Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Noteikumi un dokumenti

Konkursa “ImagineEU” noteikumi

Pieteikumu iesniegšana ir beigusies.

 

Līdz ar dalību šajā konkursā, jūs piekrītat šādiem konkursa noteikumiem.

Iesniegtie pieteikumi, kas neatbilst šīm prasībām, netiks izskatīti.

Šo konkursu Eiropas Komisijas vārdā (ģenerālsekretariāts, A.1. nodaļa “Politikas prioritātes un darba programma”) un uz līguma pamata organizē “Netcompany-Intrasoft” (konkursa vadītājs).

Par ko ir runa šajā konkursā?

Konkurss aicina pēdējo divu vidējās izglītības gadu skolēnus no visām ES valstīm, skolotāja uzraudzībā, izveidot un kopīgot īsu videoklipu, kas ilustrē konkrētu ideju par viņu kopienu uzlabošanu, un ierosināt pasākumus, kas, viņuprāt, būtu jāveic Eiropas Savienībai. Tematam, kas aplūkots videoklipā, jāietilpst vienā no Eiropas Savienības kompetences jomām, kā tas ir Eiropas pilsoņu iniciatīvu gadījumā.

Videoklipā paustajam vēstījumam jāatspoguļo skolēnu bažas un idejas. Vispārīgajam vēstījumam vajadzētu būt skaidram, un ierosinātajiem pasākumiem jābūt tādiem, kas ir būtiski visām ES valstīm.

Šī konkursa pamatā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI), svarīgs līdzdalības demokrātijas instruments ES. Tas ļauj pilsoņiem aktīvi piedalīties ES politikas veidošanā. Konkursa nolūkiem var izmantot skolām domāto pedagoģisko rīkkopu, kas ļauj skolēniem uzzināt vairāk par ES un aktīvas dalības iespējām Eiropas pilsoņu iniciatīvas ietvaros.

SVARĪGI: konkursu nevajadzētu jaukt ar oficiālo Eiropas pilsoņu iniciatīvas uzsākšanas procesu.

Kas var piedalīties?

Videoklipi izstrādājami un sagatavojami grupās, kurās ir ne vairāk kā septiņi pēdējo divu vidējās izglītības gadu skolēni no vienas un tās pašas skolas, viena vai divu tās pašas mācību iestādes skolotāju uzraudzībā.

Atbilstība dalībai konkursā
Vispārīgi noteikumi
 1. Atbilstīgās skolas ir publiskas un privātas skolas vai jebkura cita oficiāli atzīta skola, kas nodrošina vidējo izglītību.
 2. Skolām, kuras piedalās, jāatrodas kādā no ES dalībvalstīm: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā.
 3. Skolai var būt vairākas skolēnu grupas, kas piedalās konkursā, bet konkrēts skolēns drīkst piedalīties tikai vienā komandā. Komandās jāiekļauj vienas un tās pašas skolas skolēni, bet viņiem nav obligāti jābūt no vienas un tās pašas klases.
 4. Konkrēta komanda var iesniegt tikai vienu video.
 5. Konkursa darbus var iesniegt tikai par uzraudzību atbildīgais skolotājs.
 6. Skolēniem, kas piedalās konkursā, jāizlasa paziņojums par privātumu un jādod piekrišana filmēšanai un dalībai konkursā, parakstot atļaujas veidlapu. Atļaujas veidlapa jāparaksta arī skolēnu vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.
Videosaturs
 1. Videoklipi, kas neattiecas uz konkursa tematu vai tiek kopīgoti citā kanālā, kas nav šim konkursam norādītie kanāli (“YouTube” vai “Vimeo”), netiks ņemti vērā. Pieteikuma veidlapā no saraksta atlasiet to(-ās) ES kompetences jomu(-as), uz kuru(-ām) attiecas videoklips.
 2. Videoklipos nedrīkst parādīties citas personas, izņemot skolēnus, kuri piedalās konkursā.
 3. Pieteikumi, kuru saturs ir nepieņemams, tiks noraidīti. Noraidījuma iemesli cita starpā ir šādi: trešo personu tiesību pārkāpums, aizskaroša valoda, nepieklājīgi vai nepiemēroti attēli, saturs, kas ir diskriminējošs vai mulsinošs attiecībā uz kādām grupām vai indivīdiem, saturs, kas atklāj nevajadzīgu personas informāciju, kā arī nepilnīgi pieteikumi. Saturam ir jāatbilst i) ES vērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, un ii) tiesībām, kas noteiktas ES Pamattiesību hartā.
 4. Videoklipiem jābūt sagatavotiem un iesniegtiem vienā no ES oficiālajām valodām kopā ar angļu valodā iztulkotu runas satura teksta versiju. Tie var arī ietvert subtitrus angļu valodā, bet tas nav obligāti.
Video formāts
 1. Videoklipi augšupjāielādē tīmekļvietnēs “YouTube” vai “Vimeo”. Augšupielādei ieteicamie formāti ir šādi: .mov vai.mp4.
 2. Saite uz jūsu video tīmekļvietnēs “YouTube”/“Vimeo” jāiekļauj pieteikuma veidlapā.
 3. Videoklips nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.
 4. Videoklipus ieteicams filmēt ainavas (horizontālā) orientācijā. Videoklipi ir jāfilmē ar kvalitatīvu aparātu (kameru vai tālruni), kas nodrošina arī kvalitatīvu skaņu.
Autortiesības

