Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pravidla a dokumenty

Pravidla soutěže ImagineEU

Lhůta pro podávání přihlášek skončila.

 

Účastí v této soutěži souhlasíte s následujícími pravidly soutěže.

Zaslané příspěvky, které nesplní tyto požadavky, nebudou brány v úvahu.

Tuto soutěž řídí Netcompany-Intrasoft (správce soutěže) jménem Evropské komise (Generální sekretariát, oddělení A.1 – Politické priority a pracovní program) a na základě smlouvy s ní.

Čeho se tato soutěž týká?

Soutěž vyzývá studenty posledních dvou ročníků středoškolského vzdělávání ze všech zemí EU, aby pod dohledem učitele vytvořili a sdíleli krátké video o konkrétním nápadu na zlepšení života v jejich komunitě a aby navrhli opatření, které by měla Evropská unie přijmout. Téma videa musí spadat alespoň do jedné z oblastí působnosti Evropské unie, jako je tomu v případě skutečných evropských občanských iniciativ.

Poselství videa mělo vystihovat, co studenty trápí a co navrhují. Hlavní poselství by mělo být srozumitelné a navrhované opatření by mělo být relevantní pro všechny země EU.

Tato soutěž vychází z koncepce evropské občanské iniciativy, která je důležitým nástrojem participativní demokracie v EU a která umožňuje občanům aktivně se podílet na tvorbě politik EU. Soutěž lze kombinovat s využitím souboru vzdělávacích materiálů pro školy, který studentům umožní dozvědět se více o EU a o tom, jak lze být aktivními občany prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

Pozn.: Účastí v soutěži nezahajujete žádnou evropskou občanskou iniciativu.

Kdo se může zúčastnit?

Videa by měla vytvořit skupina maximálně sedmi studentů posledních dvou ročníků středoškolského vzdělávání z téže školy pod dohledem jednoho nebo dvou učitelů z téže školy.

Kritéria způsobilosti
Obecně
 1. Soutěže se mohou zúčastnit veřejné i soukromé školy nebo jiné úředně uznané školy poskytující středoškolské vzdělání.
 2. Školy, které se do soutěže přihlásí, musí mít sídlo v některém z členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.
 3. Škola může do soutěže vyslat více skupin studentů, ale každý student může být součástí pouze jednoho týmu. Jednotlivé soutěžní týmy musí zahrnovat studenty ze stejné školy, ale nemusí být ze stejné třídy.
 4. Za jeden tým lze odeslat pouze jedno video.
 5. Příspěvky může podávat pouze dohlížející učitel.
 6. Zúčastnění studenti si musí přečíst Prohlášení o ochraně soukromí a udělit svůj souhlas s natáčením a účastí v soutěži podpisem formuláře udělení souhlasu. Formulář udělení souhlasu musí rovněž podepsat rodiče nebo zákonní zástupci studentů.
Obsah videa
 1. Videa, která nejsou relevantní z hlediska tématu soutěže nebo která jsou sdílena prostřednictvím jiného kanálu, než který byl pro tuto soutěž uveden (YouTube nebo Vimeo), nebudou brána v úvahu. Ve formuláři přihlášky vyberte ze seznamu oblastí pravomocí EU tu oblast, na kterou se video vztahuje.
 2. Ve videích by kromě studentů účastnících se soutěže neměly účinkovat jiné osoby.
 3. Přihlášky s nepřijatelným obsahem budou zamítnuty. Mezi důvody pro zamítnutí patří zejména: porušení práv třetích stran; urážlivý jazyk; obscénní nebo nevhodné obrázky; obsah, který diskriminuje určité skupiny nebo jednotlivce, nebo může být pro skupiny nebo jednotlivce pobuřující; obsah, který zbytečně odhaluje osobní informace; a neúplné příspěvky. Obsah by měl být v souladu i) s hodnotami EU stanovenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a ii) s právy zakotvenými v Listině základních práv EU.
 4. Videa lze vyhotovit a odesílat v kterémkoli z úředních jazyků EU. K videu musí být přiložen přepis v angličtině. Mohou také obsahovat titulky v angličtině, ale to není povinné.
Formát videozáznamu
 1. Videa je nutné nahrát na YouTube nebo Vimeo. Doporučuje se nahrát video ve formátu .mov nebo.mp4.
 2. Ve vaší přihlášce musí být uveden odkaz na video na YouTube/Vimeo.
 3. Video nesmí být delší než 3 minuty.
 4. Video se doporučuje natáčet na šířku (horizontální orientace). Videa je nutné natáčet kvalitním zařízením (kamerou nebo telefonem), které umožňuje i kvalitní zachycení zvuku.
Autorské právo

Všechny příspěvky musí být původním dílem a účastníci by měli být buď jediným vlastníkem, nebo nabyvatelem autorských práv. Účastníkům se doporučuje, aby nepoužívali materiály, na něž se vztahuje autorské právo.

Účastníci by si měli uchovat původní digitální soubor se svým příspěvkem, neboť mohou být požádáni, aby doložili vlastnictví díla. Soutěžící mohou být požádáni, aby poskytli doplňující informace.

