Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Правила и документи

Правила на конкурса ImagineEU

Подаването на кандидатури приключи.

 

С участието си в този конкурс Вие приемате следните правила на конкурса.

Подадени кандидатури, които не отговарят на настоящите изисквания, няма да бъдат разглеждани.

Този конкурс се управлява от Netcompany-Intrasoft (управител на конкурса) от името на и по договор с Европейската комисия (Генерален секретариат, отдел A.1 „Политически приоритети и работна програма).

За какво е настоящият конкурс?

Конкурсът е насочен към учениците в последните две години на средното образование от всички държави в ЕС. Под надзора на учител те трябва да създадат и споделят кратък видеоклип за конкретна идея за подобряване на общностите, в които живеят, и да предложат какви действия да предприеме Европейският съюз. Темата, на която е посветен видеоклипът, трябва да попада в поне една от областите на компетентност на Европейския съюз — също като при европейските граждански инициативи.

Посланието във видеоклипа следва да представя тревогите и идеите на учениците. Общото послание следва да е ясно, а предложеното действие трябва да има отношение към всички държави от ЕС.

Настоящият конкурс се основава на концепцията на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) — важен инструмент на демокрацията на участието в ЕС, който дава възможност на гражданите да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. Конкурсът може да се съчетае с използването на образователните материали за училища, което ще даде възможност на учениците да научат повече за ЕС и за това как да бъдат активни граждани с помощта на Европейската гражданска инициатива.

ВАЖНО: конкурсът не бива да се бърка с официалната процедура за започване на европейска гражданска инициатива.

Кой може да участва?

Видеоклиповете следва да се разработват и изготвят от групи от до седем ученици в последните две години на средното образование от едно и също училище под надзора на един или двама учители от същото училище.

Допустимост
Общи условия
 1. Допустимите училища са публичните и частните училища и всички други официално признати училища, предоставящи средно образование.
 2. Участващите училища следва да са установени в държава — членка на ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция
 3. От едно училище могат да участват множество групи ученици, но даден ученик може да участва само в един екип. Екипите трябва да са съставени от ученици от едно и също училище, но не е необходимо учениците да са от един и същ клас.
 4. Даден екип може да подаде само един видеоклип.
 5. Кандидатури могат да се подават само от наблюдаващия учител.
 6. Участващите ученици трябва да прочетат декларацията за поверителност и да дадат съгласието си да бъдат заснети и да участват в конкурса, като подпишат формуляра за разрешение. Формулярът за разрешение трябва да бъде подписан и от родителите или законните настойници на учениците.
Съдържание на видеоклиповете
 1. Видеоклипове, които не са свързани с темата на конкурса или се споделят чрез канал, различен от посочените за този конкурс канали (YouTube или Vimeo), няма да бъдат разглеждани. Във формуляра за кандидатстване изберете от списъка областите на компетентност на ЕС, за които се отнася видеоклипът.
 2. Във видеоклиповете не трябва да участват други лица освен учениците, участващи в конкурса.
 3. Кандидатури с неприемливо съдържание ще бъдат отхвърлени. Сред основанията за отхвърляне са нарушаване на правата на трети страни, обидни думи и изрази, неприлични или неуместни изображения, съдържание, което е дискриминационно или подстрекателско спрямо групи или лица, съдържание, което разкрива ненужна лична информация, както и непълни кандидатури. Съдържанието следва да е в съответствие с i) ценностите на ЕС, както са посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и ii) правата, залегнали в Хартата на основните права на ЕС.
 4. Видеоклиповете могат да бъдат изготвени и подадени на всеки от официалните езици на ЕС и трябва да са придружени от текстова версия на речевото съдържание, преведена на английски език. Те могат да включват и субтитри на английски език, но това не е задължително.
Видеоформат
 1. Видеоклиповете трябва да бъдат качени в YouTube или Vimeo. Препоръчителните видеоформати за качване са .mov или .mp4.
 2. Във формуляра за кандидатстване трябва да бъде посочена връзката към Вашия видеоклип в YouTube/Vimeo.
 3. Видеоклипът трябва да е с продължителност не повече от 3 минути.
 4. Препоръчително е видеоклиповете да се заснемат в пейзажна (хоризонтална) ориентация. Видеоклиповете трябва да бъдат заснети с качествено устройство (камера или телефон), с което може да бъде записан качествен звук.
Авторско право

Всички подадени материали трябва да бъдат оригинално произведение и участниците следва да са или единствените собственици, или да са придобили авторските права. На участниците се препоръчва да използват материали, които не са обект на авторско право.

Участниците следва да запазят оригиналния цифров файл за своя подаден видеоклип, тъй като от тях може да бъде поискано да докажат собствеността върху произведението. От кандидатите в конкурса може да бъде поискано да предоставят допълнителна информация.