Visiem iesniegtajiem video jābūt oriģināldarbiem. Konkursa dalībniekam jābūt autortiesību vienīgajiem īpašniekiem vai to pārņēmējam. Dalībniekiem tiek ieteikts izmantot materiālus, kuri nav autortiesību objekts.

Viņiem jāsaglabā sava iesniegtā videoklipa oriģinālais digitālais fails, jo no viņiem, iespējams, var paprasīt, lai viņi pierādītu īpašumtiesības attiecībā uz iesniegto video. Konkursa dalībnieki var tikt aicināti sniegt papildu informāciju.

Atļaujas veidlapa

Atļaujas veidlapu var lejupielādēt no konkursam veltītās lapas jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām. Tā ir jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz (kā skenēts vai nofotografēts fails) kopā ar pieteikumu attiecībā uz katru skolēnu, kurš piedalās konkursā Ja tas netiks izdarīts, pieteikums netiks pieņemts.

Atļaujas veidlapa jāaizpilda un jāparaksta katram skolēnam, kas parādās videoklipā, kā arī viņa vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem. Pieteikumam pievienoto atļaujas veidlapu skaitam ir jāatbilst videoklipā redzamo skolēnu skaitam.

Ja visas atļaujas veidlapas netiks iesniegtas un pareizi aizpildītas, iesniegtais video tiks atzīts par neatbilstīgu.

Pieteikuma veidlapas iesniegšana

Par uzraudzību atbildīgajam skolotājam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas ir ievietota EPI forumā. Viņam jāpiesakās Eiropas Komisijas lietotāju autentifikācijas pakalpojumā “EU Login” Eiropas pilsoņu iniciatīvas foruma tīmekļvietnē. Pieteikuma veidlapa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada 13. decembrim (plkst. 24.00 pēc Centrāleiropas laika). Pēc šī termiņa beigām iesniegti pieteikumi netiks izskatīti.

Visām pieteikuma veidlapas iedaļām ir jābūt aizpildītām; pretējā gadījumā iesniegtais video netiks uzskatīts par atbilstīgu.

Pieteikums ietver šādus elementus:

 • informācija par skolotāju (pieteikuma iesniedzēju), kurš atbild par uzraudzību: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, skolas nosaukums un valsts;
 • informācija par skolēniem: vārds, uzvārds, pienācīgi aizpildīta un parakstīta atļaujas veidlapa katram no skolēniem, kuri piedalās (ne vairāk kā septiņiem skolēniem);
 • informācija par video: URL saite uz videoklipu, kas augšupielādēts vietnē “YouTube” vai “Vimeo”, video nosaukums, īss apraksts (maksimāli 500 rakstzīmes), valoda, kas izmantota video (no 24 ES oficiālajām valodām) un angļu valodā iztulkota runas satura teksta versija;
 • ES kompetences jomas, ar kurām ir saistīta video ideja.

Pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai; pretējā gadījumā iesniegtais video nav atbilstīgs.

Iesniegto video izvērtēšana

Konkursa vadītājs, kas strādā saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts ar Eiropas Komisiju, novērtēs iesniegto video atbilstību. Viņš pārbaudīs videoklipus, augšupielādēs atbilstīgos videoklipus un darīs tos pieejamus publiskai balsošanai. Kad būs beidzies balsošanas periods, žūrija, kuras sastāvā būs ES ierēdņi un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, novērtēs populārākos videoklipus pēc atbilstības, skaidrības, oriģinalitātes un radošuma kritērijiem, lai noteiktu trīs uzvarētāju komandas.

