Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Κανόνες και έγγραφα

Κανόνες του διαγωνισμού «ImagineEU»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει πλέον λήξει.

 

Με τη συμμετοχή σας σε αυτόν τον διαγωνισμό, συμφωνείτε με τους ακόλουθους κανόνες του διαγωνισμού.

Οι υποψηφιότητες που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τον παρόντα διαγωνισμό διαχειρίζεται η Netcompany-Intrasoft (διαχειριστής του διαγωνισμού) εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βάσει σύμβασης με αυτήν (Γενική Γραμματεία, Μονάδα A.1 — Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας).

Τι αφορά αυτός ο διαγωνισμός;

Ο διαγωνισμός καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις χώρες της ΕΕ, υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή ή μίας καθηγήτριας, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν ένα σύντομο βίντεο σχετικά με μια συγκεκριμένη ιδέα τους για τη βελτίωση των κοινοτήτων τους και να προτείνουν μέτρα που θα επιθυμούσαν να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βίντεο θα πρέπει να αφορά ένα θέμα που εμπίπτει σε έναν από τους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης —όπως συμβαίνει με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών.

Το μήνυμα στο βίντεο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τις ανησυχίες και τις ιδέες των μαθητών και μαθητριών. Το κεντρικό μήνυμα θα πρέπει να είναι σαφές και η προτεινόμενη δράση θα πρέπει να αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο διαγωνισμός αυτός βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), ενός σημαντικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Ο διαγωνισμός μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης για τα σχολεία, η οποία δίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διαγωνισμός δεν θα πρέπει να συγχέεται με την επίσημη διαδικασία έναρξης μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Ποιοι/-ες μπορούν να συμμετάσχουν;

Τα βίντεο θα πρέπει να δημιουργηθούν και να παραχθούν από ομάδες έως επτά μαθητών ή μαθητριών των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν στο ίδιο σχολείο, υπό την επίβλεψη έως δύο καθηγητών ή καθηγητριών από το ίδιο σχολείο.

Επιλεξιμότητα
Γενικά
 1. Στα επιλέξιμα σχολεία περιλαμβάνονται δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ή οποιοδήποτε άλλο επίσημα αναγνωρισμένο σχολείο που παρέχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 2. Τα συμμετέχοντα σχολεία θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.
 3. Ένα σχολείο μπορεί να έχει πολλές ομάδες μαθητών ή μαθητριών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, αλλά κάθε μαθητής ή μαθήτρια θα πρέπει να συμμετέχει σε μία μόνο ομάδα. Οι ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μαθητές και μαθήτριες από το ίδιο σχολείο, αλλά δεν απαιτείται να προέρχονται από την ίδια τάξη.
 4. Μπορεί να υποβληθεί μόνο ένα βίντεο ανά ομάδα.
 5. Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια.
 6. Οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες μαθήτριες θα πρέπει να διαβάσουν τη δήλωση περί ιδιωτικότητας και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη βιντεοσκόπησή τους και τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υπογράφοντας το έντυπο εξουσιοδότησης. Το έντυπο εξουσιοδότησης πρέπει επίσης να υπογραφεί από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών.
Περιεχόμενο βίντεο
 1. Βίντεο που δεν σχετίζονται με το θέμα του διαγωνισμού ή κοινοποιούνται μέσω καναλιού διαφορετικού από εκείνα που αναφέρονται για τον παρόντα διαγωνισμό (YouTube ή Vimeo) δεν θα ληφθούν υπόψη. Στο έντυπο της αίτησης επιλέξτε από τον κατάλογο τους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ στους οποίους αναφέρεται το βίντεο.
 2. Τα βίντεο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν άλλα άτομα εκτός από τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
 3. Οι αιτήσεις με μη αποδεκτό περιεχόμενο θα απορρίπτονται. Οι λόγοι απόρριψης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, προσβλητική γλώσσα, άσεμνες ή ακατάλληλες εικόνες, περιεχόμενο που εισάγει διακρίσεις ή εμπρηστικό περιεχόμενο κατά ομάδων ή ατόμων, περιεχόμενο που αποκαλύπτει περιττές προσωπικές πληροφορίες, καθώς και ελλιπείς υποψηφιότητες. Το περιεχόμενο θα πρέπει να συνάδει i) με τις αξίες της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ii) με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
 4. Τα βίντεο μπορούν να παράγονται και να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πρέπει να συνοδεύονται από απομαγνητοφώνηση μεταφρασμένη στα αγγλικά. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν υπότιτλους στα αγγλικά, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
Μορφότυπος βίντεο
 1. Τα βίντεο θα πρέπει να τηλεφορτωθούν στο YouTube ή στο Vimeo. Οι συνιστώμενοι μορφότυποι βίντεο για την τηλεφόρτωση είναι οι μορφότυποι .mov ή .mp4.
 2. Ο σύνδεσμος YouTube/Vimeo προς το βίντεο πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο της αίτησης.
 3. Το βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά.
 4. Προτείνεται η βιντεοσκόπηση με οριζόντιο προσανατολισμό (τοπίο). Η βιντεοσκόπηση πρέπει να πραγματοποιείται με συσκευή ποιότητας (κάμερα ή τηλέφωνο) που προσφέρει ήχο ποιότητας.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα βίντεο που υποβάλλονται πρέπει να αποτελούν πρωτότυπα έργα και οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες πρέπει να είναι είτε οι μοναδικοί/-ές κάτοχοι είτε οι εκδοχείς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνιστάται στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες να χρησιμοποιούν υλικό χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πρέπει να διατηρούν το αρχικό ψηφιακό αρχείο του βίντεο που υποβάλλεται, καθώς ενδέχεται να τους ζητηθεί να αποδείξουν ότι είναι δικό τους. Μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους και τις υποψήφιες του διαγωνισμού να παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Έντυπο εξουσιοδότησης

