Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Pravidlá a dokumenty

Pravidlá súťaže ImagineEU

Lehota na podávanie prihlášok uplynula.

 

Účasťou na tejto súťaži súhlasíte s týmito súťažnými pravidlami.

Na podania, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, sa nebude prihliadať.

Túto súťaž riadi Netcompany-Intrasoft (manažér súťaže) v mene Európskej komisie (Generálny sekretariát, oddelenie A.1 – Politické priority a pracovný program) a na základe zmluvy s ňou.

O čom je táto súťaž?

V rámci súťaže sa vyzývajú študenti posledných dvoch ročníkov stredoškolského vzdelávania zo všetkých krajín EÚ, aby pod dohľadom učiteľa vytvorili a sprístupnili krátke video o konkrétnom nápade na vylepšenie svojich komunít a aby navrhli opatrenia, ktoré by si želali, aby Európska únia prijala. Video by sa malo týkať témy spadajúcej do jednej z oblastí právomoci Európskej únie, ako je to v prípade európskych iniciatív občanov.

Video by malo vystihovať, čo študentov trápi a aký majú nápad. Hlavné posolstvo by malo byť jasné a navrhované opatrenie by malo byť relevantné pre všetky krajiny EÚ.

Táto súťaž vychádza z koncepcie európskej iniciatívy občanov (EIO), ktorá je dôležitým nástrojom participatívnej demokracie v EÚ a ktorá umožňuje občanom aktívne sa zúčastňovať na tvorbe politík EÚ. Súťaž možno kombinovať s využitím súboru vzdelávacích nástrojov pre školy. Študenti sa tak dozvedia viac o EÚ a o tom, ako sa môžu vďaka európskej iniciatíve občanov stať aktívnymi občanmi.

Poznámka: Súťaž nemožno zamieňať s oficiálnym postupom začatia európskej iniciatívy občanov.

Kto sa môže zúčastniť?

Videá by mali pripraviť a vytvoriť skupiny najviac siedmich študentov v posledných dvoch ročníkoch stredoškolského vzdelávania z tej istej školy pod dohľadom jedného alebo dvoch učiteľov z rovnakej školy.

Kritériá oprávnenosti
Všeobecne
 1. Medzi oprávnené školy patria verejné a súkromné školy alebo akákoľvek iná oficiálne uznaná škola poskytujúca stredné vzdelanie.
 2. Zúčastnené školy by mali mať sídlo v členskom štáte EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
 3. Škola môže mať viacero skupín študentov, ktorí sa zúčastňujú na súťaži, ale každý študent by mal byť členom len jedného tímu. Tímy by mali zahŕňať študentov z tej istej školy, ale nevyžaduje sa, aby boli z rovnakej triedy.
 4. Za každý tím možno predložiť len jedno video.
 5. Príspevok môže predložiť len zodpovedný učiteľ.
 6. Zúčastnení študenti by si mali prečítať vyhlásenie o ochrane osobných údajov a vyjadriť svoj súhlas s filmovaním a účasťou na súťaži podpísaním formulára súhlasu. Formulár súhlasu musia podpísať aj rodičia študentov, prípadne ich poručníci alebo opatrovníci.
Obsah videa
 1. Na videá, ktoré nie sú relevantné z hľadiska témy súťaže alebo ktoré sú sprístupnené prostredníctvom iného kanála, než sú kanály uvedené na účely tejto súťaže (YouTube alebo Vimeo), sa nebude prihliadať. Vo formulári prihlášky vyberte zo zoznamu oblasti právomoci EÚ, na ktoré sa video vzťahuje.
 2. Vo videách by okrem študentov zúčastňujúcich sa na súťaži nemali účinkovať iné osoby.
 3. Prihlášky s neprijateľným obsahom budú odmietnuté. Medzi dôvody odmietnutia patria najmä: porušenie práv tretích strán; urážlivé vyjadrenia; obscénne alebo nevhodné obrázky; obsah, ktorý je pre určité skupiny či jednotlivcov diskriminačný alebo poburujúci; obsah sprístupňujúci osobné informácie, hoci to nie je potrebné, ako aj neúplné podania. Obsah by mal byť v súlade s i) hodnotami EÚ uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a ii) právami opísanými v Charte základných práv EÚ.
 4. Videá možno vytvárať a predkladať v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ, pričom k nim musí byť priložený prepis preložený do angličtiny. Môžu obsahovať aj titulky v angličtine, čo však nie je povinné.
Formát videa
 1. Videá by sa mali nahrať na platformy YouTube alebo Vimeo. Video sa odporúča nahrať vo formátoch .mov alebo .mp4.
 2. Vo formulári prihlášky musí byť uvedený odkaz na video na platformách YouTube/Vimeo.
 3. Video nesmie byť dlhšie ako 3 minúty.
 4. Video sa odporúča natočiť na šírku (horizontálna orientácia). Video sa musí natočiť s kvalitným zariadením (kamera alebo telefón) umožňujúcim kvalitný zvuk.
Autorské právo