Lai novērtētu videoklipus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

 • atbilstība attiecībā uz EPI (0–25 punkti): vai videoklipā paustā ideja ir atbilstīga kā temats Eiropas pilsoņu iniciatīvai?
 • Skaidrība (0–50 punkti): vai vēstījums ir skaidrs un kodolīgs?

 • Radošums (0–25 punkti): vai ideja ir oriģināla? Vai komanda attiecīgo ideju aplūko interesantā veidā? Vai tā izmanto elementus vai atribūtus, kas piesaista skatītāja uzmanību?

Lai varētu pretendēt uz balvu, pieteikuma iesniedzējiem kopā jāiegūst vismaz 60 punkti. Uzvarējusī komanda vai komandas vēlākais līdz 2024. gada 20. februārim tiks informēta(-as), izmantojot pieteikuma veidlapā sniegto skolotāja kontaktinformāciju. Uzvarētāji tiks paziņoti EPI tīmekļvietnē un citos oficiālajos Eiropas Komisijas kanālos.

Konkursa organizatori patur tiesības vērtēšanas procesā sazināties ar attiecīgajām skolām, lai precizētu informāciju attiecībā uz pieteikumu.

Balva: mācību brauciens uz Briseli

Trīs uzvarētāju komandas, kurās ir ne vairāk kā septiņi skolēni un ne vairāk kā divi skolotāji katrā, varēs 2024. gada 21.–23. martā doties uz Briseli. Ceļojuma laikā skolēniem būs iespēja tikties ar Eiropas iestāžu pārstāvjiem, kuri viņiem izskaidros, kā tiek izstrādāta ES politika un tiesību akti un kā viņi var piedalīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā.

Balvā ir ietverti izdevumi, kas saistīti komandas ceļu no skolas atrašanās vietas ES valstī līdz Briselei, dzīvošanu viesnīcā divām naktīm un dienas naudu citām izmaksām (aptuveni 113 eiro dienā vienai personai), saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikumiem par ceļa izdevumu segšanu.

Uzvarētāju komandām, kurās ir ne vairāk kā septiņi skolēni un ne vairāk kā divi skolotāji, būs jāsamaksā ar dzīvošanu viesnīcā saistītie izdevumi, un savu izdevumu atlīdzinājumu viņi saņems 30 dienu laikā pēc ceļojuma. Šajā nolūkā katram dalībniekam vai iestādei, kas segusi izmaksas, būs jānosūta pienācīgi aizpildīta veidlapa, kas satur informāciju par bankas kontu, savas biļetes un iekāpšanas kartes un jāaizpilda atsauksmju veidlapa. Ar uzvarētāju komandām tiks īstenota saziņa par ceļojuma organizēšanu.

Visas uzvarētāju komandas būs aicinātas piedalīties organizētā programmā to apmeklējuma laikā.

Uzvarētāju komandu videoklipi tiks popularizēti Eiropas Komisijas oficiālajos kanālos ar subtitriem angļu valodā. EPI vizuālā identitāte tiks pievienota uzvarētāju videoklipu publikācijai.

Atruna

Konkursa rīkotāji nekādā gadījumā nevar tikt saukti pie atbildības par jebkādiem nelaimes gadījumiem, izmaksām un tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kuri var rasties saistībā ar dalību šai konkursā. Konkursa rīkotāji nekādā gadījumā nevar tikt saukti pie atbildības par konkursa atcelšanu, atlikšanu vai mainīšanu neparedzētu apstākļu dēļ. Minētie termiņi var mainīties organizatorisku iemeslu vai neparedzētu apstākļu dēļ.

Konkursa rīkotāji nekādā gadījumā nevar tikt saukti pie atbildības par jebkādu kavēšanos, izmaiņām, traucējumiem, atteikumiem, novirzēm vai aizstāšanu, balvu nepieejamību vietējo svētku dienu vai citu apstākļu dēļ, kas ietekmē balvu pieejamību. Konkursa rīkotāji nevar tikt saukti pie atbildības par savu pienākumu neizpildi pandēmijas, dabas katastrofas, valdības rīkojuma vai noteikumu dēļ vai jebkāda cita iemesla dēļ, ko tie nevar ietekmēt.

Konkursa rīkotāji patur sev tiesības jebkurā laikā, neuzņemoties par to nekādu atbildību, uz laiku vai pastāvīgi mainīt vai pārtraukt šo konkursu, par to iepriekš brīdinot vai nebrīdinot konkursa dalībniekus.