Το έντυπο εξουσιοδότησης μπορεί να τηλεφορτωθεί από τη σελίδα του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί (ως σαρωμένο ή φωτογραφημένο αρχείο) ως μέρος της αίτησης για κάθε μαθητή και μαθήτρια που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη.

Το έντυπο εξουσιοδότησης πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από κάθε μαθητή και μαθήτρια που εμφανίζεται στο βίντεο και από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες του/της. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται τόσα έντυπα εξουσιοδότησης όσα και τα άτομα που εμφανίζονται στο βίντεο.

Η μη υποβολή όλων των ορθά συμπληρωμένων εντύπων εξουσιοδότησης καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη.

Υποβολή του εντύπου αίτησης

Ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης που διατίθεται στο φόρουμ της ΕΠΠ. Ο αιτών ή η αιτούσα θα πρέπει να συνδεθεί με την υπηρεσία ταυτοποίησης χρηστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστή ως «EU Login», στον ιστότοπο του φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 13 Δεκεμβρίου 2023, τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για να είναι επιλέξιμη η υποψηφιότητα, πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα τμήματα του εντύπου αίτησης.

Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στοιχεία:

 • Πληροφορίες για τον επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτριας (αιτούντα ή αιτούσα): ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, όνομα σχολείου και χώρα.
 • Πληροφορίες για τους μαθητές ή τις μαθήτριες: ονοματεπώνυμο, έντυπα εξουσιοδότησης για κάθε συμμετέχοντα μαθητή ή συμμετέχουσα μαθήτρια (έως επτά άτομα), δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.
 • Πληροφορίες για το βίντεο: σύνδεσμος URL όπως τηλεφορτώθηκε στο YouTube ή στο Vimeo, τίτλος του βίντεο, σύντομη περιγραφή (έως 500 χαρακτήρες), ομιλούμενη γλώσσα του βίντεο (από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και απομαγνητοφώνηση μεταφρασμένη στα αγγλικά.
 • Οι επιλεγέντες τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ στους οποίους εμπίπτει το θέμα του βίντεο.

Η μη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Ο διαχειριστής του διαγωνισμού, ο οποίος εργάζεται βάσει σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αξιολογήσει την επιλεξιμότητα των υποψηφιοτήτων. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής θα ελέγξει τα βίντεο και θα τηλεφορτώσει τα επιλέξιμα βίντεο και θα τα καταστήσει διαθέσιμα για δημόσια ψηφοφορία. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ψηφοφορίας, μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους της ΕΕ και εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα αξιολογήσει τα βίντεο με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων όσον αφορά τη συνάφεια, τη σαφήνεια, την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητά τους, προκειμένου να αναδειχθούν οι τρεις νικήτριες ομάδες.