Formulář udělení souhlasu

Formulář udělení souhlasu si můžete stáhnout z internetové stránky soutěže v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Vyplněné a podepsané formuláře pro každého studenta, který se účastní soutěže, musí být součástí přihlášky (jako naskenovaný soubor nebo fotografie). V opačném případě bude přihláška neplatná.

Formulář musí vyplnit a podepsat každý student účinkující ve videu a dále jej musí podepsat jeho rodiče nebo zákonní zástupci. K přihlášce musí být přiloženo tolik formulářů udělení souhlasu, kolik studentů účinkuje ve videu.

Pokud nebudou předloženy všechny náležitě vyplněné formuláře udělení souhlasu, nesplní příspěvek kritéria způsobilosti.

Jak podat přihlášku

Dohlížející učitel musí vyplnit přihlášku, kterou najdete na Fóru evropské občanské iniciativy. Na internetových stránkách Fóra evropské občanské iniciativy se přihlašovatel do soutěže musí přihlásit pomocí služby Evropské komise pro ověřování identity uživatelů známé jako „EU Login“. Formulář přihlášky je dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU.

Přihlášky lze podávat do 13. prosince 2023 (24:00 hod SEČ). Podání po uplynutí této lhůty nebudou zohledněna.

Je nutné vyplnit všechny oddíly formuláře přihlášky, jinak nebude příspěvek považován za způsobilý.

Přihláška obsahuje tyto položky:

 • Údaje o dohlížejícím učiteli (přihlašovatel): jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, název školy a země.
 • Údaje o studentech: jméno a příjmení, řádně vyplněné a podepsané formuláře udělení souhlasu od každého účastnícího se studenta (maximálně 7).
 • Informace o videozáznamu: odkaz URL na soubor nahraný na platformě YouTube nebo Vimeo; název videa, krátký popis (maximálně 500 znaků); jazyk, v němž bylo video natočeno (některý z 24 úředních jazyků EU), a přepis přeložený do angličtiny.
 • Vybrané pravomoci EU, do nichž spadá téma videonahrávky.

Pokud nebude přihláška řádně vyplněna, bude příspěvek považován za nezpůsobilý.

Hodnocení příspěvku

Správce soutěže, který pracuje na základě smlouvy s Evropskou komisí, nejdříve posoudí způsobilost přihlášky. Poté zkontroluje videa a ta, která splňují kritéria, nahraje a zpřístupní veřejnosti, aby o nich mohla hlasovat. Po ukončení hlasování posoudí porota složená z úředníků EU a zástupců organizací občanské společnosti videí, které získaly nejvíce hlasů. Hodnotit bude relevantnost, srozumitelnost, originalitu a tvořivost a na závěr vybere tři vítězné týmy.

Při hodnocení videí budou zohledněna tato kritéria:

 • Význam z hlediska evropské občanské iniciativy (0–25 bodů): Obstála by myšlenka popsaná ve videu jako téma evropské občanské iniciativy?
 • Srozumitelnost (0–50 bodů): Je sdělení jasné a stručné?

 • Tvořivost (0–25 bodů): Je nápad původní? Přistupuje tým k myšlence zajímavým způsobem? Používá prvky nebo atributy, které jsou pro diváka atraktivní?

O cenu se mohou ucházet pouze účastníci, kteří získají celkem alespoň 60 bodů. Každý vítězný tým bude o výsledku informován prostřednictvím kontaktních údajů učitele uvedených v přihlášce, a to do 20. února 2024. Vítězové budou vyhlášeni na internetových stránkách evropské občanské iniciativy a v dalších oficiálních kanálech Evropské komise.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo kontaktovat zúčastněné školy během procesu hodnocení, aby si vyjasnili některé podrobnosti týkající se přihlášky.

Cena: Studijní cesta do Bruselu

Tři vítězné týmy – každý složený maximálně ze sedmi studentů a dvou učitelů – vyhrají studijní cestu do Bruselu, která je naplánována na 21.–23. března 2024. Během cesty budou mít studenti příležitost setkat se zástupci evropských institucí a dozvědět se více o tom, jak vznikají politiky a právní předpisy EU a jak je možné se zapojit do evropské občanské iniciativy.

Cena pokrývá úhradu cestovních výdajů týmu mezi sídlem školy v zemi EU a Bruselem, ubytování na dvě noci a diety na pokrytí dalších nákladů (přibližně 113 eur na den a osobu) podle pravidel Evropské komise pro úhradu cestovních výdajů.

Vítězné týmy, složené z maximálně sedmi studentů a dvou učitelů učiteli, si budou muset své výdaje nejdříve sami zaplatit a poté jim budou proplaceny do 30 dnů po cestě. Za tímto účelem bude muset každý účastník nebo instituce, která náklady pokryla, zaslat vyplněný formulář s informacemi o bankovním účtu, dále letenky/jízdenky a palubní lístky a vyplnit formulář zpětné vazby. Vítězné týmy budou kontaktovány za účelem dohodnutí cestovních detailů.

Všechny vítězné týmy budou vyzvány, aby během své návštěvy dodržovaly připravený program.

