Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Reeglid ja dokumendid

ImagineEU konkursi reeglid

Registreerimistaotluste esitamine on lõppenud.

 

Konkursil osalemisega kinnitad, et järgid konkursi reegleid.

Konkursile esitatud videoid, mis ei vasta nendele reeglitele, ei võeta arvesse.

Konkurssi haldab Netcompany-Intrasoft (konkursi haldur) Euroopa Komisjoni (peasekretariaadi üksus A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“) nimel ja temaga sõlmitud lepingu alusel.

Konkursi tutvustus

Konkursile kutsutakse gümnaasiumi kahe viimase õppeaasta õpilasi (kes võivad olla pärit ükskõik millisest ELi riigist). Nad peaksid õpetaja juhendamisel filmima lühivideo konkreetsest oma kogukonda aitavast ideest, seda jagama ning tegema videos ettepanekuid selle kohta, mida nad Euroopa Liidult ootavad. Video teema peab kuuluma ühte Euroopa Liidu pädevusvaldkondadest (sama tingimus kehtib ka Euroopa kodanikualgatuste suhtes).

Video sõnum peaks kajastama õpilaste muresid ja ideid. Üldine sõnum peaks olema selge ja tehtud ettepanekud olulised kõigi ELi riikide jaoks.

Konkurss tugineb Euroopa kodanikualgatuse kontseptsioonile, mis on oluline osalusdemokraatia vahend ELis ning mis võimaldab kodanikel aktiivselt ELi poliitika kujundamises osaleda. Konkursiks valmistumisel võib kasutada koolidele mõeldud õppevahendit, mis annab õpilastele ELi kohta teavet ning õpetab Euroopa kodanikualgatuse abil aktiivse kodanikuna tegutsema.

Pange palun tähele, et see konkurss ei ole Euroopa kodanikualgatuse ametliku algatamise osa.

Kes saavad osaleda?

Videoid peaks kavandama ja filmima õpilasrühm, kuhu kuulub kuni seitse sama kooli kahe viimase keskhariduse õppeaasta õpilast, keda juhendavad üks kuni kaks sama kooli õpetajat.

Vastavus konkursi reeglitele
Üldteave
 1. Konkursil võivad osaleda nii avalik-õiguslikud kui ka erakoolid või muud keskharidust andvad ametlikult tunnustatud koolid.
 2. Osalev kool peab asuma ELi liikmesriigis: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi ja Ungari.
 3. Koolist võib konkursil osaleda mitu õpilasrühma, kuid üks õpilane võib kuuluda ainult ühte tiimi. Tiimi peaksid kuuluma sama kooli õpilased, kuid nad ei pea olema samast klassist.
 4. Iga tiim võib esitada ainult ühe video.
 5. Registreerimistaotluse võib esitada ainult juhendav õpetaja.
 6. Osalevad õpilased peaksid lugema läbi isikuandmete kaitse avalduse ning andma nõusoleku filmimiseks ja konkursil osalemiseks, allkirjastades selleks nõusolekuvormi. Nõusolekuvormile peavad alla kirjutama ka õpilase vanemad või seaduslikud eestkostjad.
Videote sisu
 1. Arvesse ei võeta videoid, mis ei ole konkursi teemaga seotud või mida jagatakse mõne muu kanali kaudu kui selle konkursi jaoks ette nähtud kanalid (YouTube või Vimeo). Valige registreerimisvormil loetelust ELi pädevusvaldkond või -valdkonnad, millega video seotud on.
 2. Videos ei tohi olla muid inimesi kui konkursil osalevad õpilased.
 3. Vastuvõetamatu sisuga taotlused ja videod lükatakse tagasi. Tagasilükkamise põhjused on muu hulgas järgmised: kolmandate isikute õiguste rikkumine, solvav keel, sündsusetud või kohatud pildid, rühmi või üksikisikuid diskrimineeriv või nende suhtes vaenu õhutav sisu, tarbetuid isikuandmeid avalikustav sisu ning mittetäielikud registreerimistaotlused. Sisu peab olema kooskõlas i) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud ELi väärtustega ja ii) ELi põhiõiguste hartas kirjeldatud õigustega.
 4. Video võib filmida ja esitada mis tahes ELi ametlikus keeles ning sellega peab kaasas olema inglise keelde tõlgitud transkriptsioon. Videole võib lisada ingliskeelsed subtiitrid, kuid see ei ole kohustuslik.
Videovorming
 1. Videod tuleks üles laadida YouTube’i või Vimeosse. Soovitatavad videovormingud on .mov või .mp4.
 2. Registreerimisvormile tuleb lisada video YouTube’i / Vimeo link.
 3. Video võib olla kuni 3 minutit pikk.
 4. Videoid soovitatakse filmida rõhtformaadis (seadet hoitakse horisontaalselt). Videod tuleb filmida kvaliteetse seadmega (kaamera või telefon), mis võimaldab kvaliteetset heli.
Autoriõigus