Για την αξιολόγηση των βίντεο θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Συνάφεια με την ΕΠΠ (0-25 βαθμοί): Είναι η ιδέα του βίντεο σχετική ως θέμα για μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;
 • Σαφήνεια (0-50 βαθμοί): Είναι το μήνυμα σαφές και περιεκτικό;

 • Δημιουργικότητα (0-25 βαθμοί): Είναι η ιδέα πρωτότυπη; Προσεγγίζει η ομάδα την ιδέα με ενδιαφέροντα τρόπο; Χρησιμοποιεί στοιχεία ή χαρακτηριστικά που προσελκύουν την προσοχή του θεατή;

Για να είναι επιλέξιμοι/-ες για το βραβείο, οι αιτούντες και οι αιτούσες πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά τουλάχιστον 60 βαθμούς. Οι νικήτριες ομάδες θα ενημερωθούν μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του καθηγητή ή της καθηγήτριας που περιέχονται στο έντυπο της αίτησής τους έως τις 20 Φεβρουαρίου 2024. Οι νικητές και οι νικήτριες θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της ΕΠΠ και σε άλλους επίσημους διαύλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τα συμμετέχοντα σχολεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης για να διευκρινίσουν τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με την αίτηση.

Βραβείο: εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες

Οι τρεις νικήτριες ομάδες —καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από έως επτά μαθητές και μαθήτριες και έως δύο καθηγητές και καθηγήτριες— θα κερδίσουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 21-23 Μαρτίου 2024. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο θεσπίζονται οι πολιτικές και οι νόμοι της ΕΕ και για τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι και οι ίδιες μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΠΠ.

Το βραβείο καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού της ομάδας μεταξύ της τοποθεσίας του σχολείου στη χώρα της ΕΕ και των Βρυξελλών, την επιστροφή των εξόδων διαμονής για δύο διανυκτερεύσεις και ημερήσια αποζημίωση για την κάλυψη άλλων δαπανών (περίπου 113 ευρώ ημερησίως ανά άτομο), σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.

Οι νικήτριες ομάδες που απαρτίζονται από έως επτά μαθητές και μαθήτριες και έως δύο καθηγητές και καθηγήτριες θα πρέπει να καταβάλουν τα έξοδα διαμονής τους και θα λάβουν την επιστροφή των εξόδων τους εντός 30 ημερών από το ταξίδι. Για τον σκοπό αυτό, κάθε συμμετέχων και συμμετέχουσα ή ίδρυμα που κάλυψε τις δαπάνες θα πρέπει να αποστείλει το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, τα εισιτήρια και τις κάρτες επιβίβασης και να συμπληρώσει το έντυπο ανατροφοδότησης. Οι νικήτριες ομάδες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού.

Όλες οι νικήτριες ομάδες θα κληθούν να παρακολουθήσουν ένα οργανωμένο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Τα βίντεο των νικητριών ομάδων θα προωθηθούν στους επίσημους διαύλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με υπότιτλους στα αγγλικά. Η οπτική ταυτότητα της ΕΠΠ θα προστεθεί κατά τη δημοσίευση των βραβευθέντων βίντεο.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι/-ες για τυχόν ατυχήματα, δαπάνες, άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι/-ες για την ακύρωση, την αναβολή ή την τροποποίηση του διαγωνισμού λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων. Οι αναφερόμενες ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν για οργανωτικούς λόγους ή λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες δεν φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ακυρώσεις, εκτροπές ή αντικαταστάσεις, μη διαθεσιμότητα των βραβείων λόγω τοπικών αργιών ή άλλων όρων που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των βραβείων. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του λόγω πανδημίας, φυσικής καταστροφής, κυβερνητικής πράξης, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που εκφεύγει του ελέγχου του.

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, χωρίς καμία ευθύνη, να τροποποιήσουν ή να διακόψουν, προσωρινά ή μόνιμα, τον παρόντα διαγωνισμό με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. Καλή επιτυχία!