Videa vítězných týmů budou propagována na oficiálních kanálech Evropské komise s titulky v angličtině. Při zveřejňování vítězných videí se doplní vizuální identita evropské občanské iniciativy.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Pořadatelé za žádných okolností nenesou odpovědnost za případné nehody, náklady, přímé či nepřímé škody, k nimž by mohlo dojít v důsledku účasti v této soutěži. Pořadatelé za žádných okolností nenesou odpovědnost za zrušení, odložení nebo úpravu soutěže z důvodu nepředvídaných okolností. Uváděné termíny se mohou z organizačních důvodů nebo kvůli nepředvídaným okolnostem změnit.

Pořadatelé za žádných okolností nenesou odpovědnost za případné prodlevy, změny, narušení, zrušení, přesměrování nebo nahrazení či nedostupnost ceny/cen z důvodu místních svátků nebo kvůli jiným podmínkám, které mají na dostupnost ceny/cen vliv. Smluvní dodavatel nenese odpovědnost za neplnění svých povinností v důsledku pandemie, přírodní katastrofy, vládního nařízení nebo z jakékoli jiné příčiny, která je mimo jeho kontrolu.

Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli a bez jakékoli právní odpovědnosti dočasně nebo i trvale tuto soutěž změnit nebo přerušit, přičemž o tom účastníky mohou, avšak nemusí, předem informovat.

Předem Vám děkujeme za účast v soutěži a přejeme Vám hodně štěstí!

 

Obecné informace o soutěži o nejlepší video „ImagineEU“

Pokyny pro tvorbu videonahrávek

 Jak natáčet: základní technické požadavky  
 • doporučené nastavení – 720p, 1080p nebo 4K | 25fps, 30fps nebo 60fps 
 • (doporučeno otočit telefon) na šířku  
 • maximálně 3 minuty  
 • .mp4 nebo.mov 
Jak natáčet: technické tipy  
 • Osvětlení: Ideální je přirozené denní světlo. Vždy je lepší stát ke zdroji světla čelem než zády, protože to vytváří stíny.  
 • Zvuk: Vyhněte se velmi hlučnému prostřední nebo větrnému počasí. Pokud je to možné, připojte k telefonu (nebo přes Bluetooth) nebo fotoaparátu externí mikrofon   
 • Pozadí: Zvolte jednoduché pozadí bez rušivých prvků. Udržujte od něj určitou vzdálenost, aby zůstávalo rozostřené.  
 • Asistence: Požádejte někoho, aby vás natáčel. Budete tak moci používat hlavní objektiv telefonu a nikoli objektiv k selfie fotografiím. 
Doporučená kamera  
 • Bezzrcadlovka nebo DSLR 
 • Doporučená kamera na telefonu: iPhone 11 nebo novější model, Samsung Galaxy se špičkovou výbavou apod.  
 • Doplňkové příslušenství: kvalitu filmování a stabilitu obrazu mohou zlepšit stativ, držák na selfie, kardan nebo mikrofon, ale nejsou nutné.  
 • Úprava videozáznamu: Microsoft Windows nabízí Windows Movie Maker, macOS nabízí iMovie, GoPro nabízí QuickApp k základní editaci, Adobe nabízí Premiere, Apple nabízí Final Cut a Blackmagic nabízí DaVinci k profesionálnějšímu použití.  

Pokud chcete přidat titulky v angličtině, můžete použít software Adobe Premiere nebo Final Cut Pro

Hudba  

Pokud používáte hudbu, doporučujeme vám používat takovou, na níž se nevztahují autorská práva. Máte-li pochybnosti a chcete postupovat v souladu se zákonem, využijte Creative Commons

Licenční smlouva  

Abychom mohli zveřejnit vaše videa na našich sociálních sítích a internetových stránkách, prohlašujete, že veškerá autorská práva, včetně práv na hudební díla, jsou vypořádaná.  

Ochrana osobních údajů  

Každý účinkující ve videu prohlašuje podpisem formuláře udělení souhlasu, že byl informován o účelu videonahrávky, o tom, kde bude zveřejněna, a o svých právech na ochranu osobních údajů uvedených v prohlášení o ochraně soukromí.  

Další informace 

Ve videu uveďte jeho název a jakékoli zdroje informací, obrázky, audioklipy nebo videoklipy, které nejsou ve vašem vlastnictví. Veškeré informace prezentované na videu musí být řádně ocitovány, přičemž je třeba uvést jejich zdroj.  

Používejte původní obrázky, záznamy a hudbu, na něž se nevztahují autorská práva nebo jsou veřejně přístupné. 

Není povoleno předkládat videa, která jakýmkoli způsobem slouží jako reklama na výrobek, politickou stranu nebo společnost.  

Jazyk  

Videa můžete vytvářet v kterémkoli jazyce EU, s titulky i bez nich.  

Musíte však přiložit přepis mluveného slova přeložený do angličtiny, jak požadujte i přihláška.

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí
čeština
(419.84 KB - PDF)
Stáhnout

Formulář udělení souhlasu (nezbytný k účasti)

Formulář udělení souhlasu
čeština
(52.86 KB - DOCX)
Stáhnout
Hledáte poradenství a kontakty?