-beschikbaarheid van de prijs/prijzen als gevolg van feestdagen of andere omstandigheden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de prijs/prijzen. De contractant is niet aansprakelijk voor eventuele niet-nakoming van diens verplichtingen als gevolg van een pandemie, natuurramp, overheidsbesluit of door enige andere factor waarop die geen invloed heeft.

De organisatoren behouden zich het recht voor om deze wedstrijd te allen tijde te wijzigen of tijdelijk of permanent stop te zetten, zonder de deelnemers hiervan vooraf in kennis te stellen.

Hartelijk dank voor uw deelname en veel succes!

 

Algemene informatie over de videowedstrijd ImagineEU

Richtlijnen voor het maken van video’s

 Opname: technische basisvereisten  
 • Bij voorkeur 720p, 1080p of 4K | 25bps, 30bps of 60bps 
 • Landschap (houd telefoon dwars) (aanbevolen) 
 • Lengte max. 3 minuten  
 • .mp4 of .mov 
Opname: technische tips  
 • Belichting: natuurlijk licht uit een raam is ideaal. Het is altijd beter om de lichtbron vóór je te hebben dan achter je. Dat laatste levert schaduwen op.  
 • Geluid: vermijd omgevingen met veel lawaai of harde wind. Gebruik indien mogelijk een bluetooth/externe microfoon die met de telefoon of de camera is verbonden.  
 • Achtergrond: kies een eenvoudige achtergrond zonder afleiding. Houd afstand van de achtergrond, zodat deze zo vaag mogelijk blijft.  
 • Vraag hulp: laat iemand anders de smartphone vasthouden zodat je de hoofdlens kunt gebruiken en niet met de selfie-lens hoeft te werken. 
Aanbevolen camera  
 • Spiegelloze of digitale spiegelreflexcamera (DSLR-camera) 
 • Aanbevolen telefooncamera: iPhone 11 of hoger, een geavanceerde Samsung Galaxy, of een vergelijkbaar model.  
 • Extra uitrusting: een statief, selfiestick, gimbal of microfoon kunnen je opnames en stabilisatie verbeteren, maar zijn niet nodig.  
 • Videobewerking: voor eenvoudige bewerkingen kun je gebruikmaken van Windows Movie Maker (Microsoft Windows), iMovie (macOS) en QuickApp (GoPro). Voor meer professioneel gebruik zijn er Premiere (Adobe), Final Cut (Apple) en DaVinci (Blackmagic).  

Als je ondertitels in het Engels wilt toevoegen, kun je Adobe Premiere of Final Cut Pro gebruiken. 

Muziek  

Als je muziek gebruikt, raden wij je aan om opnames te gebruiken waarop geen rechten rusten. Raadpleeg in geval van twijfel de Creative Commons om ervoor te zorgen dat je binnen de grenzen van de wet blijft. 

Licentieovereenkomst  

Om je video op onze socialemediakanalen en websites te kunnen publiceren, hebben wij een verklaring nodig dat je alle auteursrechten, met inbegrip van muziekrechten, hebt vrijgegeven.  

Gegevensbescherming  

Iedereen die in de video te zien is, verklaart door het toestemmingsformulier te ondertekenen dat die is geïnformeerd over het doel van de video, de fora waar deze zal worden gepubliceerd en de eigen rechten op het gebied van gegevensbescherming als uiteengezet in de privacyverklaring.  

Aanvullende informatie 

Vermeld in de film zelf een titel en credits voor alle informatie, afbeeldingen, geluidsfragmenten of videoclips die niet van jezelf zijn. Alle informatie in de video moet naar behoren worden geciteerd, met vermelding van de oorspronkelijke bron.  

Gebruik originele, rechtenvrije of openbare beelden, beeldfragmenten en muziek uit het publieke domein. 

Het is niet toegestaan video’s in te zenden die op enigerlei wijze dienen als advertentie voor een product, een politieke partij of een bedrijf.  

Taal  

De video mag in elke EU-taal worden gemaakt en met of zonder ondertitels worden ingezonden.  

De inzending moet wel vergezeld gaan van een naar het Engels vertaald transcript, zoals gevraagd in het inschrijvingsformulier.

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Nederlands
(340.89 KB - PDF)
Downloaden

Toestemmingsformulier (nodig voor inzending)

Toestemmingsformulier
Nederlands
(52.76 KB - DOCX)
Downloaden
Meer weten en samenwerken?