Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Regulamin i dokumenty

Regulamin konkursu ImagineEU

Termin przyjmowania zgłoszeń już upłynął.

 

Użytkownik biorący udział w konkursie akceptuje poniższy regulamin.

Zgłoszenia, które nie spełniają tych wymagań, nie będą brane pod uwagę.

W imieniu Komisji Europejskiej (Sekretariat Generalny, Dział A.1 – Priorytety Polityczne i Program Prac) i na podstawie zawartej z nią umowy za zarządzanie niniejszym konkursem odpowiada Netcompany-Intrasoft (zarządzający konkursem).

Jaki jest cel konkursu?

W ramach konkursu zaprasza się uczniów dwóch ostatnich klas szkół średnich ze wszystkich państw UE do nagrania i udostępnienia, pod nadzorem nauczyciela, krótkiego filmu wideo na temat konkretnego pomysłu, dzięki któremu uczniowie chcą ulepszyć swoje społeczności, a także do zaproponowania działań, które chcieliby, aby zostały podjęte przez Unię Europejską. Film powinien dotyczyć jednego z obszarów kompetencji Komisji Europejskiej, jak ma to miejsce w przypadku europejskich inicjatyw obywatelskich.

Zawarte w filmie wideo przesłanie powinno odzwierciedlać obawy i pomysły uczniów. Główne przesłanie powinno być jasne, a zaproponowane działania powinny być istotne dla wszystkich państw UE.

Niniejszy konkurs opiera się na koncepcji europejskiej inicjatywy obywatelskiej, jednego z istotnych narzędzi demokracji uczestniczącej w UE, które umożliwia aktywne uczestnictwo obywateli w kształtowaniu unijnej polityki. Konkurs można połączyć z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dla szkół, z których uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej o UE oraz o tym, jak być aktywnym obywatelem dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Uwaga. Konkursu nie należy mylić z oficjalnym procesem, jakim jest wystąpienie z europejską inicjatywą obywatelską.

Kto może wziąć udział?

Filmy wideo powinny zostać opracowane i wyprodukowane przez grupy składające się z maksymalnie siedmiorga uczniów dwóch ostatnich klas szkoły średniej z tej samej szkoły pod nadzorem jednego lub dwóch nauczycieli z tej samej szkoły.

Kwalifikowalność
Postanowienia ogólne
 1. Kwalifikującymi się szkołami są szkoły publiczne i prywatne lub wszelkie inne oficjalnie uznane szkoły prowadzące kształcenie na poziomie średnim.
 2. Szkoły uczestniczące w konkursie powinny mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
 3. Z jednej szkoły do konkursu może zgłosić się wiele grup uczniów, ale jeden uczeń powinien być członkiem tylko jednego zespołu. Zespoły powinny składać się z uczniów z tej samej szkoły, ale niekoniecznie z tej samej klasy.
 4. Jeden zespół może zgłosić tylko jeden film wideo.
 5. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie nauczyciel nadzorujący.
 6. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności i wyrazić zgodę na filmowanie i udział w konkursie, podpisując formularz upoważnienia. Formularz upoważnienia muszą podpisać również rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.
Filmy wideo
 1. Filmy wideo, które nie są związane z tematem konkursu lub które udostępniono za pośrednictwem kanału innego niż kanały wskazane dla niniejszego konkursu (YouTube lub Vimeo), nie będą brane pod uwagę. W formularzu zgłoszenia należy wybrać z listy obszar lub obszary kompetencji UE, których dotyczy film wideo.
 2. W filmie powinni występować wyłącznie uczniowie biorący udział w konkursie.
 3. Zgłoszenia zawierające niedozwolone treści zostaną odrzucone. Podstawy odrzucenia obejmują między innymi: naruszenie praw osób trzecich, obraźliwy język, niemoralne lub nieodpowiednie obrazy, treści dyskryminujące lub mające podburzający charakter wobec grup lub osób, treści ujawniające niepotrzebne dane osobowe, a także niekompletne zgłoszenia. Treść powinna być zgodna z (i) wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz z (ii) prawami opisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
 4. Filmy wideo mogą być nagrane i przedstawione w dowolnym języku urzędowym UE i musi być do nich dołączona transkrypcja przetłumaczona na język angielski. Mogą również zawierać napisy w języku angielskim, ale nie jest to obowiązkowe.
Format filmu wideo
 1. Filmy wideo należy przesłać na platformę YouTube lub Vimeo. Zaleca się, aby przesyłane filmy były w formatach .mov lub .mp4.
 2. W formularzu zgłoszenia należy zamieścić link do filmu wideo uczestników na platformie YouTube/Vimeo.
 3. Długość filmu nie może przekraczać 3 minut.
 4. Zaleca się, aby filmy wideo były nagrywane w trybie panoramicznym (orientacja pozioma). Filmy wideo należy nagrać urządzeniem wysokiej jakości (kamerą lub telefonem) umożliwiającym uzyskanie wysokiej jakości dźwięku.
Prawa autorskie