 

Γενικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό βίντεο «ImagineEU»

Κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία βίντεο

 Βιντεοσκόπηση: Βασικές τεχνικές απαιτήσεις  
 • Κατά προτίμηση 720p, 1080p ή 4K | 25fps, 30fps ή 60fps 
 • Τοπίο (κρατήστε το τηλέφωνό σας οριζοντίως) (συνιστάται) 
 • Διάρκειας έως 3 λεπτά  
 • Μορφότυπος .mp4 ή .mov 
Βιντεοσκόπηση: Τεχνικές συμβουλές  
 • Φωτισμός: Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι ιδανικό. Είναι πάντα καλύτερο να έχετε απέναντί σας τη φωτεινή πηγή απ’ ό,τι να την έχετε πίσω σας, καθώς έτσι δημιουργούνται σκιές.  
 • Ήχος: Αποφεύγετε περιβάλλοντα με πολύ θόρυβο ή άνεμο. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε εξωτερικό μικρόφωνο ή μικρόφωνο Bluetooth που είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο ή την κάμερα.  
 • Φόντο: Επιλέξτε ένα απλό φόντο χωρίς περισπασμούς. Κρατήστε απόσταση από αυτό ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο θολό.  
 • Ζητήστε βοήθεια: Ζητήστε από κάποιο άλλο άτομο να κρατάει το έξυπνο τηλέφωνό σας, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον κύριο φακό του και να αποφύγετε τον φακό για σέλφι. 
Συνιστώμενη κάμερα  
 • Κάμερα χωρίς καθρέπτη (mirrorless) ή DSLR. 
 • Συνιστώμενη κάμερα κινητού τηλεφώνου: iPhone 11 ή νεότερο μοντέλο, Samsung Galaxy υψηλών προδιαγραφών, ή παρόμοιο κινητό τηλέφωνο.  
 • Πρόσθετος εξοπλισμός: Ένα τρίποδο, ένα σέλφι στικ, ένας σταθεροποιητής (gimbal) ή ένα μικρόφωνο μπορούν να βελτιώσουν τη λήψη και τη σταθερότητα, αλλά δεν είναι απαραίτητα.  
 • Επεξεργασία βίντεο: Windows Movie Maker (της Microsoft Windows), iMovie (της macOS), QuickApp (της GoPro) για βασικές λειτουργίες, Premiere (της Adobe), Final Cut (της Apple) και DaVinci (της Blackmagic) για πιο επαγγελματική χρήση.  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε υπότιτλους στα αγγλικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λογισμικά Adobe Premiere ή Final Cut Pro

Μουσική  

Εάν χρησιμοποιήσετε μουσική, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε μουσική χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο Creative Commons για να βεβαιωθείτε ότι σέβεστε τον νόμο. 

Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης  

Για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε το βίντεό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους ιστοτόπους μας, δηλώνετε ότι έχετε εκκαθαρίσει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μουσικής.  

Προστασία των δεδομένων  

Κάθε άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους σκοπούς του βίντεο, για το πού αυτό θα δημοσιευθεί και για τα δικαιώματά του περί προστασίας των δεδομένων, όπως ορίζονται στη δήλωση περί ιδιωτικότητας, υπογράφοντας το έντυπο εξουσιοδότησης.  

Πρόσθετες πληροφορίες 

Συμπεριλάβετε στο ίδιο το βίντεο τον τίτλο και την πηγή κάθε πληροφορίας, εικόνας, ήχου ή βίντεο που δεν σας ανήκει. Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο βίντεο πρέπει να αναφέρονται δεόντως, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αρχική πηγή.  

Χρησιμοποιήστε εικόνες, βιντεοσκοπημένο υλικό και μουσική που είναι πρωτότυπα, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ελεύθερης χρήσης. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή βίντεο που χρησιμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο ως διαφήμιση προϊόντος, πολιτικού κόμματος ή εταιρείας.  

Γλώσσα  

Τα βίντεο μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ και να υποβληθούν με ή χωρίς υπότιτλους.  

Πρέπει να συνοδεύονται από απομαγνητοφώνηση μεταφρασμένη στα αγγλικά, όπως ζητείται στο έντυπο της αίτησης.

 

Δήλωση περί ιδιωτικότητας

Δήλωση περί ιδιωτικότητας
ελληνικά
(443.5 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Έντυπο εξουσιοδότησης (απαραίτητο για την υποβολή αίτησης)

Έντυπο εξουσιοδότησης
ελληνικά
(53.55 KB - DOCX)
Τηλεφόρτωση

Στοιχεία επικοινωνίας

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;