Jau iepriekš pateicamies par dalību. Labu veiksmi!

 

Vispārīga informācija par video konkursu “ImagineEU”

Vadlīnijas videoklipu veidošanai

 Ieraksts: galvenās tehniskās prasības  
 • Vēlamā izšķirtspēja: 720p, 1080p vai 4K | 25fps, 30fps vai 60fps 
 • Ainavas orientācija (pagrieziet tālruni uz sāniem) (ieteicams) 
 • ilgums līdz 3 minūtēm  
 • .mp4 vai.mov 
Ieraksts: tehniskie ieteikumi  
 • Apgaismojums: dabiskā gaisma no loga ir ideāla. Vienmēr ir labāk atrasties ar seju pret gaismas avotu, nevis tam pagriezt muguru, jo tā veidojas ēnas.  
 • Skaņa: izvairieties no ļoti trokšņainām vai vējainām vietām. Ja iespējams, izmantojiet mikrofonu ar Bluetooth vai ārēju mikrofonu, kas pievienots tālrunim vai kamerai.  
 • Fons: izvēlieties vienkāršu fonu bez kā tāda, kas novērš uzmanību. Filmējiet pa gabalu no tā, lai to pēc iespējas lielākā mērā aizmiglotu.  
 • Lūdziet palīdzību: lūdziet kādam, lai tas patur jūsu viedtālruni un lai jūs varētu izmantot tā galveno objektīvu un nebūtu jāizmanto selfija fotorīks. 
Ieteicamais foto aparāts  
 • Foto aparāts bez spoguļa vai DSLR 
 • Ieteicamais tālruņa foto aparāts: iPhone 11 vai jaunāks modelis, augstas klases Samsung Galaxy vai tamlīdzīgs.  
 • Papildu aprīkojums: statīvs, selfija stienītis, stabilizators vai mikrofons var uzlabot jūsu ieraksta kvalitāti, bet tas nav nepieciešams.  
 • Video ieraksta rediģēšana: Windows Movie Maker (Microsoft Windows), iMovie (macOS ), QuickApp (GoPro) piedāvā rediģēšanas pamatfunkcijas. Profesionāla līmeņa rediģēšanai izmantojiet Premiere (Adobe ), Final Cut (Apple) vai DaVinci (Blackmagic).  

Ja vēlaties pievienot subtitrus angļu valodā, varat izmantot programmatūru Adobe Premiere vai Final Cut Pro

Mūzika  

Ja jūsu video satur mūziku, iesakām izmantot mūziku bez autortiesībām. Šaubu gadījumā skatiet Creative Commons, lai pārliecinātos par likuma ievērošanu. 

Licences līgums  

Lai mēs varētu publicēt jūsu video mūsu sociālo mediju kanālos un tīmekļvietnēs, jūs apliecināt, ka ir iegūtas visas autortiesības, tostarp tiesības uz mūziku.  

Datu privātums  

Parakstot atļaujas veidlapu katra persona, kas parādās videoklipā, apliecina, ka ir informēta par videoklipa mērķiem, vietu, kur tas tiks publicēts, un par savām tiesībām datu privātuma jomā, kas ir noteiktas paziņojumā par privātumu.  

Papildinformācija 

Pašā videoklipā iekļaujiet nosaukumu un ziņas par jebkuru informāciju, attēliem, audio vai video ierakstiem, kuri nav jūsējie. Visa videoklipā sniegtā informācija ir pienācīgi jācitē, norādot sākotnējo avotu.  

Izmantojiet attēlus, videomateriālus un mūziku, kas ir oriģināli vai sabiedrisks īpašums vai uz kuriem neattiecas autortiesības. 

Videoklipi, kas jebkādā veidā kalpo kā produkta, politiskās partijas vai uzņēmuma reklāma, nav atļauti.  

Valoda  

Videoklipus var izveidot jebkurā ES valodā un iesniegt ar subtitriem vai bez tiem.  

Tiem jāpievieno angļu valodā iztulkota runas satura teksta versija, kā prasīts pieteikuma veidlapā.

 

Paziņojums par privātumu

Paziņojums par privātumu
latviešu
(441.54 KB - PDF)
Lejupielādēt

Atļaujas veidlapa (nepieciešama pieteikuma iesniegšanai)

Atļaujas veidlapa
latviešu
(49.31 KB - DOCX)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?