Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τους πρεσβευτές και τις πρέσβειρες της ΕΠΠ

Πράξη επεξεργασίας: Επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ — αλληλεπίδραση με τους πρεσβευτές και τις πρέσβειρες της ΕΠΠ

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία, Μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής & πρόγραμμα εργασίας»

Αριθμός αρχείου: DPR-EC-09286

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγεί τον λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, διευκρινίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρατίθενται κατωτέρω οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ» που ανέλαβε η Μονάδα Α.1 της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μονάδα SG.A.1).

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η «επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ» διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στόχος της είναι η «ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (...), συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης».

Ένας από τους πυλώνες της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ είναι η προώθηση της ΕΠΠ μέσω των πρεσβευτών και των πρεσβειρών της ΕΠΠ.

Οι πρεσβευτές και οι πρέσβειρες της ΕΠΠ είναι ενεργοί συντελεστές διάδοσης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και συμβάλλουν στην προώθηση των αξιών και των μηνυμάτων της ΕΠΠ στην πράξη, στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε επίπεδο ΕΕ. Οι πρεσβευτές και οι πρέσβειρες συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες γύρω από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, μεταξύ των οποίων:

 • διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μέσω των διαύλων επικοινωνίας τους (δικτυακός τόπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.)
 • συμμετοχή σε εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να φέρει τα μηνύματα της ΕΠΠ πιο κοντά στους πολίτες και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • στήριξη για τον προσδιορισμό και τη συμμετοχή βασικών διαμορφωτών της κοινής γνώμης με ισχυρό δυναμικό προβολής (π.χ. τοπικές διασημότητες, ακτιβιστές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, επηρεαστές κ.λπ.)
 • υποστήριξη του σχεδιασμού, της διοργάνωσης και της προώθησης των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του δικτύου της

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας από τη μονάδα SG.A.1 έχει ως στόχο να σας δώσει τη δυνατότητα να εκπληρώσετε τον ρόλο του/της πρεσβευτή/πρέσβειρας της ΕΠΠ. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται οι ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:

 • επεξεργασία δεδομένων που σας επιτρέπουν να χαρακτηρίζεστε ως πρεσβευτής/πρέσβειρα ΕΠΠ, δηλαδή αξιολογήσεις που οδηγούν στην επιλογή σας ως πρεσβευτή/πρέσβειρας ΕΠΠ
 • επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σας ως πρεσβευτές/πρέσβειρες ΕΠΠ με σκοπό την πρόσκλησή σας σε συμμετοχή σε εκδηλώσεις επικοινωνίας ΕΠΠ
 • συλλογή και/ή παραγωγή και δημοσίευση στον ιστότοπο της ΕΠΠ του ονόματος και του επωνύμου σας, του τίτλου της θέσης σας, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της φωτογραφίας και του βιογραφικού σας σημειώματος
 • παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των πρεσβευτών και των πρεσβειρών και άλλων δραστηριοτήτων προώθησης στις οποίες συμμετέχουν και οι οποίες σχετίζονται με την ΕΠΠ

Τα δεδομένα σας θα συλλεχθούν χειροκίνητα, μέσω του αναδόχου (Netcompany — Intrasoft S.A., 2b, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, G.D. Luxembourg, email: eci@netcompany-intrasoft.com).

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Επιπλέον, οι πρεσβευτές και οι πρέσβειρες της ΕΠΠ είναι πιθανό να συμμετέχουν στις άλλες ειδικές δραστηριότητες της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ** και του φόρουμ ΕΠΠ.

Ως εκ τούτου, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πιθανό να υποβληθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο άλλων πράξεων επεξεργασίας:

 • όταν οι πρεσβευτές και οι πρέσβειρες της ΕΠΠ αλληλεπιδρούν με την Επιτροπή και τους πολίτες μέσω του φόρουμ ΕΠΠ —για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. το αρχείο επεξεργασίας δεδομένων της Επιτροπής DPR-EC-00828 και τη σχετική δήλωση περί ιδιωτικότητας·
 • όταν οι πρεσβευτές και οι πρέσβειρες της ΕΠΠ περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό υλικό της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ —για λεπτομέρειες βλ. το αρχείο επεξεργασίας δεδομένων της Επιτροπής DPR-EC-09286 και την αντίστοιχη δήλωση περί ιδιωτικότητας σχετικά με την «Προετοιμασία και διάδοση διαφημιστικού υλικού της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ»·
 • όταν οι πρεσβευτές και οι πρέσβειρες της ΕΠΠ συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ (εντός και εκτός διαδικτύου), ως ομιλητές ή συμμετέχοντες —για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. το αρχείο επεξεργασίας δεδομένων της Επιτροπής DPR-EC-01063 και τις δηλώσεις περί ιδιωτικότητας της συγκεκριμένης εκδήλωσης·
 • όταν οι πρεσβευτές και οι πρέσβειρες της ΕΠΠ συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΠΠ —για λεπτομέρειες βλ. το αρχείο επεξεργασίας δεδομένων της Επιτροπής DPR-EC-01011 και τη δήλωση περί απορρήτου της συγκεκριμένης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κάθε τέτοια επεξεργασία για άλλους σκοπούς υπόκειται πάντοτε σε σχετική ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας και, κατά περίπτωση, στη ρητή συγκατάθεσή σας.

------------------------------------------------------------------------

**Αυτές οι πράξεις επεξεργασίας περιγράφονται στη δήλωση περί ιδιωτικότητας σχετικά με την επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ που έχει δημοσιευθεί στη διεύθυνση: https://citizens-initiative.europa.eu/privacy-policy_el

3. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΠΠ «Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης».