Všetky príspevky musia byť originálnym dielom a účastníci by mali byť výlučným vlastníkom alebo nadobúdateľom autorských práv. Odporúča sa, aby účastníci používali materiály nepodliehajúce autorským právam.

Účastníci by si mali ponechať originálny digitálny súbor svojho príspevku, keďže môžu byť požiadaní o preukázanie vlastníctva diela. Súťažiacich možno vyzvať na poskytnutie doplňujúcich informácií.

Formulár súhlasu

Formulár súhlasu si možno stiahnuť zo stránky súťaže v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Treba ho vyplniť, podpísať a predložiť (ako súbor obsahujúci sken alebo fotografiu) ako súčasť prihlášky za každého študenta, ktorý sa zúčastňuje na súťaži. V opačnom prípade nebude prihláška spĺňať kritériá oprávnenosti.

Formulár súhlasu musí vyplniť a podpísať každý študent účinkujúci vo videu a jeho rodičia, prípadne poručníci alebo opatrovníci. K prihláške by sa malo pripojiť toľko formulárov súhlasu, koľko je študentov účinkujúcich vo videu.

V prípade nepredloženia všetkých správne vyplnených formulárov súhlasu nebude príspevok spĺňať kritériá oprávnenosti.

Predloženie formulára prihlášky

Zodpovedný učiteľ by mal vyplniť formulár prihlášky nachádzajúci sa na fóre EIO. Prihlasovateľ by sa mal prihlásiť cez autentifikačnú službu Európskej komisie (známa ako EU Login) na webovom sídle fóra európskej iniciatívy občanov. Formulár prihlášky je k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ.

Prihlášky možno predkladať do 13. decembra 2023 (24.00 hod. SEČ). Na podania po uplynutí tejto lehoty sa nebude prihliadať.

Na to, aby príspevok spĺňal kritériá oprávnenosti, musia byť vyplnené všetky oddiely formulára prihlášky.

Prihláška obsahuje tieto položky:

 • Informácie o zodpovednom učiteľovi (prihlasovateľ): meno, e-mail, telefón, názov školy a krajina.
 • Informácie o študentoch: meno a priezvisko, riadne vyplnené a podpísané formuláre súhlasu za každého zúčastneného študenta (najviac sedem).
 • Informácie o videu: odkaz (URL) na súbor nahratý na platformy YouTube alebo Vimeo; názov videa; krátky opis (max. 500 znakov); jazyk, v ktorom je video natočené (niektorý z 24 úradných jazykov EÚ), a prepis preložený do angličtiny.
 • Vybrané právomoci EÚ, do ktorých patrí koncepcia videa.

V dôsledku nevyplnenia prihlášky nebude príspevok spĺňať kritériá oprávnenosti.

Hodnotenie podaní

Manažér súťaže, ktorý pracuje na základe zmluvy s Európskou komisiou, posúdi kritériá oprávnenosti podaní. Manažér si následne pozrie videá. Tie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, nahrá a sprístupní ich na účely hlasovania verejnosti. Po skončení hlasovania porota zložená z úradníkov EÚ a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti posúdi videí, ktoré získali najviac hlasov, z hľadiska relevantnosti, jasnosti, originality a kreativity s cieľom určiť tri víťazné tímy.