Wszystkie zgłoszenia muszą stanowić oryginalną pracę, a uczestnicy powinni być jedynym właścicielem lub nabywcą praw autorskich. Zaleca się, aby uczestnicy korzystali z materiałów, które nie są chronione prawami autorskimi.

Uczestnicy powinni zachować oryginalny plik cyfrowy zgłoszenia, ponieważ mogą zostać poproszeni o dowiedzenie własności przedstawionej pracy. Kandydaci do konkursu mogą zostać poproszeni o przedstawienie informacji uzupełniających.

Formularz upoważnienia

Formularz upoważnienia można pobrać ze strony internetowej konkursu w dowolnym spośród 24 języków urzędowych UE. Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać (jako plik ze skanem lub zdjęciem) w ramach zgłoszenia dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie. Niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować niekwalifikowalnością wniosku.

Każdy uczeń występujący w filmie wideo oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni muszą wypełnić i podpisać formularz upoważnienia. Liczba formularzy upoważnienia dołączonych do zgłoszenia powinna odpowiadać liczbie uczniów występujących w filmie.

Niezłożenie wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy upoważnienia spowoduje, że zgłoszenie będzie niekwalifikowalne.

Złożenie formularza zgłoszenia

Nauczyciel nadzorujący powinien złożyć formularz zgłoszenia dostępny na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Osoba składająca zgłoszenie powinna zalogować się w usłudze uwierzytelniania użytkowników Komisji Europejskiej, znanej jako „EU Login” na stronie internetowej forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w 24 językach urzędowych UE.

Zgłoszenia można nadsyłać do 13 grudnia 2023 r. (24:00 CET). Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Aby formularz zgłoszenia był kwalifikowalny, należy wypełnić wszystkie jego sekcje.

Zgłoszenie obejmuje następujące elementy:

 • informacje dotyczące nauczyciela nadzorującego (zgłaszającego): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa szkoły i państwo;
 • informacje dotyczące uczniów: imię i nazwisko, należycie wypełnione i podpisane formularze upoważnienia dla każdego z uczestniczących w konkursie uczniów (do siedmiu osób);
 • informacje dotyczące filmu: adres URL filmu wideo zamieszczonego w serwisie YouTube lub Vimeo, tytuł filmu, krótki opis (maks. 500 znaków), język filmu (jeden spośród 24 języków urzędowych UE) oraz transkrypcja przetłumaczona na język angielski;
 • wybrane kompetencje UE, których dotyczy koncepcja filmu wideo.

Niewypełnienie formularza zgłoszenia spowoduje, że zgłoszenie będzie niekwalifikowalne.

Ocena zgłoszeń

Kierownik konkursu pracujący na podstawie umowy z Komisją Europejską oceni kwalifikowalność zgłoszeń. Następnie sprawdzi filmy wideo, prześle kwalifikujące się filmy i udostępni je do głosowania publiczności. Po zakończeniu głosowania jury złożone z urzędników UE i przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego oceni filmów, które otrzymały największą liczbę głosów, pod kątem znaczenia, jasności, oryginalności i kreatywności w celu wyłonienia trzech zwycięskich drużyn.