Όλες οι πράξεις επεξεργασίας στο πλαίσιο της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ πραγματοποιούνται προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση που υπέχει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού ΕΠΠ.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως ενδιαφερόμενου/-ης για την ΕΠΠ, καθώς και εκείνα που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό σας ως πρεσβευτή/πρέσβειρας της ΕΠΠ, διότι η επεξεργασία για τον σκοπό που αναφέρεται ανωτέρω στην ενότητα 2 στοιχείο α) (στοιχεία επικοινωνίας, αξιολογήσεις που οδηγούν στην επιλογή σας ως πρεσβευτή/πρέσβειρας της ΕΠΠ) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως πρεσβευτής/πρέσβειρα της ΕΠΠ, με βάση τη συγκατάθεσή σας (υπογράφοντας τον χάρτη του/της πρεσβευτή/πρέσβειρας της ΕΠΠ), για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, στην ενότητα 2 στοιχεία β), γ) και δ).

Εγγυόμαστε ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες και ειδικές διασφαλίσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας απευθείας από εσάς, σε γραπτή μορφή, με την υπογραφή από εσάς του «Χάρτη του/της πρεσβευτή/πρέσβειρας».

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα σας, ως πρεσβευτών/πρεσβειρών της ΕΠΠ:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ελήφθησαν από εσάς ή τα οποία προέρχονται από σχετικές επίσημες βάσεις δεδομένων ή βάσεις δεδομένων της Επιτροπής, υφιστάμενες τοπικές σχέσεις της Επιτροπής ή οργανισμού και πηγές διαθέσιμες στο κοινό: όνομα, επώνυμο, ιθαγένεια / γλωσσικές προτιμήσεις, ιδιότητα / τίτλος εργασίας, επωνυμία οργανισμού, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 • βιογραφικά σημειώματα και φωτογραφίες που παρέχετε ενόψει της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο της ΕΠΠ
 • αξιολογήσεις της Επιτροπής και των αναδόχων που οδηγούν στην επιλογή του/της ως πρεσβευτή/πρέσβειρας της ΕΠΠ, απόψεις και γνώμες που αποτελούν μέρος των ανταλλαγών με την Επιτροπή και τους αναδόχους, υπογεγραμμένος χάρτης του/της πρεσβευτή/πρέσβειρας της ΕΠΠ, εκθέσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες δραστηριότητες προώθησης τις οποίες έχει αναλάβει ο ανάδοχος με βάση τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πρεσβευτών και των πρεσβειρών της ΕΠΠ μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο των άλλων πράξεων επεξεργασίας που συμβάλλουν στην επικοινωνιακή εκστρατεία ΕΠΠ, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ένας/μία πρεσβευτής/πρέσβειρα ΕΠΠ παρέχει ατομική μαρτυρία σχετικά με την εμπειρία του/της στην ΕΠΠ στο πλαίσιο της επικοινωνιακής εκστρατείας ΕΠΠ ή συμμετέχει σε εκδήλωση επικοινωνίας ΕΠΠ ή σε στοχευμένη διαβούλευση. Κάθε τέτοια επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη σχετική δήλωση περί ιδιωτικότητας και με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας, κατά περίπτωση.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα SG.A.1 διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας, δηλαδή για μέγιστη περίοδο δώδεκα μηνών από την παύση της άσκησης των καθηκόντων του/της πρεσβευτή/πρέσβειρας της ΕΠΠ.

Τα έγγραφα (εκθέσεις, αλληλογραφία, οικονομικές πληροφορίες, κατά περίπτωση κ.λπ.) που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δέκα έτη και θα αρχειοθετούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Επιτροπής και θα αποθηκεύονται στο ARES (Advanced Records System — προηγμένο σύστημα αρχείων) υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας (βλ. αρχείο DPR-EC-00536).

Επιλεγμένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο μπορεί να αρχειοθετείται μόνιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού, σε επίπεδο Επιτροπής, καταλόγου διατήρησης των φακέλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [SEC(2022)400], για ιστορικούς σκοπούς, ώστε να τεκμηριώνεται, να διαφυλάττεται και να καθίσταται διαθέσιμη η ιστορία και η οπτικοακουστική κληρονομιά της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους διακομιστές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των αναδόχων της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανάδοχοι της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΓΚΠΔ]. Οι διακομιστές στους οποίους η Netcompany – Intrasoft S.A. επεξεργάζεται και αποθηκεύει τις βάσεις δεδομένων της βρίσκονται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και του κινδύνου απώλειας ή αλλοίωσης των δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επεξεργασία και τη φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη γνώσης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στους υπαλλήλους της Επιτροπής που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση της επεξεργασίας, στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σύμφωνα με την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης» και στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του εξωτερικού συνεργάτη (Netcompany – Intrasoft S.A.). Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με συμφωνίες που προβλέπονται από τον νόμο και, ενδεχομένως, με πρόσθετες συμφωνίες για τήρηση της εμπιστευτικότητας.

Το ονοματεπώνυμό σας, ο τίτλος της θέσης σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φωτογραφία και το βιογραφικό σας σημείωμα θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της ΕΠΠ.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε το όνομα, το επώνυμο, την οργάνωση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΠΠ με βάση την αρχή της «ανάγκης γνωστοποίησης» για να διευκολύνουμε τη διοργάνωση άλλων δραστηριοτήτων της εκστρατείας.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, και ιδίως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται με την εγγραφή σας ως πρεσβευτής/πρέσβειρα της ΕΠΠ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων. Η ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας με αυτόν, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε στην αίτησή σας περιγραφή τους (δηλ. στοιχεία αναφοράς της καταχώρισης, όπως παρατίθεται στο σημείο 10 κατωτέρω).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία, μονάδα SG. Α.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el.

Η παρούσα πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων με τον ακόλουθο αριθμό καταχώρισης: DPR-EC-09286.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;