Формуляр за разрешение

Формулярът за разрешение може да бъде изтеглен от страницата на конкурса на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Той трябва да бъде попълнен, подписан и подаден (под формата на файл, съдържащ сканирано или фотографско изображение) като част от кандидатурата за всеки ученик, участващ в конкурса. Ако това не бъде направено, кандидатурата се счита за недопустима.

Формулярът за разрешение трябва да бъде попълнен и подписан от всеки ученик, който се появява във видеоклипа, и от неговите родители или законни настойници. Към кандидатурата следва да бъдат приложени толкова формуляри за разрешение, колкото са учениците, които се появяват във видеоклипа.

Ако всички формуляри за разрешение не бъдат подадени и попълнени правилно, кандидатурата се счита за недопустима.

Подаване на формуляра за кандидатстване

Наблюдаващият учител следва да попълни формуляра за кандидатстване, поместен във Форума на ЕГИ. Подаващият кандидатурата следва да влезе в системата на Европейската комисия за автентификация — EU Login — на уебсайта на Форума на Европейската гражданска инициатива. Формулярът за кандидатстване е достъпен на 24-те официални езика на ЕС.

Кандидатури могат да се подават до 13 декември 2023 г. (24:00 часа централноевропейско време). Кандидатури, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

За да се счита кандидатурата за допустима, трябва да бъдат попълнени всички раздели на формуляра за кандидатстване.

Кандидатурата включва следните елементи:

 • информация за наблюдаващия учител (подаващ кандидатурата): име, електронен адрес, телефон, име на училището и държава;
 • информация за учениците: собствено и фамилно име, надлежно попълнени и подписани формуляри за разрешение за всеки от участващите ученици (не повече от седем);
 • информация за видеоклипа: URL връзка към видеоклипа, качен в YouTube или Vimeo, заглавие на видеоклипа, кратко описание (максимум 500 знака), език, използван във видеоклипа (от 24-те официални езика на ЕС), и текстова версия на речевото съдържание, преведена на английски език;
 • областите на компетентност на ЕС, с които е свързана идеята на видеоклипа.

Ако формулярът за кандидатстване не бъде попълнен, кандидатурата се счита за недопустима.

Оценка на подадените кандидатури

Управителят на конкурса, работещ по договор с Европейската комисия, ще оцени допустимостта на кандидатурите. След това управителят ще провери видеоклиповете, ще качи допустимите и ще ги направи достъпни за публично гласуване. Когато периодът на гласуване приключи, жури, съставено от длъжностни лица на ЕС и представители на организации на гражданското общество, ще оцени видеоклипа с най-много гласове по отношение на уместността, яснотата, оригиналността и творчеството, за да определи трите екипа победители.

При оценката на видеоклиповете ще се използват следните критерии:

 • уместност по отношение на ЕГИ (0—25 точки): Идеята на видеоклипа уместна ли е като тема за европейска гражданска инициатива?
 • яснота (0—50 точки): Кратко и ясно ли е посланието?

 • творчество (0—25 точки): Оригинална ли е идеята? Екипът подхожда ли към идеята по интересен начин? Използва ли елементи, които привличат вниманието?

Условие за получаване на наградата е кандидатите да съберат поне 60 точки. Екипът(ите) победител(и) ще бъде(ат) уведомен(и) чрез координатите за връзка на учителя, посочени във формуляра за кандидатстване, до 20 февруари 2024 г. Победителите ще бъдат обявени на уебстраницата на ЕГИ и чрез други официални канали на Европейската комисия.

Организаторите на конкурса си запазват правото да се свържат с участващите училища по време на процеса на оценяване с цел изясняване на подробности, свързани с кандидатурата.

Награда: учебно пътуване до Брюксел

Трите екипа победители — всеки от които се състои от до седем ученици и до двама учители — ще спечели учебно пътуване до Брюксел, планирано за 21—23 март 2024 г. По време на пътуването учениците ще имат възможност да се срещнат с представители на европейските институции, за да научат повече за това как се изготвят политиките и законите на ЕС и как могат да участват в този процес чрез ЕГИ.

Наградата включва покриване на разходите на екипа за пътуване от местоположението на училището в държавата от ЕС до Брюксел, възстановяване на разходите за настаняване за две нощувки, както и дневни пари за покриване на други разходи (приблизително 113 евро на ден на човек) в съответствие с правилата на Европейската комисия за покриване на пътни разходи.

Екипите победители, състоящи се от до седем ученици и до двама учители, ще трябва да заплатят разходите си за настаняване, като в срок от 30 дни след пътуването разходите ще им бъдат възстановени. За тази цел всеки участник или институция, която е заплатила разходите, ще трябва да изпрати попълнен формуляр за информация за банкова сметка, билетите и бордните карти и да попълни формуляра за обратна връзка. С екипите победители ще бъде осъществена връзка относно подробностите за пътуването.

Всички екипи победители ще бъдат поканени да участват в организирана програма по време на посещението си.