Przy ocenie filmów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Znaczenie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej (0–25 punktów): Czy przedstawiony w filmie pomysł jest tematem istotnym z punktu widzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej?
 • Jasność (0–50 punktów): Czy przekaz jest jasny i spójny?

 • Kreatywność (0–25 punktów): Czy pomysł jest oryginalny? Czy zespół przedstawia temat w interesujący sposób? Czy wykorzystuje elementy lub atrybuty, które przyciągają uwagę widzów?

Aby móc otrzymać nagrodę, zgłaszający się do konkursu powinni uzyskać łącznie co najmniej 60 punktów. Najpóźniej 20 lutego 2024 r. zwycięski zespół lub zespoły otrzymają powiadomienie o wygranej wysłane na dane kontaktowe nauczyciela podane w formularzu zgłoszenia. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej i w innych oficjalnych kanałach Komisji Europejskiej.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się z uczestniczącymi szkołami w trakcie procesu oceny w celu wyjaśnienia wszelkich szczegółów związanych ze zgłoszeniem.

Nagroda: Podróż szkoleniowa do Brukseli

Nagrodą dla trzech zwycięskich zespołów – z których każdy składa się z maksymalnie siedmiu uczniów i maksymalnie dwóch nauczycieli – będzie podróż szkoleniowa do Brukseli, którą zaplanowano w dniach 21–23 marca 2024 r. W czasie tej podróży uczniowie będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji europejskich i dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób tworzy się unijną politykę i prawo, oraz w jaki sposób mogą zaangażować się w europejską inicjatywę obywatelską.

Nagroda obejmuje koszty podróży zespołu między siedzibą szkoły w kraju UE a Brukselą, zwrot kosztów zakwaterowania na dwie noce oraz dzienną dietę na pokrycie innych kosztów (około 113 EUR dziennie na osobę) zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej dotyczącymi pokrywania kosztów podróży.

Zwycięskie zespoły składające się z maksymalnie siedmiorga uczniów i maksymalnie dwojga nauczycieli będą musiały pokryć swoje koszty zakwaterowania, a w ciągu 30 dni po zakończeniu podróży otrzymają ich zwrot. W tym celu każdy uczestnik lub instytucja, która pokryła koszty, będzie musiała przesłać wypełniony formularz z informacjami o rachunku bankowym, swoje bilety i karty pokładowe oraz wypełnić formularz informacji zwrotnych. Ze zwycięskimi zespołami zostanie nawiązany kontakt w celu zorganizowania podróży.

Wszystkie zwycięskie zespoły zostaną zaproszone do udziału w zorganizowanym programie podczas wizyty.

Filmy zwycięskich zespołów będą promowane na oficjalnych kanałach Komisji Europejskiej z napisami w języku angielskim. Przy publikacji zwycięskich filmów dodana zostanie identyfikacja wizualna europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Zastrzeżenie

Organizatorzy nie mogą być w żadnym wypadku pociągnięci do odpowiedzialności za wypadki, koszty, bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogłyby powstać w wyniku udziału w konkursie. Organizatorzy nie mogą w żadnym wypadku zostać pociągnięci do odpowiedzialności za odwołanie, odroczenie lub modyfikację konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Wspomniane daty mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Organizatorzy w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia, zmiany, zakłócenia, odwołania, przekierowanie lub zastąpienie czy niedostępność związane z nagrodą ze względu na dni wolne od pracy lub inne warunki wpływające na dostępność nagrody. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań z powodu pandemii, klęski żywiołowej, rozporządzenia lub zarządzenia rządowego lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub przerwania niniejszego konkursu, tymczasowo lub na stałe w każdej chwili, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, po uprzednim powiadomieniu uczestników lub bez takiego powiadomienia.

Z góry dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia!