Pri hodnotení videí sa zohľadnia tieto kritériá:

 • relevantnosť z pohľadu EIO (0 – 25 bodov): Je nápad vo videu relevantný ako téma európskej iniciatívy občanov?
 • jasnosť (0 – 50 bodov): Je posolstvo jasné a výstižné?

 • kreativita (0 – 25 bodov): Je nápad originálny? Pristupuje tím k tomuto nápadu zaujímavým spôsobom? Používa prvky alebo atribúty, ktoré sú pre oko diváka atraktívne?

Prihlasovatelia splnia kritériá oprávnenosti týkajúce sa ceny, ak získajú celkovo aspoň 60 bodov. Každý víťazný tím bude informovaný prostredníctvom kontaktných údajov učiteľa uvedených v prihláške, a to do 20. februára 2024. Víťazi budú vyhlásení na webovej stránke EIO a iných oficiálnych kanáloch Európskej komisie.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo kontaktovať zúčastnené školy počas procesu hodnotenia na účely objasnenia detailov súvisiacich s prihláškami.

Cena: študijná cesta do Bruselu

Tri víťazné tímy, z ktorých každý pozostáva najviac zo siedmich študentov a dvoch učiteľov, vyhrajú študijnú cestu do Bruselu, ktorá je naplánovaná na 21. – 23. marca 2024. Počas tejto cesty budú mať študenti príležitosť stretnúť sa so zástupcami európskych inštitúcií a dozvedieť sa viac o tom, ako sa tvoria politiky a právne predpisy EÚ a ako sa môžu angažovať prostredníctvom EIO.

Cena pokrýva cestovné výdavky tímu medzi sídlom školy v krajine EÚ a Bruselom, náhradu výdavkov na ubytovanie na dve noci a diéty na pokrytie ostatných nákladov (približne 113 EUR na deň a osobu) podľa pravidiel Európskej komisie týkajúcich sa úhrady cestovných výdavkov.

Víťazné tímy pozostávajúce najviac zo siedmich študentov a z dvoch učiteľov si budú musieť svoje výdavky na ubytovanie zaplatiť samy, pričom náhrada im bude vyplatená do 30 dní po ukončení cesty. Na tento účel bude musieť každý účastník alebo inštitúcia, ktorá uhradila náklady, zaslať vyplnený formulár s informáciami o bankovom účte, cestovné a palubné lístky a vyplniť formulár správy so spätnou väzbou. Víťazné tímy budú kontaktované na účely dojednania podrobností o ceste.

Všetky víťazné tímy budú vyzvané, aby počas návštevy dodržiavali organizovaný program.

Videá víťazných tímov budú propagované na oficiálnych kanáloch Európskej komisie s titulkami v angličtine. Pri uverejňovaní víťazných videí sa doplní vizuálna identita EIO.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Organizátori nemôžu za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za nehody, náklady či priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku účasti na tejto súťaži. Organizátori nemôžu za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za zrušenie súťaže, jej odloženie alebo úpravu v dôsledku nepredvídaných okolností. Uvádzané dátumy sa môžu zmeniť z organizačných dôvodov alebo na základe nepredvídaných okolností.

Organizátori nie sú za žiadnych okolností zodpovední za prípadné oneskorenia, zmeny, narušenia, zrušenia, odchýlky alebo náhrady, či nedostupnosť ceny (cien) z dôvodu miestnych štátnych sviatkov ani za iné podmienky ovplyvňujúce dostupnosť ceny (cien). Zmluvný partner nenesie zodpovednosť za neplnenie svojich záväzkov z dôvodu pandémie, prírodnej katastrofy, vládneho uznesenia alebo nariadenia, či z akejkoľvek inej príčiny, ktorú nemôže ovplyvniť.

Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek túto súťaž upraviť alebo ju prerušiť, dočasne alebo natrvalo, bez toho, aby za to boli braní na zodpovednosť, a to s predchádzajúcim oznámením účastníkom alebo aj bez neho.