Видеоклиповете на екипите победители ще бъдат популяризирани в официалните канали на Европейската комисия със субтитри на английски език. При публикуването на спечелилите видеоклипове ще бъде добавена визуалната идентичност на ЕГИ.

Отказ от отговорност

При никакви обстоятелства организаторите не носят отговорност за каквито и да било произшествия, разходи, преки или косвени щети, които биха могли да възникнат в резултат на участието в настоящия конкурс. При никакви обстоятелства организаторите не носят отговорност за анулирането, отлагането или изменението на конкурса поради непредвидени обстоятелства. Посочените дати може да бъдат променени поради организационни причини или непредвидени обстоятелства.

При никакви обстоятелства организаторите не носят отговорност за забавяния, промени, смущения, анулирания, отклонения или замествания, липса на награда(и) поради местни официални празници или други условия, засягащи наличността на наградата(ите). Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради пандемии, природни бедствия, правителствени заповеди или наредби или поради каквато и да било друга причина извън неговия контрол.

Организаторите си запазват правото по всяко време, без никаква отговорност, да променят или прекратяват временно или постоянно настоящия конкурс със или без предварително уведомяване на участниците.

Предварително Ви благодарим за участието и Ви пожелаваме късмет!

 

Обща информация за конкурса ImagineEU

Насоки за създаване на видеоклипове

 Записване: основни технически изисквания  
 • Предпочитана разделителна способност: 720p, 1080p или 4K | 25fps, 30fps или 60fps 
 • Пейзажна ориентация (завъртете телефона си настрани) (препоръчително) 
 • Дължина до 3 минути  
 • .mp4 или .mov 
Записване: технически съвети  
 • Осветление: естествената светлина през прозорец е идеална. Винаги е по-добре да сте с лице срещу източника на светлина, отколкото с гръб към него, защото тогава се получават сенки.  
 • Звук: избягвайте места с много шум или вятър. Ако е възможно, използвайте микрофон с Bluetooth или външен микрофон, свързан с телефона или камерата.  
 • Фон: изберете семпъл фон без неща, които отклоняват вниманието. Снимайте на разстояние от него, за да е замъглен във възможно най-голяма степен.  
 • Помолете за помощ: помолете някой друг да държи смартфона Ви, за да можете да използвате основната камера, и избягвайте използването на селфи камерата. 
Препоръчителна камера  
 • Безогледална или DSLR камера 
 • Препоръчителна камера на телефон: iPhone 11 или по-нов модел, висок клас Samsung Galaxy или подобно.  
 • Допълнително оборудване: използването на статив, селфи стик, стабилизатор или микрофон може да подобри качеството на записа, но не е задължително.  
 • Редактиране на видеозаписа: Windows Movie Maker (Microsoft Windows), iMovie (macOS) и QuickApp (GoPro) предлагат основни функции за редактиране. За по-професионално редактиране можете да използвате Premiere (Adobe), Final Cut (Apple) или DaVinci (Blackmagic).  

Ако искате да добавите субтитри на английски език, можете да използвате Adobe Premiere или Final Cut Pro

Музика  

Ако решите да използвате музика, съветваме Ви да изберете такава, която не е обект на авторско право. Ако имате съмнения, вижте сайта на Creative Commons, за да сте сигурни, че не нарушавате закона. 

Лицензионно споразумение  

За да можем да публикуваме Вашия видеоклип в нашите канали в социалните медии и на нашите уебсайтове, Вие декларирате, че сте уредили всички авторски права, включително правата върху музиката.  

Защита на личните данни  

Всеки, който се появява във видеоклипа, декларира, като подписва формуляра за разрешение, че е информиран какви са целите на видеоклипа и къде ще бъде публикуван той, както и за своите права във връзка със защитата на данните, както е посочено в декларацията за поверителност.  

Допълнителна информация 

В самия видеоклип включете заглавие и подробности за всяка информация, изображения, аудио- или видеозаписи, които не са Ваши. Цялата информация, представена във видеоклипа, трябва да бъде надлежно цитирана, като се посочи първоначалният източник.  

Използвайте изображения, видеозаписи и музика, които са оригинални или обществено достояние или които не са обект на авторско право. 

Не е разрешено подаването на видеоклипове, които по някакъв начин служат като реклама на продукт, политическа партия или компания.  

Език  

Видеоклипове могат да бъдат създадени на всеки език на ЕС и да бъдат подадени със или без субтитри.  

Те трябва да бъдат придружени от текстова версия на речевото съдържание, преведена на английски език, както се изисква във формуляра за кандидатстване.

 

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност
български
(420.53 KB - PDF)
Изтегляне

Формуляр за разрешение (необходим за подаване на кандидатура)

Формуляр за разрешение
български
(53.2 KB - DOCX)
Изтегляне

За контакти

Искате да научите повече и да си сътрудничите?