Kõik võistlustööd peavad olema originaalteosed ja osalejad peavad olema kas autoriõiguste ainuomanikud või neile peab olema omandiõigus üle antud. Osalejatel soovitatakse kasutada autoriõiguseta materjale.

Osalejad peaksid säilitama oma võistlustöö digitaalse originaalfaili, sest neilt võidakse nõuda töö omandiõiguse tõendamist. Konkursil osalejatelt võidakse paluda lisateavet.

Nõusolekuvorm

Nõusolekuvormi saab konkursi lehelt alla laadida ükskõik millises 24st ELi ametlikust keelest. See tuleb täita, allkirjastada ja esitada (skaneeritud või pildistatud failina) registreerimistaotluse osana iga konkursil osaleva õpilase kohta. Kui seda ei tehta, taotlust arvesse ei võeta.

Nõusolekuvormi peab täitma ja allkirjastama iga videos osalev õpilane. Sellele peavad alla kirjutama ka tema vanemad või seaduslikud eestkostjad. Registreerimistaotlusele tuleb lisada sama palju nõusolekuvorme kui on videos õpilasi.

Kui nõuetekohaselt täidetud nõusolekuvorme ei esitata, ei vasta registreerimistaotlus nõuetele.

Registreerimisvormi esitamine

Juhendav õpetaja peab täitma Euroopa kodanikualgatuse foorumi veebisaidil registreerimisvormi. Taotleja peaks Euroopa kodanikualgatuse foorumi veebisaidile sisse logima Euroopa Komisjoni autentimisteenust EU Login kasutades. Registreerimisvorm on olemas kõigis 24 ELi ametlikus keeles.

Registreerimistaotlusi saab esitada kuni 13. detsembri 2023 keskööni (Kesk-Euroopa aja järgi). Pärast seda tähtaega esitatud registreerimistaotlusi arvesse ei võeta.

Registreerimistaotlus vastab nõuetele ainult siis, kui registreerimisvormi kõik osad on täidetud.

Registreerimistaotlus koosneb järgmistest osadest.

 • Juhendava õpetaja (taotleja) teave: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kooli nimi ja riik
 • Õpilaste teave: ees- ja perekonnanimi, iga osaleva õpilase nõusolekuvorm (kuni seitse), mis on nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud
 • Video teave: YouTube’i või Vimeosse üles laaditud video URLi link, video pealkiri, lühikirjeldus (kuni 500 tähemärki), videos kõneldav keel (üks 24st ELi ametlikust keelest) ja inglise keelde tõlgitud transkriptsioon
 • ELi pädevusvaldkond või -valdkonnad, millega video idee seotud on

Kui registreerimisvorm ei ole nõuetekohaselt täidetud, ei vasta registreerimistaotlus nõuetele.

Registreerimistaotluste hindamine

Registreerimistaotluste nõuetele vastavust hindab konkursi haldur, kes on Euroopa Komisjoni lepinguline töövõtja. Seejärel kontrollib haldur videot, laadib nõuetele vastavad videod üles ning teeb need avalikuks hääletamiseks kättesaadavaks. Kui hääletusperiood on lõppenud, hindab ELi ametnikest ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest koosnev žürii enim hääli saanud videosid, pidades silmas nende asjakohasust, selgust, originaalsust ja loovust, et määrata kindlaks kolm võidutiimi.