 

Ogólne informacje na temat konkursu filmów wideo ImagineEU

Wytyczne dotyczące tworzenia filmów

 Nagranie: Podstawowe wymagania techniczne  
 • 720p, 1080p lub 4K (preferowane) 25fps, 30fps lub 60fps 
 • Tryb panoramiczny (ustaw telefon poziomo) (zalecany) 
 • maksymalna długość – 3 minuty  
 • .mp4 lub .mov 
Nagranie: Wskazówki techniczne  
 • Oświetlenie: Idealne jest naturalne światło z okna. Zwrócenie się w stronę źródła światła jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż stawanie tyłem do niego, przez co tworzą się cienie.  
 • Dźwięk: Należy unikać miejsc głośnych lub wietrznych. W miarę możliwości należy używać mikrofonu Bluetooth/mikrofonu zewnętrznego połączonego z telefonem lub kamerą.  
 • Tło: Należy wybrać proste tło bez elementów rozpraszających, pozostając w pewnym oddaleniu, aby było ono jak najbardziej rozmyte.  
 • Korzystanie z pomocy: Uczestnik może poprosić inną osobę, aby przytrzymała jego/jej smartfon, aby mógł/mogła użyć obiektywu głównego, a nie obiektywu do selfie. 
Zalecana kamera  
 • Kamera bezlusterkowa lub DSLR 
 • Zalecany telefon z kamerą: iPhone 11 lub nowszy, wysokiej jakości Samsung Galaxy lub podobny  
 • Dodatkowe wyposażenie: Statyw, kijek do zdjęć selfie, gimbal lub mikrofon mogą poprawić ujęcia i stabilizację, ale nie są one konieczne.  
 • Edytowanie filmów: Microsoft Windows oferuje Windows Movie Maker, macOS oferuje iMovie, GoPro oferuje QuickApp, które zapewnią podstawą edycję; do bardziej profesjonalnych celów Adobe oferuje Premiere, Apple oferuje Final Cut, Blackmagic oferuje DaVinci.  

Aby dodać napisy w języku angielskim, można korzystać z oprogramowania Adobe Premiere lub Final Cut Pro

Muzyka  

W przypadku korzystania z utworów muzycznych zalecamy korzystanie z utworów, które nie są chronione prawami autorskimi. W razie wątpliwości należy odwiedzić stronę Creative Commons, aby upewnić się co do zgodności z prawem. 

Umowa licencyjna  

Aby umożliwić publikację filmów wideo uczestników konkursu na kanałach i stronach internetowych Komisji Europejskiej w mediach społecznościowych, uczestnik oświadcza, że uzyskał zezwolenie na korzystanie z wszystkich praw autorskich, w tym praw do utworów muzycznych.  

Ochrona danych  

Każda osoba występująca w filmie oświadcza, że została poinformowana o celach filmu, miejscu jego publikacji oraz o przysługujących jej prawach do prywatności danych zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności, podpisując formularz upoważnienia.  

Informacje dodatkowe 

W samym filmie wideo należy umieścić tytuł i napisy odnoszące się do wszelkich informacji, obrazów, nagrań audio i filmów, które nie są własnością uczestników konkursu. Wszystkie przedstawione w filmie wideo informacje muszą być właściwie cytowane z podaniem ich pierwotnego źródła.  

Należy korzystać z obrazów, nagrań i utworów muzycznych, które nie są chronione prawami autorskimi lub należą do domeny publicznej. 

Niedozwolone jest zgłaszanie filmów wideo, które w jakikolwiek sposób stanowią reklamę produktu, partii politycznej lub przedsiębiorstwa.  

Język  

Filmy wideo można nagrać w dowolnym języku UE i przesłać wraz z napisami lub bez nich.  

Do filmów należy dołączyć transkrypcję przetłumaczoną na język angielski, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu zgłoszenia.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności
polski
(448.21 KB - PDF)
Pobierz

Formularz upoważnienia (obowiązkowy)

Formularz upoważnienia
polski
(49.64 KB - DOCX)
Pobierz
Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?