Vopred ďakujeme za účasť a veľa šťastia!

 

Všeobecné informácie o videosúťaži ImagineEU

Usmernenia k tvorbe videí

 Nahrávanie: základné technické požiadavky  
 • 720p, 1080p alebo 4K (ideálne) | 25fps, 30fps alebo 60fps 
 • na šírku (telefón otočiť pozdĺžne) (odporúča sa) 
 • najviac tri minúty  
 • .mp4 alebo .mov 
Nahrávanie: technické tipy  
 • Osvetlenie: Ideálne je prirodzené svetlo z okna. Vždy je lepšie stáť čelom k zdroju svetla. Ak svetlo svieti zozadu, vytvárajú sa tiene.  
 • Zvuk: Vyhýbajte sa veľmi hlučnému alebo veternému prostrediu. Ak je to možné, k telefónu či ku kamere zapojte mikrofón s technológiou bluetooth alebo externý mikrofón.  
 • Pozadie: Vyberte si jednoduché pozadie bez rušivých vplyvov. Udržujte od neho určitý odstup, aby bolo čo najviac zastreté.  
 • Vyhľadajte pomoc: Požiadajte niekoho, aby vám držal smartfón. Budete tak môcť využiť hlavné šošovky telefónu namiesto šošoviek určených na snímky selfie. 
Odporúčaná kamera  
 • Nezrkadlová alebo DSLR kamera. 
 • Odporúčaná kamera telefónu: iPhone 11 alebo vyšší model, Samsung Galaxy so špičkovou výbavou a pod.  
 • Dodatočné vybavenie: trojnohý stojan, držiak na selfie, kardan alebo mikrofón môžu zvýšiť kvalitu filmovania a stabilitu obrazu, ale nie sú nevyhnutné.  
 • Úprava videa: Microsoft Windows ponúka Windows Movie Maker a macOS ponúka iMovie, GoPro ponúka QuickApp na základné úkony, Adobe ponúka Premiere, Apple ponúka Final Cut a Blackmagic ponúka DaVinci na profesionálnejšie použitie.  

Ak chcete pridať titulky v angličtine, môžete použiť softvér Adobe Premiere alebo Final Cut Pro

Hudba  

Ak používate hudbu, odporúčame vám použiť hudbu nepodliehajúcu autorským právam. Ak chcete konať v súlade s právnymi predpismi, no máte pochybnosti, využite Creative Commons

Licenčná zmluva  

Aby sme mohli uverejniť vaše video na našich kanáloch na sociálnych médiách a webových sídlach, vyhlasujete, že všetky autorské práva vrátane práv na hudobné diela sú vysporiadané.  

Ochrana osobných údajov  

Každý účinkujúci vo videu vyhlasuje, že bol informovaný o účele videa, o tom, kde bude uverejnené, a o svojich právach na ochranu osobných údajov, ako sa stanovuje vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, a to podpísaním formulára súhlasu.  

Ďalšie informácie 

V samotnom videu uveďte označenie a podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek informácií, obrázkov, audio či videoklipov, ktoré nie sú vaše vlastné. Všetky informácie uvádzané vo videu sa musia riadne citovať a odkazovať tak na pôvodný zdroj.  

Používajte obrázky, záznamy a hudbu, ktoré sú originálne, nepodliehajú autorským právam alebo sú voľným dielom. 

Nepovoľuje sa predkladať videá, ktoré akýmkoľvek spôsobom slúžia ako reklama na výrobok, politickú stranu alebo spoločnosť.  

Jazyk  

Videá možno vytvárať v ktoromkoľvek jazyku EÚ a predkladať s titulkami alebo aj bez nich.  

Musí k nim byť priložený prepis preložený do angličtiny, ako sa to vyžaduje vo formulári prihlášky.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
slovenčina
(365.64 KB - PDF)
Stiahnuť

Formulár súhlasu (vyžaduje sa s prihláškou)

Formulár súhlasu
slovenčina
(53.06 KB - DOCX)
Stiahnuť
Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?