Videote hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume.

 • Sobivus Euroopa kodanikualgatusega (0–25 punkti) – Kas videos esitatud idee on Euroopa kodanikualgatuse teemana sobiv?
 • Selgus (0–50 punkti) – Kas sõnum on selge ja täpne?

 • Loovus (0–25 punkti) – Kas idee on originaalne? Kas tiim tutvustab ideed huvitavalt? Kas kasutatakse pilkupüüdvaid elemente?

Auhinna võitmise võimaluse saavad taotlejad, kes on saanud kokku vähemalt 60 punkti. Võitja(te)le teatatakse võidust registreerimisvormil märgitud õpetaja kontaktandmeid kasutades hiljemalt 20. veebruariks 2024. Võitjad kuulutatakse välja Euroopa kodanikualgatuse veebilehel ja muudes Euroopa Komisjoni ametlikes kanalites.

Konkursi korraldajad jätavad endale õiguse võtta hindamise ajal ühendust osalevate koolidega, et selgitada registreerimistaotlusega seotud üksikasju.

Auhind: õppereis Brüsselisse

Kolm võidutiimi, millest igaüks koosneb kuni seitsmest õpilasest ja kuni kahest õpetajast, võidavad 21.–23. märtsini 2024 toimuva õppereisi Brüsselisse. Reisi ajal kohtuvad õpilased Euroopa institutsioonide esindajatega, kes jagavad teavet selle kohta, kuidas kujundatakse ELi poliitikat ja õigusakte ning kuidas nad saavad osaleda Euroopa kodanikualgatuses.

Auhinna raames kantakse tiimi reisikulud ELi riigis asuvast koolist Brüsselisse ning hüvitatakse kahe öö majutuskulud ja päevaraha muude kulude katmiseks (ligikaudu 113 eurot päevas inimese kohta) vastavalt Euroopa Komisjoni reisikulude katmise eeskirjale.

Võidutiimi võivad kuuluvad kuni seitse õpilast ja kuni kaks õpetajat, kes peavad oma majutuskulud kõigepealt ise tasuma, misjärel need hüvitatakse 30 päeva jooksul pärast reisi. Selleks peab iga osaleja või asutus, kes kulud tasub, saatma täidetud pangakonto andmete vormi, piletid ja pardakaardid ning täitma tagasisidevormi. Võidutiimidega võetakse reisi korraldamiseks ühendust.

Kõigil võidutiimidel palutakse külastuse ajal osaleda organiseeritud programmis.

Võidutiimide videoid reklaamitakse Euroopa Komisjoni ametlikes kanalites ingliskeelsete subtiitritega. Võiduvideote avaldamisel lisatakse Euroopa kodanikualgatuse visuaalne identiteet.

Vastutuse välistamine

Korraldajaid ei saa mingil juhul pidada vastutavaks mis tahes õnnetuste, kulude, otseste või kaudse kahju eest, mis võivad tekkida sellel konkursil osalemise tagajärjel. Korraldajaid ei saa mingil juhul pidada vastutavaks konkursi tühistamise, edasilükkamise või muutmise eest ettenägematute asjaolude tõttu. Nimetatud kuupäevad võivad organisatsioonilistel põhjustel või ettenägematutel asjaoludel muutuda.

Korraldajad ei vastuta mingil juhul viivituste, muudatuste, katkestuste, tühistamiste, kõrvalesuunamiste või asendamiste ega auhinna (auhindade) kasutamist takistavate asjaolude eest, mis on põhjustatud kohalikest riigipühadest või muudest auhinna (auhindade) kättesaadavust mõjutavatest tingimustest. Lepinguline alltöövõtja ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest, kui selle põhjuseks on pandeemia, loodusõnnetus, valitsuse korraldus või määrus või mõni muu temast mitteolenev asjaolu.

Korraldajad jätavad endale õiguse igal ajal ja ilma mis tahes vastutust võtmata seda konkurssi muuta või see ajutiselt või alaliselt lõpetada, teatades sellest osalejatele ette või osalejaid teavitamata.

Täname osalemast ning soovime edu!

 

Üldteave ImagineEU videokonkursi kohta

Video tegemise juhised

 Filmimine: tehnilised põhinõuded  
 • Eelistatavalt 720p, 1080p või 4K | 25fps, 30fps või 60fps 
 • Rõhtformaat (hoia seadet horisontaalselt) (soovitatav) 
 • Pikkus kuni 3 minutit  
 • .mp4 või .mov 
Filmimine: tehnilised soovitused  
 • Valgustus: aknast tulev loomulik valgus on parim. Valgusallikas peaks olema filmitava objekti ees, mitte selle taga (et vältida varjude tekkimist).  
 • Heli: väldi väga mürarohkeid ja tuuliseid keskkondi. Võimaluse korral kasuta telefoni või kaameraga ühendatud Bluetooth- või välist mikrofoni.  
 • Taust: vali lihtne taust, kus ei ole midagi häirivat. Filmi sellest võimalikult kaugel, et see hägustada.  
 • Palu abi: palu, et keegi teine hoiaks nutitelefoni, et saaksid kasutada selle põhiläätse, mitte selfiläätse. 
Soovitatav kaamera  
 • Peeglisüsteemita kaamera või DSLR-kaamera (digipeegelkaamera) 
 • Soovitatav telefonikaamera: iPhone 11 või uuemad mudelid, tipptasemel Samsung Galaxy või samalaadsed kaamerad.  
 • Lisavarustus: kolmjalg, selfipulk, gimbal või mikrofon võivad teha kaadrid paremaks ja stabiilsemaks, kuid need ei ole ilmtingimata vajalikud.  
 • Video redigeerimine: redigeerimiseks saab kasutada muu hulgas järgmist tarkvara: Windows Movie Maker (Microsoft Windows); iMovie (macOS); QuickApp, millega saab teha kõik põhilised toimingud (GoPro); Premiere (Adobe); Final Cut (Apple); DaVinci, mis on mõeldud professionaalsemaks kasutuseks (Blackmagic).  

Kui soovid lisada ingliskeelsed subtiitrid, kasuta näiteks tarkvara Adobe Premiere või Final Cut Pro

Muusika  

Kui kasutad muusikat, siis soovitame kasutada autoriõiguseta muusikat. Et olla kindel, et sa seadust ei riku, tutvu veebisaidiga Creative Commons

Litsentsileping  

Et saaksime video avaldada meie sotsiaalmeediakanalites ja veebisaitidel, kinnitad, et oled saanud kõik autoriõigused, sealhulgas muusika autoriõigused.  

Teabe privaatsus  

Kõik videos osalejad peavad allkirjastama nõusolekuvormi. Sellega kinnitavad nad, et neile on teatatud video eesmärkidest, sellest, kus video avaldatakse, ja isikuandmete kaitse avalduses esitatud andmekaitseõigustest.  

Lisateave 

Lisa videosse pealkiri ja tiitrid kogu teabe, kujutiste, audiomaterjali või videoklippide kohta, mis ei ole sinu omad. Kogu videos esitatud teabele tuleb lisada nõuetekohased viited originaalallikale.  

Kasuta originaal-, autoriõigusteta või avalikke kujutisi, salvestisi ja muusikat. 

Mõnda toodet, erakonda või ettevõtet ükskõik mis viisil reklaamivad videod ei ole lubatud.  

Keel  

Video võib olla ükskõik millises ELi keeles ja selle võib esitada subtiitritega, kuid see ei ole kohustuslik.  

Videole tuleb lisada inglise keelde tõlgitud transkriptsioon, nagu on nõutud registreerimisvormis.

 

Isikuandmete kaitse avaldus

Isikuandmete kaitse avaldus
eesti
(345.27 KB - PDF)
Allalaadimine

Nõusolekuvorm (vajalik taotluse esitamiseks)

Nõusolekuvorm
eesti
(52.68 KB - DOCX)
Allalaadimine
Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?